Education Technology


Statistiska samband och korrelation

Aktivitetsöversikt

I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.
Det innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel (y).

Vi genomför en undersökning och visar i steg för steg beräknar k och m hos regressionslinjen y = kx + m. Sedan jämför vi de värden vi får med räknarens inbyggda funktioner.
Avslutningsvis beräknar vi korrelationskoefficienten r, som är ett mått på hur starkt det linjära sambandet är mellan två variabler.
Några slutsatser om en relation mellan orsak och verkan kan man naturligtvis inte dra.