Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

Uppdateringsprogramvaran för TI-Innovator™-Hub

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

EULA v1.0.0

Uppdatera programvara för TI-Innovator Hub 1.x för Windows® och Mac®.

TILLÄMPNING: Denna Testlicens eller Licens för ensamanvändare gäller för Uppdatera programvara för TI-Innovator Hub för Windows® och Mac® som erhållits i Sverige.

VIKTIGT – Läs detta avtal (“Avtalet”) noggrant innan Ni installerar programvaran/varorna i denna förpackning. Genom att installera eller på annat sätt använda programvaran i förpackningen accepterar Ni att bli bunden av villkoren i Avtalet. 

Programvaran/varorna i förpackningen (”Programvaran”) och tillhörande dokumentation (gemensamt ”Programmet”) licensieras av Texas Instruments Incorporated (TI) och/eller tillämpliga licensgivande tredje män enligt nedan (gemensamt ”Licensgivare”). Specifika uppgifter om den licens som beviljats anges nedan. 

(1) Licens

(1.1) Ni samtycker till att inte ta isär koden för Programvaran (reverse-assemble) eller dekompilera (reverse-compile) Programvaran eller använda någon annan teknik för att utfå källkoden om detta inte är oundgängligen nödvändigt för att inhämta erforderliga uppgifter för att uppnå samkörningsmöjlighet med ett självständigt skapat datorprogram och under förutsättning att:(1) dessa åtgärder utförs av Er eller för Er räkning, (2)  de uppgifter som krävs för att uppnå samkörningsmöjlighet inte tidigare på Er begäran, inom rimlig tid gjorts tillgänglig för Er av TI och (3) dessa åtgärder begränsas till de delar av Programvaran som är nödvändiga för att uppnå samkörningsmöjlighet. Den information som sålunda inhämtats får endast användas av Er för att uppnå samkörningsmöjlighet. TI har rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Ni bryter mot de föregående bestämmelserna eller försöker vidta någon åtgärd som skulle innebära ett brott mot dem.  

(1.2) Ni får inte till tredje man, hyra ut, leasa ut eller i övrigt temporärt överföra Programmet eller några kopior, vare sig helt eller delvis. Ni får endast sälja Programmet om Ni tillser att Er köpare skriftligt bekräftar att villkoren i den licens som anges i Avtalet är bindande för honom och om Ni inte behåller

(2) Begränsningar vid anspråk för fel

(2.1) Om under preskriptionstiden enligt punkt (2.5) nedan Programmet uppvisar ett fel som redan existerade vid tidpunkten för riskens övergång får TI, efter eget val och på egen bekostnad, reparera felet eller tillhandahålla en ersättningsdel (“Avhjälpande”) eller ta tillbaka Programmet och återbetala köpeskillingen till Er. TI kan utföra Avhjälpande utan att det medför annan rättslig förpliktelse. Vid felanspråk måste Ni förete bevisning om köpet. 

(2.2) Programmet uppvisar ett fel om det inte överensstämmer med den funktionsspecifikation som anges i den tillämpliga användarmanualen eller om det inte överensstämmer med Avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Programmet skall också anses som felaktigt om några manualer inte biläggs eller om Programmet avviker från vad Ni som konsument med fog kunnat förutsätta. 

(2.3) TI skall inte ansvara för några fel som orsakats av försummelse, felaktig användning eller felaktig behandling, såsom oriktig installation, oriktigt handhavande, oriktig användning, underhåll eller testning, användning på områden och under miljöförhållanden andra än dem som uttryckligen har angivits av TI liksom användning i kombination med andra produkter som inte godkänts av TI för detta ändamål eller, om Programmet har ändrats eller modifierats på något sätt.  

(2.4) Om Avhjälpande är otillräckligt, skall Ni, oavsett Ert eventuella anspråk på skadestånd (varvid klausulen nedan om ansvarsbegränsning gäller) om något, ha rätt att häva Avtalet eller att kräva prisavdrag.

(2.5) Preskriptionstiden vid fel är tre (3) år. För reparerade Program skall återstoden av den ursprungliga fristen löpa från återlämnandet av det reparerade Programmet till Er. För ersättningsprogram skall fristen börja löpa på nytt vid leverans av ersättningsprogrammet till Er.

(2.6) Om undersökningen av ett påstått fel visar att det inte föreligger något fel har TI rätt att debitera felsökningen efter TI:s vid tillfället gällande taxa. I detta fall skall transporten av Programmet ske på Er bekostnad och risk.  

