Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI Connect™ CE-programvara

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

Rev2022-08

Licensavtal för Texas Instrument Education Technology  

 

LICENSIERAT PROGRAM: TI Connect™ CE-programvara

STUDENTDATASEKRETESS: Under vår sekretesspolicy för studentdatasamlar Texas Instruments endast in personuppgifter som är nödvändiga för att associera ett användarkonto med en aktiv licensoch inte för försäljning, marknadsföring eller reklamändamål.  TI:s insamling av personuppgifter relaterade till det Licensierade programmet består av katalogtyp, såsom studentnamn, e-postadress/användarnamn och lösenord.  

VIKTIGT – genom att använda det Licensierade programmet samtycker Du till att följa Texas Instruments Online användarvillkor och bestämmelserna i detta Licensavtal ( ”avtalet”).  Om Du använder Google API-tjänster, till exempel Google Single Sign-On, för att få åtkomst till ett Google-konto för att få åtkomst till det Licensierade programmet, är Du också föremål för detta Användarvillkor för Google API:er (Och andra tillämpliga Google-villkor) i den utsträckning de gäller dina aktiviteter.  Läs dessa dokument noggrant.  Om Du inte godkänner dessa villkor ska  Du inte använda det Licensierade programmet.

Du bekräftar antingen: (1) att Du har uppnått 18 års ålder, eller (2) att Du är 13 år eller äldre men yngre än 18 år, att Du har granskat dessa villkor med Din förälder eller vårdnadshavare, och att Du och Din förälder eller vårdnadshavare förstår och samtycker till dessa villkor. Om Du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig som använder licensprogrammet accepterar och samtycker Du till (i) att övervaka minderårigas användning av det Licensierade programmet; (ii) påtar Dig alla risker och ansvar som är förknippade med minderårigas användning av det Licensierade programmet: (iii) säkerställa riktigheten och sanningshalten i all information som lämnas av Dig eller den minderårige, och (IV) ta ansvar och är bundna av dessa villkor för minderårigas åtkomst och användning av licensprogrammet.

Definitioner:

Maskinvaruenhet

Datorsystem som stöds av TI.Gå tilllägsta systemkrav för TI-programvaraoch väljditt land och ditt Licensierade program.

Licensierat program

Programmet, som anges ovan, har Du valt från TI:s webbplats för utbildningsteknik för nedladdning eller online-användning, och all relaterad dokumentation.

Annat Licensierat material

Programvara och annan elektronisk dokumentation som medföljerdet Licensieradeprogrammetoch som licensieras enligt andra villkor änvillkoren i detta avtal, inklusive, utan begränsning, programvara med öppen källkodeller tredje parts egenutvecklade programvara.

Du

”Du”, “Dig” eller ”Din” avser Dig personligen om Du kommer att utöva de rättigheter som beviljashäriför Din egen förmån, men det innebär Din läroanstalteller ditt företag, om Du ingår detta avtal föratt utöva de rättigheter som beviljas häri till förmånförsådanläroanstalteller sådant företag.

 

Licensierade program är licensierade, inte sålda, av Texas Instruments Incorporated (”TI”) och/eller några tillämpliga licensgivare (kollektivt kallade ”Licensgivaren”) under den licens som beviljas nedan. Om Du genom att acceptera detta avtal får tillgång till annat Licensierat material, kommer det materialet att listas i det tillämpliga programvarumanifestet som medföljer det Licensierade programmet. Din användning av det andra Licensierade materialet omfattas av tillämpliga andra licensvillkor, bekräftelser och friskrivningar enligt vad som anges i tillämpligt programvarumanifest och/eller identifieras eller inkluderas med det andra Licensierade materialet i programvarupaketet. För tydliggörande begränsar detta avtal inte dina rättigheter enligt, eller ger Dig rättigheter som ersätter, villkoren i något tillämpligt licensavtal för det andra Licensierade materialet.

