Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

Sverige | Andra tillämpliga licenser

TI-Nspire™ 5.x utbildningsprogramvara avseende matematikoch teknik för TI Handheld Licens för ensamanvändare


Tillämpning: Denna Licens för ensamanvändare gäller för TI- Nspire™ 5.x utbildningsprogramvara avseende matematik och teknik för TI Handheld som erhållits i Sverige.

VIKTIGT – Läs denna licens (“Licensen”) noggrant innan Ni använder Texas Instruments Handheld Device (“THD”). Genom att använda den programvara/varorna som förinstallerats på THD accepterar Ni att bli bunden av villkoren i denna Licens. Om Ni inte accepterar villkoren för Licensen skall Ni returnera THD och dess originalförpackning med allt innehåll till inköpsstället för att erhålla full återbetalning. Förpackningen måste returneras inom 14 dagar från inköpsdatum.

Den programvara som förinstallerats på THD (“Programvaran”) och tillhörande dokumentation (gemensamt ”Programmet”) licensieras av Texas Instruments Incorporated (“TI”). Specifika uppgifter om den beviljade licensen anges nedan.

LICENS FÖR ENSAMANVÄNDARE

(1) Licens

(1.1) TI beviljar Er en personlig, icke exklusiv licens att använda Programmet på en THD, överlåtbar endast enligt punkt (1.3) nedan. Om annat inte uttryckligen anges i dokumentationen får Ni endast mångfaldiga begränsade delar av dokumentationen enbart för Ert privata bruk.

(1.2) Ni samtycker till att inte ta isär koden för Programvaran (reverse-assemble) eller dekompilera (reverse-compile) Programvaran eller använda någon annan teknik för att utfå källkoden om detta inte är oundgängligen nödvändigt för att inhämta erforderliga uppgifter för att uppnå samkörningsmöjlighet med ett självständigt skapat datorprogram och under förutsättning att:(1) dessa åtgärder utförs av Er eller för Er räkning, (2) de uppgifter som krävs för att uppnå samkörningsmöjlighet inte tidigare på Er begäran, inom rimlig tid gjorts tillgänglig för Er av TI och (3) dessa åtgärder begränsas till de delar av Programvaran som är nödvändiga för att uppnå samkörningsmöjlighet. Den information som sålunda inhämtats får endast användas av Er för att uppnå samkörningsmöjlighet. TI har rätt att säga upp denna Licens till omedelbart upphörande om Ni bryter mot de föregående bestämmelserna eller försöker vidta någon åtgärd som skulle innebära ett brott mot dem.

(1.3) Ni får inte till tredje man, hyra ut, leasa ut eller i övrigt temporärt överföra Programmet eller några kopior, vare sig helt eller delvis. Ni får endast sälja Programmet som en del av THD om Ni tillser att Er köpare skriftligt bekräftar att villkoren i licensavtalet som anges häri är bindande för honom och om Ni inte behåller några kopior av Programmet.

(1.4) Om Ni uppfyller villkoren i Licensen är Ni också berättigad att använda vilken THD applikation som helst (“Applikationen”) som Ni innehar giltig licens för tillsammans med Programmet.

(2) Begränsningar vid anspråk för fel

(2.1) Om under preskriptionstiden enligt punkt (2.5) nedan Programmet uppvisar ett fel som redan existerade vid tidpunkten för riskens övergång får TI, efter eget val och på egen bekostnad, reparera felet eller tillhandahålla en ersättningsdel (“Avhjälpande”) eller ta tillbaka THD och återbetala köpeskillingen till Er. TI kan utföra Avhjälpande utan att det medför annan rättslig förpliktelse. Vid felanspråk måste Ni förete bevisning om köpet.

(2.2) Programmet uppvisar ett fel om det inte överensstämmer med den funktionsspecifikation som anges i den tillämpliga användarmanualen eller om det inte överensstämmer med Avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Programmet skall också anses som felaktigt om några manualer inte biläggs eller om Programmet avviker från vad Ni som konsument med fog kunnat förutsätta.

(2.3) TI skall inte ansvara för några fel som orsakats av försummelse, felaktig användning eller felaktig behandling, såsom oriktig installation, oriktigt handhavande, oriktig användning, underhåll eller testning, användning på områden och under miljöförhållanden andra än dem som uttryckligen har angivits av TI liksom användning i kombination med andra produkter som inte godkänts av TI för detta ändamål eller, om Programmet har ändrats eller modifierats på något sätt.

(2.4) Om Avhjälpande är otillräckligt, skall Ni, oavsett Ert eventuella anspråk på skadestånd (varvid klausulen nedan om ansvarsbegränsning gäller) om något, ha rätt att häva Avtalet av köp av THD eller att kräva prisavdrag.

(2.5) Preskriptionstiden vid fel är tre (3) år. För reparerade Program skall återstoden av den ursprungliga fristen löpa från återlämnandet av det reparerade Programmet till Er. För ersättningsprogram skall fristen börja löpa på nytt vid leverans av ersättningsprogrammet till Er.

