Education Technology

rev201901

 

ENGLISH

 

TI Connect™ CE App for Chrome OS™ Operating System

 

Texas Instruments TI Connect™ CE App for Chrome OS™ Operating System License Agreement

 

By downloading the software and/or documentation you agree to abide by the following provisions.

 

1. License: Texas Instruments Incorporated (“TI”) and/or any applicable licensors (collectively referred to as “Licensor”) grants you a personal, non-exclusive, non-transferable license to Install, use and copy the software program(s) and documentation from the linked web page (“Licensed Materials”).  Your right to copy is limited to making a copy of the software program portion of the Licensed Materials on your personal, software compatible devices in accordance with Google’s Terms and Conditions at https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restrictions: You may not reverse-assemble or reverse-compile the software program portion of the Licensed Materials that are provided in object code format.  You may not sell, rent or lease any permitted copies that you make.

 

3. Support: The Licensed Materials are provided by TI, support is provided by contacting TI at https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: The Licensed Materials are copyrighted.  Do not delete the copyright notice, trademarks or protective notice from any permitted copy you make.

 

5. Warranty: TI does not warrant that the Licensed Materials will be free from errors or will meet your specific requirements.  The Licensed Materials are made available “AS IS”.

 

6. Limitations: TI makes no warranty or condition, either express or implied, including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding the Licensed Materials.

 

In no event shall TI or its suppliers be liable for any indirect, incidental or consequential damages, lost profits, loss of use or data, or interruption of business, whether the alleged damages are labeled in tort, contract or indemnity.

 

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply.

 

Manufacturer is Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

ČESKÝ

 

Aplikace TI Connect™ CE pro Chrome OS™ Operační Systém

 

Licenční dohodaTexas Instrument k aplikaci TI Connect™ CE pro Chrome OS™ Operační Systém

 

Stažením softwaru anebo příslušné dokumentace souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující ustanovení.

 

1. Licence: Společnost Texas Instruments Incorporated („TI“) anebo příslušní poskytovatelé licencí (dále společně jako „poskytovatelé licencí“) vám udělují osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k instalaci, používání a kopírování softwarového programu (programů), jakož i k dokumentaci propojených webových stránek („Licencované materiály“).  Vaše oprávnění ke kopírování je omezeno na vytváření kopií částí softwarového programu licencovaných materiálů na osobních zařízeních kompatibilních se softwarem v souladu s podmínkami společnosti Google uvedenými na adrese https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Omezení: Je zakázáno provádět zpětné sestavování nebo zpětnou kompilaci částí softwarového programu licencovaných materiálů, které jsou poskytovány ve formátu se strojovým kódem.  Je zakázáno prodávat, pronajímat nebo půjčovat jakékoli vytvořené kopie.

 

3. Podpora: Licencované materiály jsou poskytovány společností TI. Podpora je poskytována prostřednictvím kontaktování společnosti TI na https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Autorský zákon: Licencované materiály jsou chráněny autorským zákonem.  Na žádné povolené vytvořené kopii neodstraňujte poznámky o autorských právech, obchodní značky nebo ochranné známky.

 

5. Záruka: Společnost TI nezaručuje, že licencované materiály budou naprosto bezchybné a že budou splňovat vaše konkrétní požadavky.  Licencované materiály jsou k dispozici „tak, jak jsou dodány“.

 

6. Omezení: Společnost TI tímto odmítá jakékoli jiné záruky či podmínky, ať již výslovné či předpokládané, mimo jiné implikované záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel vztahující se na licencované materiály.

 

Společnost TI nebo její dodavatelé nejsou v žádném případě jakkoli odpovědní za nepřímé, náhodné nebo následné škody, ušlé zisky, ztráty použitelnosti nebo ztráty dat či za přerušení obchodu, a to nehledě na to, zda tyto uvedené škody souvisejí s trestnými činy, smlouvami nebo odškodněním.

 

Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných poškození, a proto se může stát, že výše uvedené omezení nebude platit.

