Education Technology


Kortaste vägen mellan två fabriker

Aktivitetsöversikt

Så här lyder problemet: Ett företag har två fabriker A och B. Längs en väg ska man placera ett lager C. Man ska sedan bygga vägar mellan fabrikerna och lagret. Var ska detta lager placeras för att det sammanlagda avståndet till lagret från fabrikerna ska vara så litet som möjligt?
Vi visar tre metoder att lösa problemet! Först en grafisk numerisk metod med grafapplikationen. Därefter gör vi en analytisk lösning med derivata och till sist en enkel interaktiv geometrisk lösning.

Övningen passar för kurs 4 eftersom det handlar om att derivera sammansatta funktioner.