Education Technology


Undersökning av trigonometriska samband

Aktivitetsöversikt

Att undersöka förhållandet mellan sidorna i likformiga rätvinkliga trianglar samt även undersöka hur dessa förhållande varierar för olika värden på de spetsiga vinklarna. På detta sätt får eleverna en påtaglig bild av sambandet mellan dessa förhållande och begreppen sinus, cosinus och tangens.

Before the Activity

Detta är i huvudsak en lärarhandledning. Nödvändiga förkunskaper : Kännedom om begreppen katet och hypotenusa i rätvinkliga trianglar. Någon erfarenhet av att använda TI-Nspire CAS.

During the Activity

Hämta filerna Aktivitet10_Trigonometri_SVny.pdf, A10_Stud_Trigonometri_SE.tns och A10_Lsn_Trigonometri_SE.tns.