Education Technology

Tillverkarens Garanti

Vi som tillverkare lämnar dig följande garanti avseende din Produkt under 2 år. Garantitiden löper från det datum då du köpte Produkten. Garantin omfattar endast fel i material eller tillverkning och täcker inte fel som vi gör sannolikt orsakats genom felaktigt bruk, olyckshändelse, ovarsamhet, felaktig service eller liknande omständigheter under din kontroll. Garantin omfattar inte mjukvaran som levereras med Produkten.

Om en skada som omfattas av garantin uppkommer har du rätt att, kostnadsfritt, antingen få den skadade Produkten reparerad eller utbytt mot en rekonditionerad motsvarande produkt (vilken kan vara av en nyare modell). Vid bedömning av om reparation eller utbyte skall göras skall särskild hänsyn tas till felets betydelse, Produktens värde och om den andra åtgärden kan utföras väsentligen billigare för oss och utan större olägenhet för dig. Den reparerade eller utbytta Produkten omfattas även efter utbytet eller reparationen av garantin under det längre av återstoden av den ursprungliga garantitiden eller sex månader från det att Produkten returnerades till dig. Istället för att reparera eller byta ut din Produkt kan vi välja att återbetala inköpspriset till dig mot uppvisande av kvitto. Om du skickar in en Produkt där du inte har rätt att framställa ett garantikrav kommer vi att returnera den till dig utan att reparera den.

För att göra garantin gällande måste du antingen kontakta säljaren av Produkten eller ett av våra servicecenter och där reklamera Produkten. Reklamation till ett av våra servicecenter kan även, på vår bekostnad, ske per post, i sådant fall rekommenderar vi att du försäkrar försändelsen. Adressen till våra servicecenter framgår av en broschyr som medföljde Produkten eller kan fås genom att ringa ett av de servicetelefonnummer som anges. Fyll i och bifoga det medföljande Garantikortet när Produkten skickas till servicecentret. Om inte inköpsdatum och försäljarens stämpel finns på Garantikortet måste köpet och inköpsdatumet styrkas på annat sätt, exempelvis genom att inköpskvitto skickas med.

Utöver ovanstående rätt till avhjälpande eller utbyte av felaktig Produkt har du även, i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (SFS 1990:932), rätt till ersättning för vissa kostnader du kan ha haft och i vissa fall rätt till prisavdrag, hävning av köpet och ersättning för skada som kan ha åsamkats dig. Du har samtidigt en skyldighet att begränsa sådan skada. Denna rätt omfattar dock inte rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Utöver denna garanti gäller bland annat Konsumentköplagen (SFS 1990:932), som innehåller bestämmelser som i allmänhet är tvingande om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter, mellan dig och säljaren av Produkten.

Meddelande för TI räknemaskin produkter med uppladdningsbara batterier: TI rekommenderar att du använder TI-medföljande USB-kabel och nätadapter (om någon finns) med denna TI räknemaskin. Om du använder en tredjeparts kabel- och/eller nätadaptern, bör du kontrollera att kabel och nätadapter uppfyller gällande säkerhetskrav och operativa standarder och certifieringar, inklusive UL och CE-certifiering. Om du har frågor om användningen av särskilt tredje kablar eller adaptrar med TI-produkter bör du kontakta säljaren eller tillverkaren av kablar och adaptrar. TI inte ger någon garanti avseende funktionalitet, tillförlitlighet, kvalitet eller någon tredje part, kablar och nätadaptrar med TI-miniräknare produkter.

VARNING

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED EN FELAKTIG TYP.

ERSÄTT ENDAST MED SAMMA TYP AV BATTERI ELLER LIKVÄRDIGT BATTERI SOM REKOMMENDERATS AV TILLVERKAREN.

TÄNK PÅ ATT FÖRBRUKADE BATTERIER SKALL ÅTERVINNAS, FÖLJ GÄLLANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER VID HANDHAVANDE AV SÅDANA.