 

Výrobcem je společnost Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

DANSK

 

TI Connect™ CE-app til Chrome OS™-operativsystem

 

Texas Instruments TI Connect™ CE-app til Chrome OS™-operativsystem Licensaftale

 

Når du henter denne software og/eller dokumentation, accepterer du automatisk følgende betingelser.

 

1. Licens: Texas Instruments Incorporated (“TI”) og/eller eventuelle licensgivere (samlet benævnt som “Licensgiver”) giver dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at installere, bruge og kopiere softwareprogram(merne) og dokumentationen fra den linkede hjemmeside (“Licenseret materiale”).  Din ret til at kopiere er begrænset til at kopiere softwareprogramdelen af det licenserede materiale til dine personlige, softwarekompatible enheder i overensstemmelse med Googles Vilkår og betingelser på https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html

 

2. Begrænsninger: Du må ikke omassemblere eller omkompilere softwareprogramdelen af det licenserede materiale, der leveres i objektkodeformat.  Du må ikke sælge, udleje eller lease de tilladte kopier, du fremstiller.

 

3. Support: Det licenserede materiale stilles til rådighed af TI, du modtager support ved at kontakte TI på https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Ophavsret: Det licenserede materiale er underlagt ophavsret.  Undgå at slette bemærkninger om ophavsret, varemærker eller anden beskyttelse fra de tilladte kopier, du laver.

 

5. Garanti: TI garanterer ikke, at det licenserede materiale vil være fri for fejl, eller at det opfylder dine specifikke behov.  Det licenserede materiale gøres tilgængeligt “som det er”.

 

6. Begrænsninger: TI stiller ingen garantier eller betingelser, udtrykte eller implicitte, herunder, men ikke begrænset til enhver implicit garanti om salgbarhed og egnethed til et fastlagt formål, for det licenserede materiale.

 

Under ingen omstændigheder er TI eller virksomhedens forhandlere retsligt ansvarlige for indirekte skader, uheld eller følgeskader, tab af fortjeneste, brugstid eller data eller afbrydelse af en virksomheds arbejde, uanset om de påståede skader rubriceres under erstatningspligt, kontraktbrud eller skadeserstatning.

 

Visse stater/lande tillader ikke udelukkelse af begrænsninger af indirekte eller følgeskader, således at ovenstående begrænsning eventuelt ikke gælder.

 

Producenten er Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

DEUTSCHE

 

TI Connect™ CE App für Betriebssystem Chrome OS™

 

Texas Instruments TI Connect™ CE App für Betriebssystem Chrome OS™ Lizenzvereinbarung

 

Durch Herunterladen der Software und/oder Dokumentation stimmen Sie zu, die folgenden Vertragsbestimmungen einzuhalten.

 

1. Lizenz: Texas Instruments Incorporated („TI“) und/oder alle anwendbaren Lizenzgeber (zusammen als „Lizenzgeber“ bezeichnet) gewähren Ihnen eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Installation, Nutzung und Vervielfältigung des Softwareprogramms bzw. der Softwareprogramme und der Dokumentation von der verlinkten Webseite („Lizenzierte Materialien“).  Ihr Recht auf Kopie beschränkt sich darauf, eine Kopie des Softwareprogrammteils des lizenzierten Materials auf Ihren persönlichen, softwarekompatiblen Geräten gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google zu erstellen, nachzulesen unter https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html

 

2. Einschränkungen: Sie dürfen den Softwareteil des lizenzierten Materials nicht deassemblieren oder decompilieren, der im Objektcode vorliegt.  Sie dürfen angefertigte genehmigte Kopien nicht verkaufen, vermieten oder verleasen.

 

3. Support: Die lizenzierten Materialien werden von TI zur Verfügung gestellt, der Support erfolgt durch Kontaktaufnahme mit TI unter https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: Das lizenzierte Material unterliegt dem Urheberrecht.  Von den angefertigten genehmigten Kopien dürfen Copyright-Hinweise sowie Hinweise zu Warenzeichen oder Schutzrechten nicht entfernt werden.