LICENS FÖR PRENUMERATION AV EN ANVÄNDARE

För licensen för en användarprenumeration beviljar Licensgivaren dig, när Du mottar från TI, en aktiveringsnyckel för programvaran för det Licensierade programmet, en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att använda (och att ladda ner och installera, om tillämpligt) det Licensierade programmet på en enda maskinvaruenhet under prenumerationsperioden. Virtuell användning (dvs. samtidig användning av det Licensierade programmet av två eller flera användare) är strängt förbjuden. Du kan göra en kopia av det Licensierade programmet för säkerhetskopiering och arkivering. Om inte en förnyelse av prenumerationen har köpts, måste det Licensierade programmet vid slutet av prenumerationsperioden tas bort från datorn/datorerna där det installerades. I sådana fall garanterar Du att borttagningen kommer att utföras och certifierar det skriftligen till TI, om så begärs. Du samtycker till att reproducera alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som visas i programvaran och på media. Om inte annat uttryckligen anges i dokumentationen får Du inte duplicera sådan dokumentation.  

Ytterligare villkor:

1. Begränsningar.

Du får inte bakåtkompilera eller bakåtkompilera det Licensierade programmet. Du får inte ändra, publicera, avslöja, visa, tillhandahålla, Överföra, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt tillgängliggöra det Licensierade programmet eller någon del därav.

2. Stöd och förändringar.

Support för det Licensierade programmet tillhandahålls genom att kontakta TI på https://education.ti.com/ti-cares.https://education.ti.com/ti-cares  TI förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller göra korrigeringar, förbättringar, förbättringar och andra ändringar i det Licensierade programmet efter eget gottfinnande.  

3. Upphovsrätt.

 Det Licensierade programmet omfattas av upphovsrätt och andra tillämpliga immateriella egendomsskydd. Du får inte ta bort, ändra, täcka eller dölja någon konfidentialitet, affärshemlighet, varumärke, patent, upphovsrätt eller annan patentskyddad information eller andra identifieringsmärken eller designer från någon del av det Licensierade programmet.

4. Garanti.

TI garanterar inte att de Licensierade programmen kommer att vara felfria eller uppfylla dina specifika krav.   DE LICENSIERADE PROGRAMMEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT LÄGE” OCH MED ALLA FEL. TI OCH DESS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, AVSEENDE DE LICENSIERADE PROGRAMMEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄKERHET ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, AFFÄRSHEMLIGHETER ELLER ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRÅN TI SKAPAR NÅGON GARANTI.

5. Begränsningar.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA TI ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE VINSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN, OAVSETT OM DE PÅSTÅDDA SKADEGÖRELSEARNA ÄR MÄRKTA MED SKADESTÅND, KONTRAKT ELLER SKADESTÅND.  

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER TI:S ELLER DESS LICENSORS:S SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT DETTA AVTAL ELLER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV Din ANVÄNDNING AV DE LICENSIERADE PROGRAMMEN, ELLER NÅGOT DATAINTRÅNG SOM INVOLVERAR STUDENTDATA SOM SAMLAS IN AV TI, ÖVERSTIGER DET STÖRRE AV (I) DE BELOPP SOM BETALAS AV DIG FÖR DE LICENSIERADE PROGRAMMEN ELLER (II) FEMTIO AMERIKANSKA DOLLAR (USD 50).  

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller begränsning av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

6. Ditt innehåll och Din gottgörelse.

Du representerar och garanterar att allt innehåll som Du använder med det Licensierade programmet eller, om tillämpligt, rutt till Googles tjänster som Google Classroom och Google Drive inte inkräktar på andras immateriella rättigheter. Du representerar och garanterar att sådant innehåll följer tillämpliga tredjepartsvillkor, inklusive, utan begränsning, Googles krav i samband med innehåll som Du dirigerar till Googles tjänster. Du samtycker till att gottgöra och hålla TI (inklusive dess ombud och representanter) skadeslösa mot eventuella skador, kostnader, förluster och/eller skulder som uppstår till följd av att Du inte följer villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Detta avsnitt kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning eller upphörande av detta avtal.

7. Uppsägning.

Om Du bryter mot villkoren i detta avtal kan TI, utan att det påverkar andra rättigheter, säga upp Din rätt att använda det Licensierade programmet. Med undantag för licenser som beviljats ovan skall alla bestämmelser i detta avtal fortsätta att gälla efter avtalets upphörande eller upphörande.

