Education Technology


Geometri-Medelpunktsvinkel/triangel

Aktivitetsöversikt

1. Att studera sambandet mellan medelpunktsvinkel och motsvarande periferivinkel genom att konstruera en figur där man enkelt kan variera värdena på dessa vinklar. Denna undersökning ska leda till ett i geometrin känt samband. Eleverna ska också undersöka under vilka förutsättningar detta samband gäller. 2. Att konstruera en triangel där man enkelt kan ändra triangelns form utan att ändra bas och höjd och undersöka hur arean påverkas. Eleverna ska formulera en egen slutsats efter detta.

Before the Activity

Skicka filen ”A01_elev_Geometri_SEny.tns” till elevernas räknare. I denna fil finns fullständig steg för steg anvisning till eleverna för att genomföra undersökningen. Denna sker i två steg. I problem 1 görs den egna konstruktionen av cirkeln med medelpunktsvinkel och motsvarande periferivinkel och jämförelsen mellan dessa. Eleverna ska också undersöka om konstruktionen har någon begränsning. I problem 2 ska en triangel konstrueras där vi kan ändra dess form genom att dra i ett av dess hörn. Genom konstruktionen säkerställer de att höjd och bas inte ändras.

After the Activity

En fullständig lösning till uppgiften finns i filen ”A01_Geometri_SEny.tns”. Innehållet i denna redovisas översiktligt nedan med kommentarer.