Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-Innovator™ Sketch

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

EULA v1.2.0

SVENSKA Sverige

TI-Innovator™ Hub Software Licens för ensamanvändare

Tillämpning: Denna Enanvändarlicens avser TI-Innovator ™ Hub Software erhållits i Sverige.

VIKTIGT - Läs detta avtal ("avtalet") noggrant innan du använder Texas Instruments TI-Innovator ™ Hub ("TIH"). Programvaran (s) installerat på TIH och material som medföljer det är licensierad, inte såld. Genom att använda programmet (s) som finns på TIH, godkänner du att vara bunden av villkoren i denna licens. Om du inte accepterar villkoren i denna licens, tillbaka TIH och dess paket med allt dess innehåll till inköpsstället för en full återbetalning.

Den programvara som förinstallerats på TIH (“Programvaran”) och tillhörande dokumentation (gemensamt ”Programmet”) licensieras av Texas Instruments Incorporated (TI). Specifika uppgifter om den beviljade licensen anges nedan.

LICENS FÖR ENSAMANVÄNDARE

(1) Licens

(1.1) TI beviljar Er en personlig, icke exklusiv licens att använda Programmet på en TIH, överlåtbar endast enligt punkt (1.3) nedan. Om annat inte uttryckligen anges i dokumentationen får Ni endast mångfaldiga begränsade delar av dokumentationen enbart för Ert privata bruk.

(1.2) Ni samtycker till att inte ta isär koden för Programvaran (reverse-assemble) eller dekompilera (reverse-compile) Programvaran eller använda någon annan teknik för att utfå källkoden om detta inte är oundgängligen nödvändigt för att inhämta erforderliga uppgifter för att uppnå samkörningsmöjlighet med ett självständigt skapat datorprogram och under förutsättning att:(1) dessa åtgärder utförs av Er eller för Er räkning, (2) de uppgifter som krävs för att uppnå samkörningsmöjlighet inte tidigare på Er begäran, inom rimlig tid gjorts tillgänglig för Er av TI och (3) dessa åtgärder begränsas till de delar av Programvaran som är nödvändiga för att uppnå samkörningsmöjlighet. Den information som sålunda inhämtats får endast användas av Er för att uppnå samkörningsmöjlighet. TI har rätt att säga upp denna Licens till omedelbart upphörande om Ni bryter mot de föregående bestämmelserna  eller försöker vidta någon åtgärd som skulle innebära ett brott mot dem.

(1.3) Ni får inte till tredje man, hyra ut, leasa ut eller i övrigt temporärt överföra Programmet eller några kopior, vare sig helt eller delvis. Ni får endast sälja Programmet som en del av TIH om Ni tillser att Er köpare skriftligt bekräftar att villkoren i licensavtalet som anges häri är bindande för honom och om Ni inte behåller några kopior av Programmet.

(1.4) Om Ni uppfyller villkoren i Licensen är Ni också berättigad att använda vilken TIH applikation som helst (“Applikationen”) som Ni innehar giltig licens för tillsammans med Programmet.

(2) Begränsningar vid anspråk för fel

(2.1) Om under preskriptionstiden enligt punkt (2.5) nedan Programmet uppvisar ett fel som redan existerade vid tidpunkten för riskens övergång får TI, efter eget val och på egen bekostnad, reparera felet eller tillhandahålla en ersättningsdel (“Avhjälpande”) eller ta tillbaka TIH och återbetala köpeskillingen till Er. TI kan utföra Avhjälpande utan att det medför annan rättslig förpliktelse. Vid felanspråk måste Ni förete bevisning om köpet.

(2.2) Programmet uppvisar ett fel om det inte överensstämmer med den funktionsspecifikation som anges i den tillämpliga användarmanualen eller om det inte överensstämmer med Avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Programmet skall också anses som felaktigt om några manualer inte biläggs eller om Programmet avviker från vad Ni som konsument med fog kunnat förutsätta.

(2.3) TI skall inte ansvara för några fel som orsakats av försummelse,  felaktig användning eller felaktig behandling, såsom oriktig installation, oriktigt handhavande,  oriktig användning, underhåll eller testning, användning på områden och under miljöförhållanden andra än dem som uttryckligen har angivits av TI liksom användning i kombination med andra produkter som inte godkänts av TI för detta ändamål eller, om Programmet har ändrats eller modifierats på något sätt.

(2.4) Om Avhjälpande är otillräckligt, skall Ni, oavsett Ert eventuella anspråk på skadestånd (varvid klausulen nedan om ansvarsbegränsning gäller) om något, ha rätt att häva Avtalet av köp av TIH eller att kräva prisavdrag.