(3) Ansvarsbefrielse avseende immateriella rättigheter, fel i äganderättsförvärvet

(3.1) På de villkor som framgår av punkterna (3.2) och (3.3) och nedanstående klausul om ansvarsbegränsning och under preskriptionstiden för felanspråk (punkt (2.5) i klausulen om ansvarsbegränsning avseende fel ovan), skall TI ersätta Er för skadestånd, ansvar eller kostnader som slutligt ådöms Er eller som TI samtyckt till att utge vid förlikning eller annan uppgörelse i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående att Programmet direkt gör intrång i något amerikanskt, kanadensiskt, japanskt eller europeiskt patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; under förutsättning att (i) TI omedelbart informeras och, i tillämpliga fall, tillställs en kopia av anspråket, (ii) TI erhåller all bevisning som Ni har i Er besittning, (iii) TI erhåller skäligt bistånd vid, och ensam kontroll över svaromålet, som TI har rätt men inte skyldighet att utföra samt vid alla förhandlingar för förlikning eller annan uppgörelse avseende anspråket, och, (iv) Ni inte medger intrång i immateriella rättigheter gentemot tredje man. Om Ni avbryter användningen av Programmet för att begränsa eventuellt skadestånd eller av annat viktigt skäl är Ni förpliktad att göra klart för kärande tredje man att avbruten användning inte innebär ett erkännande av intrång i hans immateriella rättigheter. 

(3.2) Vid ett påstått anspråk beträffande vilket TI är skyldig att ersätta Er enligt punkt (3.1) ovan skall TI, efter eget val: (i) utverka en licens som ger Er rätt att fortsätt använda Programmet eller (ii) ersätta eller ändra Programmet så att det inte gör intrång men på ett sätt som inte väsentligt påverkar Programmets funktion eller (iii), om varken (i) eller (ii) till ett kommersiellt skäligt pris står till buds för TI till Er återbetala köpeskillingen och transportkostnaderna för Programmet. Om TI väljer alternativet enligt punkt (iii) ovan skall Ni till TI återlämna alla produkter som fortfarande är i Er besittning, i förvar hos Er eller under Er kontroll. Det nämnda skall vara TI:s enda ansvar med undantag för begränsade skadeståndsanspråk i enlighet med klausulen om ansvarsbegränsning nedan.  

(3.3) TI har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd till följd av uppsåtliga handlingar från Er sida eller någon förlikning eller annan uppgörelse som ingåtts av Er utan TI:s föregående skriftliga medgivande. TI har inte någon skyldighet att ingå i svaromål och har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd i den utsträckning som ett påstått intrång baseras på: (i) Er användning av Programmet tillsammans med andra produkter, annan programvara eller annan utrustning; (ii) Er användning av Programmet på ett sådant sätt eller för en annan tillämpning än den för vilket Programmet var lämpat eller avsett, oavsett om TI var medvetet om eller hade underrättats om sådan användning (såvida inte TI skriftligt godkänt användningen); eller (iii) Era ändringar i Programmet (de åtgärder som anges i (i) till (iii) ovan ger TI rätt till ifrågavarande anspråk gentemot Er som vart och ett för sig och gemensamt här benämns ”Övriga anspråk”). 

(3.4) Ni skall hålla TI skadelös för alla skador, alla förpliktelser eller kostnader som slutligt ådöms TI eller som medgivits av Er som förlikning eller annan uppgörelse och skall ingå i svaromål om alla anspråk gentemot TI i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående som täcks av Övriga anspråk.

(3.5) Denna punkt anger TI:s och Ert enda ansvar för intrång i immateriella rättigheter.  

(4) Ansvarsbegränsning

(4.1) Licensgivaren skall utan begränsning vara ansvarig för skador som orsakats genom grov vårdslöshet och uppsåt.

(4.2) Licensgivaren skall endast vara ansvarig för skador som orsakas av ringa vårdslöshet om dessa beror på ett väsentligt avtalsbrott som äventyrar ändamålet med Avtalet eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelser som är en väsentlig förutsättning för fullgörandet av Avtalet.

(4.3) I de fall som anges i punkt (4.2) ovan skall ansvaret begränsas till direkta förluster. 

(4.4) I de fall som anges i punkt (4.3) ovan skall preskriptionstiden för Era skadeståndsanspråk vara två år från den tidpunkt då anspråket uppstod och Ni fick kännedom om detsamma. Oavsett Er kännedom skall preskriptionstiden vara tre år från den skadeståndsgrundande händelsen. Preskriptionstiden för anspråk på skadestånd som grundas på fel skall vara i enlighet med vad som gäller enligt klausulen om begränsningar vid anspråk för fel ovan. 

(4.5) Med undantag för ansvar enligt lag om produktansvar, för bedrägligt dolda fel och för personskada, skall ovanstående ansvarsbegränsning gälla alla anspråk på skadestånd, oavsett rättslig grund. 

