Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

TEXAS INSTRUMENTS OPERATIVSYSTEM (OS) LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Genom att ladda ned programvaran och/eller dokumentationen förbinder du dig att uppfylla följande villkor.

 1. Licens: När en eventuell licensavgift har erlagts kommer Texas Instruments Incorporated ("TI") att bevilja dig licens att kopiera och använda programvaran/programvarorna på en TI-räknare och kopiera och använda dokumentationen från den länkade webbsidan eller CD-ROM-skivan (både programvaror och dokumentation är "Licensmaterial"). Förutom kopian på din räknare har du rätt att ha en kopia på din dator som säkerhetskopia/arkiv.
 2. Restriktioner: DU FÅR INTE ANVÄNDA LICENSMATERIALET PÅ NÅGON EMULATOR FÖR EN TI-RÄKNARE OM INTE EMULATORN HAR ERHÅLLITS FRÅN TI.
 3. Support: Support för Licensmaterialet beskrivs i dokumentationen som medföljer programvaran. I avsaknad av sådan dokumentation skall support ges av TI.
 4. Copyright: Licensmaterialet och medföljande dokumentation är försedd med copyright. Om du gör kopior får du inte ta bort copyrightinformation, varumärken eller information om varuskydd från kopiorna.
 5. Garanti: TI garanterar att företaget har rätt att erbjuda Licensmaterialet. TI garanterar inte att Licensmaterialet är fritt från fel eller kommer att uppfylla specifika krav.

  Licensmaterialet är tillgängligt "I TILLGÄNGLIGT SKICK" för dig och efterföljande användare.

  Även om ingen garanti lämnas för Licensmaterialet så kommer media (i förekommande fall) att bytas ut om de är defekta under de tre (3) första månaderna efter köpet, när paketet skickas med returporto till TI. DETTA STYCKE FÖRMEDLAR TI:S MAXIMALA ÅTAGANDE OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE.

 6. Begränsningar: Förutom det som uttryckligen anges ovan lämnar TI inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier rörande säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, för Licensmaterialet.

  Under inga omständigheter kan TI eller dess leverantörer göras ansvariga för indirekta skador, olycksfallsskador eller följdskador, förlust av förtjänst, förlust av data eller avbrott i affärerna, vare sig de påstådda skadorna anges i kränkningsmål, kontrakt eller skadeersättning.

  Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av oavsiktliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller.

 7. Ytterligare termer: Detta Avtal kommer omedelbart att brytas om du inte följer dess villkor. När detta Avtal avslutas förbinder du dig att återsända eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delvisa kopior av Programmet i din ägo och att skicka en skriftliga försäkran om detta till TI.

  Exporten och återexporten av originalprogramvara och originaldokumentation från USA lyder under Export Administration Act från 1969 och dess tillägg. Det är din skyldighet att se till att dessa regler efterlevs. Du förbinder dig att du inte avser, eller direkt eller indirekt kommer att, exportera, återexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till någon land till vilket sådan export, återexport eller överföringen begränsas av någon tillämplig föreskrift eller författning utan korrekt skrivet medgivande eller licens, om sådant krävs från ämbetsverket för Exportadministration eller Förenta Staternas handelsavdelning, eller annan liknande statlig myndighet som kan ha bestämmande över sådan export, återexport eller överföring.

  Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran som utfärdats efter 1 december 1995, så är programmet belagt med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs på annat ställe i detta dokument. Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran utfärdad före 1 december 1995 tillhandahålls programmet med "Restricted Rights" på det sätt som anges i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), på tillämpligt sätt.

Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-84 Plus CE-T Python Edition Operating System 5.7 628
Relaterad programvara
TI-84 Plus CE-T Python Edition OS and Apps Bundle 5.7 1 209
Handbok
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafregner Brugervejledning (Dansk) Visa 5.7 1 334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Visa Visa 5.7 1 345
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Visa 5.7 1 331
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual del usuario (Español) Visa Visa 5.7 1 361
TI-84 Plus CE-T Python Édition Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Visa Visa 5.7 1 370
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manuale per l'utente (Italiano) Visa 5.7 1 328
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Visa Visa 5.7 1 353
TI-84 Plus CE-T Python Edition kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Visa 5.7 1 313
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition Manual do proprietário (Português) Visa Visa 5.7 1 334
TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Visa Visa 5.7 1 333
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Visa Visa 5.7 1 332
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Visa 5.7 871
Programmieren in Python für den Grafiktaschenrechner TI-84 Plus CE-T Python Edition (Deutsch) Visa Visa 5.7 3 855
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (English) Visa 5.7 3 855
Programmation en Python pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T Python Édition (Français) Visa Visa 5.7 3 849
Programmeren met Python op de TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafische rekenmachine (Nederlands) Visa Visa 5.7 3 838
Programação Python para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Python Edition (Português) Visa Visa 5.7 3 901
Python-programmering för TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafräknare (Svenska) Visa Visa 5.7 3 874
Python Programming for the TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphing Calculator (UK English) Visa Visa 5.7 3 724
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Visa Visa 5.7 785
TI-84 Plus CE-T (Family) Reference Guide (English) Visa 5.7 743
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Visa Visa 5.7 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Visa Visa 5.7 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Visa Visa 5.7 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Visa Visa 5.7 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Visa Visa 5.7 768