(2.5) Preskriptionstiden vid fel är tre (3) år. För reparerade Program skall återstoden av den ursprungliga fristen löpa från återlämnandet av det reparerade Programmet till Er. För ersättningsprogram skall fristen börja löpa på nytt vid leverans av ersättningsprogrammet till Er.

(2.6) Om undersökningen av ett påstått fel visar att det inte föreligger något fel har TI rätt att debitera felsökningen efter TI:s vid tillfället gällande taxa. I detta fall skall transporten av Programmet ske på Er bekostnad och risk.

(3) Ansvarsbefrielse avseende immateriella rättigheter, fel i äganderättsförvärvet

(3.1) På de villkor som framgår av punkterna (3.2) och (3.3) och nedanstående klausul om ansvarsbegränsning och under preskriptionstiden för felanspråk (punkt (2.5) i klausulen om ansvarsbegränsning avseende fel ovan), skall TI ersätta Er för skadestånd, ansvar eller kostnader som slutligt ådöms Er eller som TI samtyckt till att utge vid förlikning eller annan uppgörelse i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående att Programmet direkt gör intrång i något amerikanskt, kanadensiskt,  japanskt eller europeiskt1 patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; under förutsättning att (i) TI omedelbart informeras och, i tillämpliga fall, tillställs en kopia av anspråket, (ii) TI erhåller all bevisning som Ni har i Er besittning, (iii) TI erhåller skäligt bistånd vid, och ensam kontroll över svaromålet, som TI har rätt men inte skyldighet att utföra samt vid alla förhandlingar  för förlikning eller annan uppgörelse avseende anspråket, och, (iv) Ni inte medger intrång i immateriella rättigheter gentemot tredje man. Om Ni avbryter användningen av Programmet för att begränsa eventuellt skadestånd eller av annat viktigt skäl är Ni förpliktad att göra klart för kärande tredje man att avbruten användning inte innebär ett erkännande av intrång i hans immateriella rättigheter.

(3.2) Vid ett påstått anspråk beträffande vilket TI är skyldig att ersätta Er enligt punkt (3.1) ovan skall TI, efter eget val: (i) utverka en licens som ger Er rätt att fortsätt använda Programmet eller (ii) ersätta eller ändra Programmet så att det inte gör intrång men på ett sätt som inte väsentligt påverkar Programmets funktion eller (iii), om varken (i) eller (ii) till ett kommersiellt skäligt pris står till buds för TI till Er återbetala köpeskillingen och transportkostnaderna för Programmet.  Om TI väljer alternativet enligt punkt (iii) ovan skall Ni till TI återlämna alla produkter som fortfarande är i Er besittning, i förvar hos Er eller under Er kontroll. Det nämnda skall vara TI:s enda ansvar med undantag för begränsade skadeståndsanspråk i enlighet med klausulen om ansvarsbegränsning nedan.

(3.3) TI har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd till följd av uppsåtliga handlingar från Er sida eller någon förlikning eller annan uppgörelse som ingåtts av Er utan TI:s föregående skriftliga medgivande. TI har inte någon skyldighet att ingå i svaromål och har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd i den utsträckning som ett påstått intrång baseras på: (i) Er användning av Programmet tillsammans med andra produkter, annan programvara eller annan utrustning; (ii) Er användning av Programmet på ett sådant sätt eller för en annan tillämpning än den för vilket Programmet var lämpat eller avsett, oavsett om TI var medvetet om eller hade underrättats om sådan användning (såvida inte TI skriftligt godkänt användningen);  eller (iii) Era ändringar i Programmet (de åtgärder som anges i (i) till (iii) ovan ger TI rätt till ifrågavarande anspråk gentemot Er som vart och ett för sig och gemensamt här benämns ”Övriga anspråk”).

(3.4) Ni skall hålla TI skadelös för alla skador, alla förpliktelser eller kostnader som slutligt ådöms TI eller som medgivits av Er som förlikning eller annan uppgörelse och skall ingå i svaromål om alla anspråk gentemot TI i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående som täcks av Övriga anspråk.

(3.5) Denna punkt anger TI:s och Ert enda ansvar för intrång i immateriella rättigheter.

(4) Ansvarsbegränsning

(4.1) Licensgivaren skall utan begränsning vara ansvarig för skador som orsakats genom grov vårdslöshet och uppsåt.

(4.2) Licensgivaren skall endast vara ansvarig för skador som orsakas av ringa vårdslöshet om dessa beror på ett väsentligt avtalsbrott som äventyrar ändamålet med Licensen eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelser som är en väsentlig förutsättning för fullgörandet av Licensen.

