Education Technology


Trigonometri och likformighet

Aktivitetsöversikt

Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.
De ska då tillämpa egenskaper när det gäller förhållanden mellan sidor hos likformiga rätvinkliga trianglar.