Education Technology


Laboration: Att vika ett A4-papper

Aktivitetsöversikt

Vik ett A4-papper så att det övre vänstra hörnet, P, hamnar på motstående långsida i en punkt som vi kallar P´. Då bildas en rätvinklig triangel där den nedvikta sidan blir hypotenusa. Undersök hur arean av denna triangel beror av läget av det nedvikta hörnet, dvs av läget av P´.

Before the Activity

Teknisk nivå: Någon tidigare erfarenhet av TI-Nspire är viktig. Bekanta dig med problemet genom att göra några olika vikningar av ett A4- papper. Mät lämpliga sträckor och beräkna triangelarean i de olika fallen.

During the Activity

Hämta filerna: vikA4.tns och vik_A4.pdf