Education Technology


Beskrivande statistik - läge och spridning

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet gör vi ett antal beräkningar på data om antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. Begrepp som kommer upp är medelvärde, median och spridningsmåttet standardavvikelse och dessa mått beräknas utifrån definitionerna och med räknarens inbyggda funktioner.

Vi visar våra data som en tidsserie och som histogram och lådagram.
För att förklara hur histogram konstrueras i räknaren så ritar vi också punktdiagram (Dot plot). Med räknarprogrammet DOTPLOT, som bifogas i denna aktivitet, kan man plotta både histogram och punktdiagram tillsammans.