 

5. Garantie: TI garantiert nicht, dass das lizenzierte Material frei von Fehlern ist oder bestimmte Anforderungen erfüllt.  Das lizenzierte Material wird „WIE ES IST“ zur Verfügung gestellt.

 

6. Haftungseinschränkungen: Für das lizenzierte Material übernimmt TI keine Garantie und macht weder direkt noch indirekt Zusicherungen in Form einer indirekten Gewährleistung wie die Zusicherung der Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

 

TI oder seine Zulieferer sind in keinem Fall haftbar für indirekte, Begleit- oder Folgeschäden, Gewinnausfall, Verlust von Daten oder Geräteausfälle oder Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit, unabhängig davon, ob die vorgebrachten Ansprüche sich auf unerlaubte Handlung, Verträge oder Entschädigungsforderungen stützen.

 

In einigen Staaten/Ländern ist die Einschränkung der Haftung für zufällige oder Folgeschäden nicht zulässig, weshalb die obigen Einschränkungen nicht zutreffen.

 

Hersteller ist Texas Instruments, Dallas, TX, USA.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

ESPAÑOL

 

Aplicación TI Connect™ CE para Chrome OS™ Sistemas Operativo

 

Contrato de licencia de Texas Instruments para TI Connect™ CE App para Chrome OS™ Sistemas Operativo

 

Al descargar el software o los documentos usted está de acuerdo en cumplir con las siguientes disposiciones

 

1. Licencia: Texas Instruments Incorporated (“TI”) y cualquier licenciante aplicable (denominados en forma conjunta como el “Licenciante”) le otorga una licencia no exclusiva y no transferible para instalar, usar y copiar el/los programa/s de software y documentos de la página web vinculada (“Materiales bajo Licencia”).  Usted tiene un derecho limitado para realizar copias de la parte del programa de software de los Materiales bajo Licencia en sus dispositivos personales compatibles con el software de conformidad con los Términos y Condiciones de Google https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restricciones: Usted no puede desensamblar ni descompilar la parte del programa de software de los Materiales bajo Licencia que se entregan con formato de código objeto.  No puede vender, alquilar ni rentar ninguna copia permitida que usted realice.

 

3. Soporte: Los Materiales bajo Licencia son suministrados por TI. Si necesita soporte comuníquese con TI al https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Derechos de autor: Los Materiales bajo Licencia están protegidos por derechos de autor.  No elimine la notificación de derechos de autor, las marcas registradas o el aviso de protección de ninguna copia permitida que usted realice.

 

5. Garantía: TI no garantiza que los Materiales bajo Licencia estén libres de errores ni que satisfagan sus requisitos específicos.  Los Materiales bajo Licencia están disponibles “COMO ESTÁN”.

 

6. Limitaciones: TI no otorga garantías ni condiciones, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin particular, en relación con los Materiales bajo Licencia.

 

En ninguna circunstancia TI o sus proveedores son responsables de los daños indirectos, incidentales o consecuenciales, lucro cesante, pérdida de uso o datos, o interrupción de negocios, ya sea que los supuestos daños se denominen extracontractualmente, contractualmente o por indemnización.

 

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por tanto, es posible que la limitación anterior no sea aplicable.

 

El fabricante es Texas Instruments, Dallas, Texas.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

FRANÇAIS

 

Application TI Connect™ CE pour les système d'exploitation Chrome OS™

 

Accord de licence pour l'application TI Connect™ CE pour les système d'exploitation Chrome OS™ de Texas Instruments

 

En téléchargeant le logiciel et/ou la documentation, vous vous engagez à respecter les dispositions suivantes.

 

1. Licence : Texas Instruments Incorporated (« TI ») et/ou tout concédant applicable (collectivement désignés par « Concédant ») vous accordent une licence personnelle, non exclusive et non transférable vous autorisant à installer, utiliser et copier le ou les logiciels et la documentation depuis la page Web liée (« Matériaux sous licence »).  Votre droit de copie est limité à la réalisation d'une copie de la partie du logiciel des Matériaux sous licence sur vos appareils personnels compatibles avec le logiciel, conformément aux Conditions générales d'Google disponibles à l'adresse http://www.Google.com/legal/itunes/fr/terms.html#APPS.