(4.3) I de fall som anges i punkt (4.2) ovan skall ansvaret begränsas till direkta förluster.

(4.4) I de fall som anges i punkt (4.3) ovan skall preskriptionstiden för Era skadeståndsanspråk vara två år från den tidpunkt då anspråket uppstod och Ni fick kännedom om detsamma. Oavsett Er kännedom skall preskriptionstiden vara tre år från den skadeståndsgrundande händelsen. Preskriptionstiden för anspråk på skadestånd som grundas på fel skall vara i enlighet med vad som gäller enligt klausulen om begränsningar  vid anspråk för fel ovan.

(4.5) Med undantag för ansvar enligt lag om produktansvar,  för bedrägligt dolda fel och för personskada,  skall ovanstående ansvarsbegränsning gälla alla anspråk på skadestånd, oavsett rättslig grund.

(4.6) Ovanstående ansvarsbegränsning skall också gälla om Ni riktar anspråk mot Licensgivarens anställda eller representanter.

ALLMÄNT

(1) TI får säga upp denna Licens till omedelbart upphörande om Ni underlåter att iaktta Licensens villkor. Ni accepterar att vid sådan uppsägning återlämna eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delar av kopior av Programmet som Ni har i Er besittning vid Licensens upphörande och skriftligt intyga detta för TI.

(2) Export och reexport av Programmet är underkastat exportkontrollagarna i det land där Ni köpte Er TIH och Förenta staternas ”Export Administration Act” från 1969 i vid var tid gällande lydelse. Att iaktta dessa regler är Ert ansvar. Ni accepterar att Ni inte avser eller kommer att, direkt eller indirekt, exportera, reexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till något land till vilket sådan export, reexport eller sådant överförande begränsas av någon tillämplig regel eller skriven lag i det land där Ni köpte Er TIH eller Förenta staterna, utan korrekt skriftligt medgivande eller licens, om detta krävs av den behöriga myndigheten i det land där Ni köpte Er TIH och/eller Bureau of Industry and Security vid Förenta staternas handelsdepartement.

(3) Vid tillämpningen och tolkningen av denna Licens skall svensk lag, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, gälla.

(4) Om någon bestämmelse i Licensen eller en del av någon bestämmelse blir ogiltig, skall övriga bestämmelser  liksom övriga delar av bestämmelsen fortsätta att gälla.

(5) Denna Licens utgör hela avtalet mellan Er och TI. Tillägg till eller ändringar av Licensen skall göras skriftligt och undertecknas av en vederbörligen bemyndigad TI-representant.  Detta gäller också avståendet från kravet på skriftlig form.

(6) Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.

===========================================================================

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.

 

Wire

Tone

BSD License follows:

/*

* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*

* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

*

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

End of BSD license.

 

******************************************************

 

Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-Innovator™ Sketch 1.6 4 540
Handbok
TI-Innovator™ Technology with Python Guidebook (English) Visa Visa 1.5 2 097
TI-Innovator™ Hub with TI LaunchPad™ Board Getting Started Guide (English) Visa Visa 1.5 9 614
Hub TI-Innovator™ con scheda TI LaunchPad™ Guida introduttiva (Italiano) Visa 1.5 9 706
TI-Innovator™ Hub 與 TI LaunchPad™ Board 入门指南 (繁体) (Traditional Chinese) Visa 1.5 10 158
TI-RGB Array Konfigurationsleitfaden (Deutsch) Visa Visa 1.5 5 249
TI-RGB Array Setup Guide (English) Visa Visa 1.5 5 242
TI-RGB Array Guide de configuration (Français) Visa Visa 1.5 5 250
TI-RGB Array Installatiehandleiding (Nederlands) Visa Visa 1.5 5 248
TI-RGB Array Manual de instalação (Português) Visa Visa 1.5 5 249
TI-RGB-Array Installationsguide (Svenska) Visa Visa 1.5 5 246
TI-RGB Array 安装指南 (简体) (Simplified Chinese) Visa Visa 1.5 5 316
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Deutsch) Visa Visa 1.5 24 365
TI-Innovator™ Technology Guidebook (English) Visa Visa 1.5 25 573
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Français) Visa Visa 1.5 25 834
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Nederlands) Visa Visa 1.5 24 526
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Português) Visa Visa 1.5 25 068
TI-Innovator™ Teknik Guidebok (Svenska) Visa Visa 1.5 25 216
TI-Innovator™ Technology 指南 (简体) (Simplified Chinese) Visa Visa 1.5 25 497