8. Exportkontroll.

 Det Licensierade programmet kan vara föremål för amerikanska exportkontroller och sanktioner. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Licensierat program får inte exporteras, återexporteras, överföras eller säljas vidare till USA:s embargo, sanktionerade eller begränsade destinationer, personer eller enheter (kollektivt ”förnekade personer”). Förnekade personer inkluderar, men är inte begränsade till, de individer eller enheter som anges på handelsdepartementets lista över nekade personer, handelsdepartementets enhetslista, direktoratet för kontroll av försvarshandel lista över statligt spärrade parter, och finansdepartementets lista över särskilt utsedda medborgare. Genom att använda det Licensierade programmet intygar och garanterar Du att Du inte befinner Dig i något sådant land eller på någon sådan lista, och att Du inte kommer att tillhandahålla Licensprogrammet till personer som nekas. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera det Licensierade programmet, förutom vad som är tillåtet enligt amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där det Licensierade programmet erhölls. Du samtycker också till att Du inte kommer att använda det Licensierade programmet för några ändamål som är förbjudna enligt amerikansk lag, inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller missilteknik. För ytterligare information, se del 744 i USA:s regler för exportadministration.

9. Gällande lag.

Detta avtal kommer att regleras av och tolkas enligt lagarna i delstaten Texas (USA), utan hänvisning till lagvalsregler. Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i avtalet inte kan verkställas, kommer denna bestämmelse att verkställas i största möjliga utsträckning för att verkställa parternas avsikter, och resten av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal skall inte regleras av Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor eller av den enhetliga lagen om datainformationstransaktioner (UCITA). Parterna är överens om att icke-exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal ligger inom domstolarna i delstaten Texas. Oaktat det föregående kan varje dom verkställas i någon amerikansk eller utländsk domstol, och endera parten kan söka förelägganden i någon amerikansk eller utländsk domstol. Underlåtenhet från TI att genomdriva någon bestämmelse i detta avtal ska inte anses vara ett avstående från framtida verkställighet av den eller någon annan bestämmelse eller något annat avtal som kan finnas mellan parterna.

10. Styrande språk.

Om TI har försett Dig med en översättning av den engelska versionen av detta avtal , samtycker Du till att översättningen tillhandahålls endast för Din bekvämlighet och att den engelska versionen kommer att styra och kontrollera. Om det finns någon motsägelse mellan den engelska språkversionen av detta avtal och en översättning, kommer den engelska språkversionen att vara auktoritativ och kontrollera.

11. Hela avtalet.

Detta är hela avtalet mellan Dig och TI, och detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan parterna som är relaterade till ämnet för detta avtal. Ingen ändring eller ändring av detta avtal kommer att träda i kraft om det inte är skriftligt och undertecknat av en vederbörligen bemyndigad representant för TI. Du garanterar och intygar att Du har erhållit alla tillstånd och andra tillämpliga medgivanden som krävs för att Du  ska kunna ingå detta avtal.

Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, United States of America

_____________________________________________________________________________________________

PROGRAMMANIFEST

Följande är annat Licensierat material (eller delar därav) som distribueras och/eller används tillsammans med det Licensierade programmet, och motsvarande upphovsrättsmeddelanden och licenser som gäller för detta.

 

Nedladdade poster PDF Version Storlek (KB)
TI Connect™ CE Software for Windows® (EXE) 6.0.1 100 348
TI Connect™ CE Software for Macintosh® (DMG) 6.0.1 85 855
TI Connect™ CE Software for Windows® (MSI) 6.0.1 89 128
Handbok
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Visa 6.0 2 304
TI Connect™ CE Software (Dansk) Visa 6.0 2 230
TI Connect™ CE Software (Deutsch) Visa 6.0 2 263
TI Connect™ CE Software (English) Visa 6.0 2 216
Software TI Connect™ CE (Espanol) Visa 6.0 2 263
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-84 Plus CE (Français) Visa 6.0 2 247
Software TI Connect™ CE (Italiano) Visa 6.0 2 236
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Visa 6.0 2 234
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Visa 6.0 2 217
Software TI Connect™ CE (Portugues) Visa 6.0 2 237
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Visa 6.0 2 233
TI Connect™ CE Software (UK English) Visa 6.0 2 228
TI Connect™ CE 软件 (简体 Simplified Chinese) Visa 6.0 2 339
TI Connect™ CE 軟體 (繁体 Traditional Chinese) Visa 6.0 2 381