 

2. Restrictions : Vous ne pouvez en aucun cas désassembler ou décompiler la partie programme du logiciel des matériaux sous licence qui sont fournis en format code objet  Vous ne pouvez en aucun cas vendre, louer ou louer à crédit-bail les copies autorisées que vous réalisez.

 

3. Assistance : Les Matériaux sous licence sont fournis par TI, l'assistance est disponible en contactant TI au https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright : Les matériaux sous licence sont protégés par les droits d'auteur.  N'effacez pas les notices sur les droits d'auteurs, les marques déposées ou les notices de protection des copies que vous réalisez.

 

5. Garantie : TI ne garantit pas que les matériaux sous licence soient exempts d'erreurs ou conviennent à vos besoins spécifiques.  Les Matériaux sous licence sont fournis « EN L'ÉTAT ».

 

6. Limitations : TI ne fournit aucune garantie ou condition, expresse ou implicite, y compris, mais de manière non limitative, des garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier, en ce qui concerne les Matériaux sous licence

 

TI ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas tenus responsables des dommages indirects, fortuits ou consécutifs, du manque à gagner, de la perte d'utilisation ou de données, ou de l'interruption de l'activité commerciale, que les dommages évoqués relèvent d'un acte délictueux, d'un contrat ou d'une indemnité.

 

Certains États et provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

 

Le fabricant est Texas Instruments, Dallas, Texas, États-Unis.          Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

ITALIANO

 

App TI Connect™ CE per Chrome OS™ Sistema Operativi

 

App Texas Instruments TI Connect™ CE per Chrome OS™ Sistema Operativi Accordo di licenza

 

Scaricando il software e/o la documentazione, si accetta di rispettare le seguenti disposizioni.

 

1. Licenza: Texas Instruments Incorporated (“TI”) e/o qualsiasi concessionario (collettivamente indicato con il nome “Concessionario”) concede una licenza personale, non esclusiva, non trasferibile che autorizza l'installazione, l'uso e la copia del programma o dei programmi software e della documentazione inclusa nella pagina web collegata (“Materiale concesso in licenza”).  Il diritto di copia è limitato alla copia della porzione del programma software dei Materiale concesso in licenza su dispositivi personali compatibili con il software in conformità con i Termini e Condizioni di Google indicati in https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restrizioni: non è possibile disassemblare o decompilare la porzione del programma software del Materiale concesso in licenza fornito in formato codice oggetto.  L'utente non può vendere, affittare o noleggiare le copie autorizzate da lui create

 

3. Assistenza: il Materiale concesso in licenza è fornito da TI, per ottenere supporto contattare TI al numero https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: il Materiale concesso in licenza è protetto da copyright.  Non cancellare la nota sul copyright, i marchi di fabbrica o la nota di protezione da nessuna copia che si crea.

 

5. Garanzia: TI non garantisce che il Materiale concesso in licenza sia privo di errori né che soddisfi requisiti specifici.  Il Materiale concesso in licenza è reso disponibile “COSÌ COME È”.

 

6. Limitazioni: TI non fornisce nessuna garanzia o condizione, esplicita o implicita, incluse ma non limitate le garanzie implicite di commercializzazione e idoneità per uno scopo specifico, relativamente al Materiale concesso in licenza.

 

In nessun caso, TI o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili di nessun danno indiretto, incidentale o conseguente, perdita di profitti, mancato utilizzo, perdita di dati o interruzione dell'attività, sia che i danni presunti siano occorsi in illecito, contratto o indennità

 

Alcuni stati o giurisdizioni non autorizzano l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o conseguenti, pertanto le suddette limitazioni non sono da ritenersi valide.

