Education Technology


Cirkelns area (v.1.4)

Aktivitetsöversikt

I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie. Hämta filen area radie.tns som innehåller två olika problem. I det första problemet ska du enbart göra observationer som du ska dra vissa preliminära slutsatser av. I det andra problemet ska du samla in data för att kunna rita diagram och sedan dra slutsatser av detta.