Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI Connect™ CE-programvara

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

TI Connect™ CE Software 5.x för Windows® och Mac®.

TILLÄMPNING: Denna Testlicens eller Licens för ensamanvändare gäller för TI Connect™ CE Software för Windows® och Mac® som erhållits i Sverige.

VIKTIGT – Läs detta avtal (“Avtalet”) noggrant innan Ni installerar programvaran/varorna i denna förpackning. Genom att installera eller på annat sätt använda programvaran i förpackningen accepterar Ni att bli bunden av villkoren i Avtalet. 

Programvaran/varorna i förpackningen (”Programvaran”) och tillhörande dokumentation (gemensamt ”Programmet”) licensieras av Texas Instruments Incorporated (TI) och/eller tillämpliga licensgivande tredje män enligt nedan (gemensamt ”Licensgivare”). Specifika uppgifter om den licens som beviljats anges nedan. 

 

(1.1) Ni samtycker till att inte ta isär koden för Programvaran (reverse-assemble) eller dekompilera (reverse-compile) Programvaran eller använda någon annan teknik för att utfå källkoden om detta inte är oundgängligen nödvändigt för att inhämta erforderliga uppgifter för att uppnå samkörningsmöjlighet med ett självständigt skapat datorprogram och under förutsättning att:(1) dessa åtgärder utförs av Er eller för Er räkning, (2)  de uppgifter som krävs för att uppnå samkörningsmöjlighet inte tidigare på Er begäran, inom rimlig tid gjorts tillgänglig för Er av TI och (3) dessa åtgärder begränsas till de delar av Programvaran som är nödvändiga för att uppnå samkörningsmöjlighet. Den information som sålunda inhämtats får endast användas av Er för att uppnå samkörningsmöjlighet. TI har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Ni bryter mot de föregående bestämmelserna eller försöker vidta någon åtgärd som skulle innebära ett brott mot dem.  

(1.2) Ni får inte till tredje man, hyra ut, leasa ut eller i övrigt temporärt överföra Programmet eller några kopior, vare sig helt eller delvis. Ni får endast sälja Programmet om Ni tillser att Er köpare skriftligt bekräftar att villkoren i den licens som anges i Avtalet är bindande för honom och om Ni inte behåller

(2) Begränsningar vid anspråk för fel

(2.1) Om under preskriptionstiden enligt punkt (2.5) nedan Programmet uppvisar ett fel som redan existerade vid tidpunkten för riskens övergång får TI, efter eget val och på egen bekostnad, reparera felet eller tillhandahålla en ersättningsdel (“Avhjälpande”) eller ta tillbaka Programmet och återbetala köpeskillingen till Er. TI kan utföra Avhjälpande utan att det medför annan rättslig förpliktelse. Vid felanspråk måste Ni förete bevisning om köpet. 

(2.2) Programmet uppvisar ett fel om det inte överensstämmer med den funktionsspecifikation som anges i den tillämpliga användarmanualen eller om det inte överensstämmer med Avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Programmet skall också anses som felaktigt om några manualer inte biläggs eller om Programmet avviker från vad Ni som konsument med fog kunnat förutsätta. 

(2.3) TI skall inte ansvara för några fel som orsakats av försummelse, felaktig användning eller felaktig behandling, såsom oriktig installation, oriktigt handhavande, oriktig användning, underhåll eller testning, användning på områden och under miljöförhållanden andra än dem som uttryckligen har angivits av TI liksom användning i kombination med andra produkter som inte godkänts av TI för detta ändamål eller, om Programmet har ändrats eller modifierats på något sätt.  

(2.4) Om Avhjälpande är otillräckligt, skall Ni, oavsett Ert eventuella anspråk på skadestånd (varvid klausulen nedan om ansvarsbegränsning gäller) om något, ha rätt att häva Avtalet eller att kräva prisavdrag.

(2.5) Preskriptionstiden vid fel är tre (3) år. För reparerade Program skall återstoden av den ursprungliga fristen löpa från återlämnandet av det reparerade Programmet till Er. För ersättningsprogram skall fristen börja löpa på nytt vid leverans av ersättningsprogrammet till Er.

(2.6) Om undersökningen av ett påstått fel visar att det inte föreligger något fel har TI rätt att debitera felsökningen efter TI:s vid tillfället gällande taxa. I detta fall skall transporten av Programmet ske på Er bekostnad och risk.  