(4.6) Ovanstående ansvarsbegränsning skall också gälla om Ni riktar anspråk mot Licensgivarens anställda eller representanter. 

ALLMÄNT

(1) TI får säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om Ni underlåter att iaktta Avtalets villkor. Ni accepterar att vid sådan uppsägning återlämna eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delar av kopior av Programmet som Ni har i Er besittning vid Avtalets upphörande och skriftligt intyga detta för TI.

(2) Export och reexport av Programmet är underkastat exportkontrollagarna i det land där Ni köpte licensen för Programmet och Förenta staternas ”Export Administration Act” från 1969 i vid var tid gällande lydelse.  Att iaktta dessa regler är Ert ansvar. Ni accepterar att Ni inte avser eller kommer att, direkt eller indirekt, exportera, reexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till något land till vilket sådan export, reexport eller sådant överförande begränsas av någon tillämplig regel eller skriven lag i det land där Ni köpte Programmet eller Förenta staterna, utan korrekt skriftligt medgivande eller licens, om detta krävs av den behöriga myndigheten i det land där Ni köpte Er licens för Programmet och/eller Bureau of Industry and Security vid Förenta staternas handelsdepartement.

(3) Vid tillämpningen och tolkningen av detta Avtal skall svensk lag, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, gälla.

(4) Om någon bestämmelse i Avtalet eller en del av någon bestämmelse blir ogiltig, skall övriga bestämmelser liksom övriga delar av bestämmelsen fortsätta att gälla.   

(5) Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Er och TI. Tillägg till eller ändringar av Avtalet skall göras skriftligt och undertecknas av en vederbörligen bemyndigad TI-representant. Detta gäller också avståendet från kravet på skriftlig form. 

(6) Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.

 

****************************************************

 

The following components are covered by and distributed under the Apache License.  Additional files and licenses follow the Apache 2.0 License.

Open Sans

Log4net

Swift 3 (Mac® only)

 

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. 

    You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of Apache License

****************************************************

 

The following components are covered by the Limited License agreement below.

 

Uniflash DebugServer and device support files

Uniflash Emulation components

 

 

TECHNOLOGY SOFTWARE PUBLICLY AVAILABLE

 

Copyright (c) 2016 Texas Instruments Incorporated

 

All rights reserved not granted herein.

 

Limited License Agreement. 

 

This Limited License Agreement (“Agreement”) is a legal agreement between you (either an

individual or entity) and Texas Instruments Incorporated (“TI”).  The “Software” consists of the

following materials: (a) the materials identified as TI proprietary software programs in the

software manifest for the software subject to the terms herein, and any “on-line” or electronic

documentation associated with these programs, or any portion thereof (the “Licensed

Materials”), and (b) the materials identified as open source materials or third party proprietary

software in the software manifest for the Software, or any portion thereof (“Public Software”). 

For clarification, your use of the Licensed Materials is subject to the licensing terms contained in

this Agreement and your use of the Public Software is subject to the separate licensing terms

specified in the applicable software manifest and/or identified or included with the materials to

which they apply.  This Agreement does not limit your rights under, or grant you rights that

supersede, the license terms of any applicable Public Software license agreement.  By installing,

copying or otherwise using the Licensed Materials you agree to abide by the terms of this

Agreement.  If you choose not to accept or agree with these terms, do not download or install

the Licensed Materials.

 

TI hereby grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under copyrights and

patents it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and

sell ("Utilize") the Licensed Materials.  With respect to the foregoing patent license, such license

is granted solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Licensed Materials

alone.  The patent license shall not apply to any combinations which include the Licensed

Materials, other than combinations with devices manufactured by or for TI (“TI Devices”).  No

hardware patent is licensed hereunder.

 

Redistributions must preserve existing copyright notices and reproduce this Limited License

(including the above copyright notice and the disclaimer and (if applicable) source code license

limitations below) in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 

Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

 

*No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this software is permitted with

respect to any software provided in binary form.

 

*any redistribution and use are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*Nothing shall obligate TI to provide you with source code for the software licensed and

provided to you in object code.

 

If software source code is provided to you, modification and redistribution of the source code are

permitted provided that the following conditions are met:

 

*any redistribution and use of the source code, including any resulting derivative works, are

licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*any redistribution and use of any object code compiled from the source code and any

resulting derivative works, are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its suppliers may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written

permission.

 

DISCLAIMER.

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TI AND TI’S LICENSORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL TI AND TI’S LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of License

****************************************************

 

Nedladdade poster Version Storlek (KB)
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (EXE) 1.0 91 378
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (MSI) 1.0 85 043
TI-Innovator™ Hub Update Software for Macintosh® 1.0 15 025