 

Il produttore è Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

NEDERLANDS

 

TI Connect™ CE-app voor Chrome OS™-besturingssysteem

 

Licentieovereenkomst Texas Instruments TI Connect™ CE-app voor Chrome OS™-besturingssysteem

 

Door de software en/of documentatie te downloaden, gaat u akkoord met de volgende bepalingen.

 

1. Licentie: Texas Instruments Incorporated (“TI”) en/of andere toepasselijke licentiegevers (samen aangeduid als “Licentiegever”) verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het installeren, gebruiken en kopiëren van de softwareprogramma('s) en documentatie van de gelinkte webpagina (“Gelicentieerde materialen”).  Uw recht om te kopiëren is beperkt tot het maken van een kopie van het software-programmagedeelte van de Gelicentieerde materialen op uw persoonlijke, software-compatibele apparaten in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Google op https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html

 

2. Beperkingen: het is niet toegestaan het software-programmagedeelte van de Gelicentieerde materialen dat wordt geleverd in objectcode-formaat te herassembleren of te hercompileren.  U mag toegestane kopieën die u maakt niet verkopen, verhuren of leasen.

 

3. Ondersteuning: de Gelicentieerde materialen worden geleverd door TI, ondersteuning wordt geleverd door contact op te nemen met TI op https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: op de Gelicentieerde materialen rust auteursrecht.  Het is niet toegestaan de tekst over het auteursrecht de handelsmerken of de beschermende tekst te wissen van toegestane kopieën die u maakt.

 

5. Garantie: TI garandeert niet dat de Gelicentieerde materialen vrij van fouten zullen zijn of aan uw specifieke eisen zullen voldoen.  De Gelicentieerde materialen worden "AS IS" beschikbaar gesteld.

 

6. Limieten: TI geeft geen garantie of conditie, uitdrukkelijk dan wel impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot willekeurige impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de Gelicentieerde materialen.

 

TI of zijn leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor willekeurig welke indirecte, incidentele of vervolgschade, verlies van winst, verlies van gebruik of gegevens, of onderbreking van zakenactiviteit, of de aangevoerde schade nu aangeduid wordt als benadeling, contract of schadeloosstelling.

 

Sommige staten/landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of voortvloeiende schade niet toe; in dat geval is de bovenstaande beperking niet van toepassing.

 

Fabrikant is Texas Instruments, Dallas, TX.  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

NORSK

 

TI Connect™ CE-App for Chrome OS™-operativsystemet

 

Texas Instruments TI Connect™ CE-App for Chrome OS™-operativsystemet Lisensavtale

 

Ved å laste ned/installere programvaren og/eller dokumentasjonen, samtykker du i å etterkomme betingelsene nedenfor.

 

1. Lisens: Texas Instruments Incorporated (“TI”) og/eller andre eventuelle lisensgivere (samlet kalt “lisensgiver”) gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å installere, bruke og kopiere programvaren(e) og dokumentasjonen fra den lenkede nettsiden (“lisensmateriale”).  Din rettighet til å kopiere er begrenset til å foreta en kopiering av programvaredelen av lisensmaterialet til dine personlige, programvarekompatible enheter i overensstemmelse med Googles Vilkår og betingelser på https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html

 

2. Restriksjoner: Du kan ikke deassemblere eller dekompilere programvaredelen av lisensmaterialet som leveres på objektkodeformat  Du kan ikke selge, leie ut eller lease ut eventuelle, tillatte kopier som du lager.

 

3. Støtte: Lisensmaterialet er gitt av TI, støtte gis ved å kontakte TI på https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Opphavsrett: Lisensmaterialet er gjenstand for opphavsrett.  Du må ikke slette merknad om opphavsrett/copyright, varemerker eller beskyttelsesmerknader fra noen eventuelle, tillatte kopier som du lager.

 

5. Garanti: TI garanterer ikke at lisensmaterialet vil være fritt for feil eller vil innfri dine spesifikke krav.  Lisensmaterialet er gjort tilgjengelig som “SOM DET ER”.

 

6. Begrensninger: TI  gir ingen garantier eller utsagn, verken uttrykte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet for bestemte formål, med hensyn til lisensmaterialet.

