Education Technology


Kortaste linjen genom en punkt

Aktivitetsöversikt

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter. Punkten (2, 7) ligger på hypotenusan hos triangeln. Bestäm längden hos hypotenusan när den har sitt minsta värde.
Vi gör först en geometrisk konstruktion där vi mäter längden hos hypotenusan genom att flytta linjen som går igenom en fix punkt. Övningen passar för kurs 4.