(3) Ansvarsbefrielse avseende immateriella rättigheter, fel i äganderättsförvärvet

(3.1) På de villkor som framgår av punkterna (3.2) och (3.3) och nedanstående klausul om ansvarsbegränsning och under preskriptionstiden för felanspråk (punkt (2.5) i klausulen om ansvarsbegränsning avseende fel ovan), skall TI ersätta Er för skadestånd, ansvar eller kostnader som slutligt ådöms Er eller som TI samtyckt till att utge vid förlikning eller annan uppgörelse i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående att Programmet direkt gör intrång i något amerikanskt, kanadensiskt, japanskt eller europeiskt patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; under förutsättning att (i) TI omedelbart informeras och, i tillämpliga fall, tillställs en kopia av anspråket, (ii) TI erhåller all bevisning som Ni har i Er besittning, (iii) TI erhåller skäligt bistånd vid, och ensam kontroll över svaromålet, som TI har rätt men inte skyldighet att utföra samt vid alla förhandlingar för förlikning eller annan uppgörelse avseende anspråket, och, (iv) Ni inte medger intrång i immateriella rättigheter gentemot tredje man. Om Ni avbryter användningen av Programmet för att begränsa eventuellt skadestånd eller av annat viktigt skäl är Ni förpliktad att göra klart för kärande tredje man att avbruten användning inte innebär ett erkännande av intrång i hans immateriella rättigheter. 

(3.2) Vid ett påstått anspråk beträffande vilket TI är skyldig att ersätta Er enligt punkt (3.1) ovan skall TI, efter eget val: (i) utverka en licens som ger Er rätt att fortsätt använda Programmet eller (ii) ersätta eller ändra Programmet så att det inte gör intrång men på ett sätt som inte väsentligt påverkar Programmets funktion eller (iii), om varken (i) eller (ii) till ett kommersiellt skäligt pris står till buds för TI till Er återbetala köpeskillingen och transportkostnaderna för Programmet. Om TI väljer alternativet enligt punkt (iii) ovan skall Ni till TI återlämna alla produkter som fortfarande är i Er besittning, i förvar hos Er eller under Er kontroll. Det nämnda skall vara TI:s enda ansvar med undantag för begränsade skadeståndsanspråk i enlighet med klausulen om ansvarsbegränsning nedan.  

(3.3) TI har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd till följd av uppsåtliga handlingar från Er sida eller någon förlikning eller annan uppgörelse som ingåtts av Er utan TI:s föregående skriftliga medgivande. TI har inte någon skyldighet att ingå i svaromål och har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd i den utsträckning som ett påstått intrång baseras på: (i) Er användning av Programmet tillsammans med andra produkter, annan programvara eller annan utrustning; (ii) Er användning av Programmet på ett sådant sätt eller för en annan tillämpning än den för vilket Programmet var lämpat eller avsett, oavsett om TI var medvetet om eller hade underrättats om sådan användning (såvida inte TI skriftligt godkänt användningen); eller (iii) Era ändringar i Programmet (de åtgärder som anges i (i) till (iii) ovan ger TI rätt till ifrågavarande anspråk gentemot Er som vart och ett för sig och gemensamt här benämns ”Övriga anspråk”). 

(3.4) Ni skall hålla TI skadelös för alla skador, alla förpliktelser eller kostnader som slutligt ådöms TI eller som medgivits av Er som förlikning eller annan uppgörelse och skall ingå i svaromål om alla anspråk gentemot TI i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående som täcks av Övriga anspråk.

(3.5) Denna punkt anger TI:s och Ert enda ansvar för intrång i immateriella rättigheter.  

(4) Ansvarsbegränsning

(4.1) Licensgivaren skall utan begränsning vara ansvarig för skador som orsakats genom grov vårdslöshet och uppsåt.

(4.2) Licensgivaren skall endast vara ansvarig för skador som orsakas av ringa vårdslöshet om dessa beror på ett väsentligt avtalsbrott som äventyrar ändamålet med Avtalet eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelser som är en väsentlig förutsättning för fullgörandet av Avtalet.

(4.3) I de fall som anges i punkt (4.2) ovan skall ansvaret begränsas till direkta förluster. 