 

TI eller TIs forhandlere skal under ingen omstendigheter holdes økonomisk ansvarlig for noen indirekte, tilfeldige eller konsekvensielle skader, tapt fortjeneste, tap av bruk eller data, eller avbrudd i forretningsvirksomhet, uansett om de påståtte skadene omfattes av tort, kontrakt eller tapsgaranti/forsikring

 

Noen land/stater tillater ikke utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, og det er derfor mulig at de ovenstående begrensningene ikke gjelder for deg.

 

Produsent er Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

 

 

POLSKI

 

Aplikacja TI Connect™ CE dla Chrome OS™ systemu operacyjnego

 

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji Texas Instruments TI Connect™ CE dla Chrome OS™ Systemu Operacyjnego

 

Pobierając oprogramowanie i/lub dokumentację użytkownik zgadza się przestrzegać poniższych postanowień.

 

1. Licencja: Texas Instruments Incorporated („TI") i/lub wszyscy właściwi licencjodawcy (łącznie zwani „Licencjodawcą") udzielają użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na instalację, użytkowanie i kopiowanie programów i dokumentacji oprogramowania z połączonej strony internetowej („Materiały Objęte Licencją").  Prawo do kopiowania jest ograniczone do wykonania kopii części programu oprogramowania Materiałów Objętych Licencją do osobistych kompatybilnych urządzeń, zgodnie z warunkami firmy Google, podanymi pod adresem  https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restrykcje: Użytkownik nie może deasemblować ani dekompilować część programu oprogramowania Materiałów Objętych Licencją, które są dostarczane w postaci kodu obiektowego.  Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić żadnych dozwolonych utworzonych przez siebie kopii.

 

3. Wsparcie: Materiały Objęte Licencją są dostarczane przez TI, wsparcie jest udzielane po skontaktowaniu się z TI, pod numerem telefonu 01-800-TI.CARES.

 

4. Prawo autorskie: Materiały Objęte Licencją są chronione prawami autorskimi.  Z żadnej dozwolonej utworzonej kopii nie wolno usuwać informacji o prawach autorskich, znaków towarowych ani informacji o zabezpieczeniach.

 

5. Gwarancja: TI nie gwarantuje, że Materiały Objęte Ochroną będą wolne od błędów lub spełnią określone wymagania Użytkownika.  Materiały Objęte Licencją są przekazywane w stanie, w jakim są.

 

6. Ograniczenia: TI nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi żadnych dorozumianych gwarancji co do pokupności Materiałów Objętych Licencją i ich przydatności do określonego celu.

 

W żadnym przypadku firma TI ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, utratę zysków, utratę użytkowania lub danych bądź przerwy w działalności gospodarczej, bez względu na to, czy roszczenia odszkodowawcze mają charakter deliktowy, umowny czy kompensacyjny.

 

Powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć użytkownika, ponieważ w niektórych stanach obowiązuje zakaz wykluczania lub ograniczania szkód przypadkowych bądź wynikowych.

 

Producentem jest Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

PORTUGUÊS

 

TI Connect™ CE App para o sistema operativo Chrome OS™

 

Texas Instruments TI Connect™ CE App para o sistema operativo Chrome OS™ Acordo de licença

 

Ao transferir o software e/ou a documentação, concorda em cumprir as disposições inframencionadas.

 

1. Licença: A Texas Instruments Incorporated (“TI”) e/ou quaisquer licenciadores aplicáveis (colectivamente referidos como “Licenciadores”) concede-lhe uma licença pessoal, não exclusiva, não transferível para instalar, utilizar e copiar o(s) programa(s) de software e documentação a partir da página da Web hiperligada (“Materiais Licenciados”).  O seu direito de cópia é limitado a uma cópia da parte do programa de software dos Materiais Licenciados nos seus dispositivos pessoais, compatíveis com o software, de acordo com os Termos e Condições da Google apresentados em https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restrições: O Licenciado não pode inverter-montar nem inverter-compilar parte do programa de software dos Materiais Licenciados fornecidos em formato de código.  Não pode vender, alugar ou fazer leasing de quaisquer cópias autorizadas que possa fazer.

