Education Technology


Statistik

Aktivitetsöversikt

Denna aktivitet går igenom grundläggande statistikhantering på en grafräknare. De olika läges- och spridningsmåtten bör åtminstone delvis redan vara bekanta för eleverna. Aktiviteten kan användas med det bifogade statistiska materialet (provresultat) eller användas med vilka statistiska data som helst som är intressanta och engagerande för de elever som ska arbeta med materialet.

Before the Activity

Eleverna får träna på att beräkna statistiska storheter, både ”manuellt” och automatiskt med räknarens inbyggda verktyg för statistikhantering. Grundläggande listhantering ingår. De data som ”följer med” denna aktivitet är resultat från tre matematikprov för en grupp elever under läsåret 2006-2007. Eleverna var nivågrupperade och jobbade på fördjupningsnivå och hade gemensamma prov med resten av skolan. Proven var tvådelade. Del 1 utfördes utan räknare och del 2 med räknare. Provresultaten har normerats mot varandra för att lättare kunna jämföras.

During the Activity

Läraren kan lätt dela upp materialet så olika elever jobbar med olika delprov. Det finns nio olika kolumner som kan undersökas. Låt varje elev veta vilka data just den eleven ska arbeta med. Det går även att arbeta gruppvis. Frågorna i texten kan användas till vilka data som helst, även om skärmbilderna hör till delprov 1A. Det är tänkt att varje elev eller grupp ska få en egen kopia av provresultaten och en egen datablankett att fylla i. Efter att ha jobbat med sina egna data kan man dela ut översikten över alla delprovens läges- och spridningsmått och diagramöversikten och låta eleverna arbeta vidare med de övergripande frågorna på näst sista sidan.