(4.4) I de fall som anges i punkt (4.3) ovan skall preskriptionstiden för Era skadeståndsanspråk vara två år från den tidpunkt då anspråket uppstod och Ni fick kännedom om detsamma. Oavsett Er kännedom skall preskriptionstiden vara tre år från den skadeståndsgrundande händelsen. Preskriptionstiden för anspråk på skadestånd som grundas på fel skall vara i enlighet med vad som gäller enligt klausulen om begränsningar vid anspråk för fel ovan. 

(4.5) Med undantag för ansvar enligt lag om produktansvar, för bedrägligt dolda fel och för personskada, skall ovanstående ansvarsbegränsning gälla alla anspråk på skadestånd, oavsett rättslig grund. 

(4.6) Ovanstående ansvarsbegränsning skall också gälla om Ni riktar anspråk mot Licensgivarens anställda eller representanter. 

ALLMÄNT

(1) TI får säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Ni underlåter att iaktta Avtalets villkor. Ni accepterar att vid sådan uppsägning återlämna eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delar av kopior av Programmet som Ni har i Er besittning vid Avtalets upphörande och skriftligt intyga detta för TI.

(2) Export och reexport av Programmet är underkastat exportkontrollagarna i det land där Ni köpte licensen för Programmet och Förenta staternas ”Export Administration Act” från 1969 i vid var tid gällande lydelse.  Att iaktta dessa regler är Ert ansvar. Ni accepterar att Ni inte avser eller kommer att, direkt eller indirekt, exportera, reexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till något land till vilket sådan export, reexport eller sådant överförande begränsas av någon tillämplig regel eller skriven lag i det land där Ni köpte Programmet eller Förenta staterna, utan korrekt skriftligt medgivande eller licens, om detta krävs av den behöriga myndigheten i det land där Ni köpte Er licens för Programmet och/eller Bureau of Industry and Security vid Förenta staternas handelsdepartement.

(3) Vid tillämpningen och tolkningen av detta Avtal skall svensk lag, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, gälla.

(4) Om någon bestämmelse i Avtalet eller en del av någon bestämmelse blir ogiltig, skall övriga bestämmelser liksom övriga delar av bestämmelsen fortsätta att gälla.   

(5) Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Er och TI. Tillägg till eller ändringar av Avtalet skall göras skriftligt och undertecknas av en vederbörligen bemyndigad TI-representant. Detta gäller också avståendet från kravet på skriftlig form. 

(6) Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 13532 N. Central Expressway, M/S 3816, Dallas, Texas 75243, U.S.A


Java Advanced Imaging API is distributed under the Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement for the Java Advanced Imaging API 1.1.3. Additional files and licenses follow.

Please refer to http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/LICENSE-jai.txt

End of Sun Microsystems, Inc Binary Code License


Java Runtime Environment (JRE) is distributed under the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX. Additional files and licenses follow.

Please refer to http://java.com/license

End of Oracle Binary Code License Agreement


JSON in Java is free software distributed under the terms of the JSON.org license.

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of JSON in Java license


Nedladdade poster PDF Version Storlek (KB)
TI Connect™ CE Software for Macintosh® 5.3.5 79 667
TI Connect™ CE Software for Windows® (EXE) 5.3.5 97 217
TI Connect™ CE Software for Windows® (MSI) 5.3.5 92 058
Handbok
TI Connect™ CE Software (English) Visa 5.3.5 1 384
TI Connect™ CE Software (Dansk) Visa 5.3.5 1 398
TI Connect™ CE-Software (Deutsch) Visa 5.3.5 1 405
Software TI Connect™ CE (Espanol) Visa 5.3.5 1 429
Logiciel TI Connect™ CE (Français) Visa 5.3.5 1 436
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Visa 5.3.5 1 400
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Visa 5.3.5 1 384
Software TI Connect™ CE (Portugues) Visa 5.3.5 1 402
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Visa 5.3.5 1 435
TI Connect™ CE Software (UK English) Visa 5.3.5 1 389
TI Connect™ CE 软件 (简体) (Simplified Chinese) Visa 5.3.5 1 476
TI Connect™ CE 軟體 (繁体) (Traditional Chinese) Visa 5.3.5 1 488
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Visa 5.3.5 1 360