 

3. Suporte: Os Materiais Licenciados são fornecidos pela TI, o suporte é fornecido contactando a TI através do número https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: Os Materiais Licenciados estão protegidos por direitos de autor.  Não elimine o aviso de direitos de autor, marcas comerciais ou avisos de protecção de qualquer cópia autorizada efectuada.

 

5. Garantia: A TI não garante que os Materiais Licenciados estejam isentos de erros ou satisfaçam requisitos específicos.  Os Materiais Licenciados são disponibilizados "COMO ESTÃO".

 

6. Limitações: A TI renuncia a todas as condições ou garantias, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo, mas de forma não limitativa, qualquer condição ou garantia implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico, no que respeita aos Materiais Licenciados

 

Em nenhuma circunstância, a TI ou os seus fornecedores serão responsáveis por qualquer dano indirecto, incidental ou consequente, perda de lucros, perda de utilização ou de dados, ou paragem da actividade, quer os danos alegados sejam identificados como infracções, contrato ou indemnização.

 

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos directos ou consequentes e, portanto, a limitação supra poderá não ser aplicada.

 

O fabricante é a Texas Instruments, Dallas, TX.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

SUOMI

 

TI Connect™ CE sovellus Chrome™ OS-käyttöjärjestelmään:lle

 

Texas Instruments TI Connect™ CE sovellus Chrome™ OS-käyttöjärjestelmän :lleKäyttöoikeussopimus

 

Lataamalla ohjelmiston ja/tai dokumentaation sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

 

1. Käyttöoikeudet: Texas Instruments Incorporated ("TT") ja/tai ketkä tahansa muut sovellettavat käyttöluvan myöntäjät (yhteisesti "Käyttöluvan myöntäjä") myöntää sinulle henkilökohtaisen, yksinoikeudettoman, ei-siirtokelpoisen käyttöoikeuden asentaa, käyttää ja kopioida ohjelmiston ohjelmaa/ohjelmia sekä dokumentaatiota linkitetyltä verkkosivulta ("Käyttöoikeudellinen aineisto").  Oikeutesi kopioida rajoittuu Käyttöoikeudellisen aineiston ohjelmisto-ohjelman osan kopioimiseen henkilökohtaisille, ohjelmiston kanssa yhteensopiville laitteillesi Googlen käyttöoikeuksien mukaisesti (kyseiset käyttöoikeudet ovat luettavissa osoitteessa https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html).

 

2. Rajoitukset: Et saa muuntaa Käyttöoikeudellisten aineistojen koodimuotoista ohjelmisto-ohjelmaosuutta elektroniseen tai koneella luettavaan muotoon.  Tekemiäsi sallittuja kopioita ei saa myydä, vuokrata tai liisata.

 

3. Tuki: TI tarjoaa käyttöoikeudelliset aineistot, tukea saa TI:n numerossa https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Tekijänoikeus: Käyttöoikeudellisia aineistoja suojaavat tekijänoikeudelliset säännökset.  Älä poista tekijänoikeushuomautuksia, tavaramerkkejä tai muita suojaavia huomautuksia tekemistäsi sallituista kopioista.

 

5. Takuu: TI ei takaa, että käyttöoikeudelliset aineistot eivät sisällä virheitä tai että ne vastaavat erityisiä vaatimuksiasi.  Käyttöoikeudelliset aineistot tarjotaan "sellaisenaan".

 

6. Rajoitukset: TI ei anna takeita tai edellytyksiä liittyen Käyttöoikeudellisiin aineistoihin, ei nimenomaisesti eikä epäsuorasti, mukaan lukien mutta ei ainoastaan, epäsuorat myyntikelpoisuustakuut tai sopivuus johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

 

TI tai sen tavarantoimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista, välillisistä tai oheisvahingoista, liikevoiton menettämisestä, käytön tai tiedon menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä riippumatta siitä luokitellaanko väitetyt vahingot vahingonteoiksi, sopimusvahingoiksi tai vahingonkorvauksiksi.

