Education Technology

TI-Nspire™ -app för iPad®

Texas Instruments, den främsta rekommenderade leverantören av pedagogiska grafräknare, erbjuder nu den mest kraftfulla allt-i-ett appen samtidigt innehåller all den matematik som beskrivs i kurs- och ämnesplaner för grundskolans senare del och för gymnasiet.

product-ipad-hero-btn product-ipad-hero-btn
Med appen, som är byggd på plattformen bakom den innovativa TI-Nspire-teknologin, erbjuder TI-Nspires app för iPad en allt-i-ett funktionalitet som ger tillförlitliga beräknings- och analysverktyg och funktioner. Några exempel:

Räknare
Här utförs beräkningar. Du skriver in uttryck, ekvationer och formler med korrekta matematiska beteckningar med ett unikt, interaktivt tangentbord som är ett tekniskt genombrott bland matematik-appar.
Data och statistik
Beräkningar av olika statistiska mått på data genom att använda olika grafiska representationer, så som histogram, lådagram, stapel- och cirkeldiagram och mycket mera.
Grafer
Rita och undersök funktioner, animera punkter på objekt och grafer, förklara deras beteende och mycket mer.
Listor och kalkylblad
Utför matematiska operationer på data och visualisera relationen mellan data och diagram.
Geometri
Konstruera och undersök geometriska figurer.
Anteckningar
Ett tryck ändrar tangentbordet från matematisk notation till en alfabetisk konfiguration så att t.ex. anteckningar, anvisningar och annat kan skrivas in tillsammans med matematiken.

SNABBA UPP INLÄRNINGSPROCESSEN

Genom att erbjuda ett konkret, kraftigt visuell förhållningssätt till lärande förändrar TI-Nspire app för iPad hur eleverna upplever matematik och ger dem en djupare begreppsförståelse genom att erbjuda:
gen-product-icon-multiple-reps Olika representationersom gör att eleverna kan visualisera sambanden mellan algebraiska, grafiska, geometriska, numeriska och skriftliga former problem.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk länkning mellan de olika representationerna gör att eleverna kan interagera direkt med matematiken genom att på en skärm se hur manipulering av en representation av problemet samtidigt ändrar alla de andra.

ANGE UTTRYCK MED KORREKTA MATEMATISKA BEGREPP

Det unika interaktiva tangentbordet erbjuder olika matematiska mallar så att eleverna enkelt kan mata in värden och se de korrekta uttryck som de anges i läroböckerna och på skrivtavlan.

SKAPA SAMMANHANG MED VERKLIGHETEN

Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder från iPad-kameran eller dess bildbibliotek och där grafer och andra matematiska objekt läggs ovanpå bilderna för att illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten.

ALLT DITT ARBETE I DIN iPad, NÄR DU ÄR PÅ SPRÅNG.

SKAPAklassuppgifter och läxor kompletterat med dynamiskt länkade anvisningar och instruktioner.


DELAarbetet med e-post, iTunes samt Dropbox för obegränsad portabilitet.


SPARAarbete lika enkelt som man sparar dokument på en dator.

EN KOMPLETT INLÄRNINGSRESURS

Texas Instruments har engagerat sig i ett omfattande utvecklingsarbee om hur elever får framgång i matematik genom att tillhandahålla avancerade verktyg för lärande som har utformats i samarbete med ledande pedagoger och forskare.

Förutom banbrytande teknologi i klassrumsundervisningen tillhandahåller TI även fortbildning för lärare samt kostnadsfria aktiviteter och med innehåll anpassat efter kurs- och ämnesplaner.

Fortbildning med webseminarier, workshops och konferenser med (T3) Teachers Teaching with Technology™ ger praktiska, beprövade strategier, insikter och metoder för framgång i klassrummet.

TI-Nspires klassrumsaktiviteter inkluderar kursmaterial som är anpassat för TI-Nspires app till iPad.

TI-Nspires naturvetenskapliga simuleringar till TI-Nspires app till iPad kan laddas ner kostnadsfritt.

* iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder.

TI-Nspire™ -app för iPad®

Systemkrav

 • Kompatibel med iPad
 • Kräver iOS 8.1 eller senare
 • tillgänglig lagringskapacitet krävs: 100 MB

Support

 • Support på telefon (kostnadsfritt): 00 800 4 84 22 737
 • Hjälp via e-mail: ti-cares@ti.com
 • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
 • Tillgång till onlinehjälp inbyggt

Inbyggda funktioner möjliggör:

 • TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Spara och granska ditt arbete, samt redigera och spara TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Filer kompatibla med TI-Nspire™-programvara och TI-Nspire™-handenheter
  • Share using built-in e-mail and Dropbox functionality
 • Användande av bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforskande av matematiska uttryck i symbolisk form, upptäckande av mönster och förståelse av matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Länkade representationer där ändringar hos en omedelbart uppdaterar övriga och visar på viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm. Exempelvis kan en plottad funktion flyttas för att se effekten på motsvarande ekvation och datalista.
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, polärform, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Flera grafiska funktioner kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn
 • 11 interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • 6 olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade grafer åt
 • Matrisberäkningar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • 3 statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, 7 -konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • 18 sannolikhetsfördelningar som inkluderar normalfördelning, Student-t, Chi-, binomial- och Poissonfördelning.