 

Jotkut valtiot eivät salli välillisten tai oheisvahinkojen pois sulkemista tai rajoitusta, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä päde.

 

Valmistaja on Texas Instruments, Dallas, Texas.                  Tekijänoikeus (c) 2019 Texas Instruments.

 

 

SVENSKA

 

TI Connect™ CE app för Chrome OS™ operativsystem

 

Licensavtal för Texas Instruments TI Connect™ CE-App för Chrome OS™ Operativsystem

 

Genom att ladda ned programvaran eller dokumentationen förbinder du dig att följa följande avtal.

 

1. Licens: Texas Instruments Incorporated (”TI”) eller gällande licensgivare (samlad benämning ”Licensgivare”) ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överföringsbar licens att installera, använda och kopiera programvaran och dokumentationen från den länkade webbsidan (”Licensmaterial”).  Din kopieringsrätt är begränsad till att göra en kopia av programvaran som ingår i Licensmaterialet på dina personliga enheter i överensstämmelse med Googles villkor som finns på https://ssl.gstatic.com/chrome/webstore/intl/en/gallery_tos.html.

 

2. Restriktioner: Du får inte utföra omvänd assemblering eller omvänd kompilering av programdelen av Licensmaterialet som tillhandahålls i objektkodsformat.  Du får inte sälja, hyra eller leasa några tillåtna kopior som du gör.

 

3. Support: Licensmaterialet tillhandahålls av TI; support ges via TI på https://education.ti.com/ti-cares.

 

4. Copyright: Licensmaterialet är skyddat av copyright.  Du får inte ta bort copyright-information, varumärken eller skyddsinformation från någon av de tillåtna kopior som du gör.

 

5. Garanti: TI garanterar inte att licensmaterialet är fritt från fel eller kommer att uppfylla specifika krav.  Licensmaterialet levereras ”I BEFINTLIGT SKICK” till dig.

 

6. Begränsningar: TI lämnar inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier rörande säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, för Licensmaterialet.

 

Under inga omständigheter kan TI eller dess leverantörer göras ansvariga för indirekta skador, olycksfallsskador eller följdskador, förlust av förtjänst, förlust av data eller avbrott i affärerna, vare sig de påstådda skadorna anges i kränkningsmål, kontrakt eller skadeersättning.

 

Vissa stater tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av oavsiktliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller.

 

Tillverkare är Texas Instruments, Dallas, Texas.                  Copyright (c) 2019 Texas Instruments.

 

________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the Apache License 2.0.  Additional files and licenses follow the Apache License 2.0.

 

googlearchive/chrome-platform-analytics

 

  Apache License

       Version 2.0, January 2004

        http://www.apache.org/licenses/

 

   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

 

   1. Definitions.

 

  "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

 

  "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

 

  "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

 

  "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

 

  "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

 

  "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

 

  "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

 

  "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

 

  "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

 

  "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

 

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

 

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

 

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

 

  (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

 

  (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

 

  (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

 

  (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

 

  You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

 

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

 

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

 

   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

 

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

 

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

 

   END OF TERMS AND CONDITIONS

 

   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

 

  To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

 

   Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

 

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

 

   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

 

End of Apache License 2.0.

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the MIT License.  Additional files and licenses follow the MIT License.

 

AngularJS

Copyright (c) 2010-2019 Google, Inc. http://angularjs.org

 

jquery/jquery

Copyright JS Foundation and other contributors, https://js.foundation/

 

ngDialog license

Copyright (c) 2013-2015, Likeastore.com info@likeastore.com

 

The MIT License

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 

End of MIT License

_________________________________________________________________________________

The following program file is dual-licensed. You may use it under the MIT license or the GPLv3 license.

 

JSZip

Copyright (c) 2009-2016 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

 

MIT Licensed

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of MIT License

_________________________________________________________________________________