(2.6) Om undersökningen av ett påstått fel visar att det inte föreligger något fel har TI rätt att debitera felsökningen efter TI:s vid tillfället gällande taxa. I detta fall skall transporten av Programmet ske på Er bekostnad och risk.

(3) Ansvarsbefrielse avseende immateriella rättigheter, fel i äganderättsförvärvet

(3.1) På de villkor som framgår av punkterna (3.2) och (3.3) och nedanstående klausul om ansvarsbegränsning och under preskriptionstiden för felanspråk (punkt (2.5) i klausulen om ansvarsbegränsning avseende fel ovan), skall TI ersätta Er för skadestånd, ansvar eller kostnader som slutligt ådöms Er eller som TI samtyckt till att utge vid förlikning eller annan uppgörelse i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående att Programmet direkt gör intrång i något amerikanskt, kanadensiskt, japanskt eller europeiskt1 patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet; under förutsättning att (i) TI omedelbart informeras och, i tillämpliga fall, tillställs en kopia av anspråket, (ii) TI erhåller all bevisning som Ni har i Er besittning, (iii) TI erhåller skäligt bistånd vid, och ensam kontroll över svaromålet, som TI har rätt men inte skyldighet att utföra samt vid alla förhandlingar för förlikning eller annan uppgörelse avseende anspråket, och, (iv) Ni inte medger intrång i immateriella rättigheter gentemot tredje man. Om Ni avbryter användningen av Programmet för att begränsa eventuellt skadestånd eller av annat viktigt skäl är Ni förpliktad att göra klart för kärande tredje man att avbruten användning inte innebär ett erkännande av intrång i hans immateriella rättigheter./p>

(3.2) Vid ett påstått anspråk beträffande vilket TI är skyldig att ersätta Er enligt punkt (3.1) ovan skall TI, efter eget val: (i) utverka en licens som ger Er rätt att fortsätt använda Programmet eller (ii) ersätta eller ändra Programmet så att det inte gör intrång men på ett sätt som inte väsentligt påverkar Programmets funktion eller (iii), om varken (i) eller (ii) till ett kommersiellt skäligt pris står till buds för TI till Er återbetala köpeskillingen och transportkostnaderna för Programmet. Om TI väljer alternativet enligt punkt (iii) ovan skall Ni till TI återlämna alla produkter som fortfarande är i Er besittning, i förvar hos Er eller under Er kontroll. Det nämnda skall vara TI:s enda ansvar med undantag för begränsade skadeståndsanspråk i enlighet med klausulen om ansvarsbegränsning nedan./p>

(3.3) TI har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd till följd av uppsåtliga handlingar från Er sida eller någon förlikning eller annan uppgörelse som ingåtts av Er utan TI:s föregående skriftliga medgivande. TI har inte någon skyldighet att ingå i svaromål och har inte något ansvar för kostnader, förluster eller skadestånd i den utsträckning som ett påstått intrång baseras på: (i) Er användning av Programmet tillsammans med andra produkter, annan programvara eller annan utrustning; (ii) Er användning av Programmet på ett sådant sätt eller för en annan tillämpning än den för vilket Programmet var lämpat eller avsett, oavsett om TI var medvetet om eller hade underrättats om sådan användning (såvida inte TI skriftligt godkänt användningen); eller (iii) Era ändringar i Programmet (de åtgärder som anges i (i) till (iii) ovan ger TI rätt till ifrågavarande anspråk gentemot Er som vart och ett för sig och gemensamt här benämns ”Övriga anspråk”)./p>

(3.4) Ni skall hålla TI skadelös för alla skador, alla förpliktelser eller kostnader som slutligt ådöms TI eller som medgivits av Er som förlikning eller annan uppgörelse och skall ingå i svaromål om alla anspråk gentemot TI i den utsträckning som anspråket baseras på ett påstående som täcks av Övriga anspråk. 1. Avser medlemsstaterna i EU/p>

(3.5) Denna punkt anger TI:s och Ert enda ansvar för intrång i immateriella rättigheter.

(4) Ansvarsbegränsning

(4.1) Licensgivaren skall utan begränsning vara ansvarig för skador som orsakats genom grov vårdslöshet och uppsåt.

(4.2) Licensgivaren skall endast vara ansvarig för skador som orsakas av ringa vårdslöshet om dessa beror på ett väsentligt avtalsbrott som äventyrar ändamålet med Licensen eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelser som är en väsentlig förutsättning för fullgörandet av Licensen.

(4.3) I de fall som anges i punkt (4.2) ovan skall ansvaret begränsas till direkta förluster.

(4.4) I de fall som anges i punkt (4.3) ovan skall preskriptionstiden för Era skadeståndsanspråk vara två år från den tidpunkt då anspråket uppstod och Ni fick kännedom om detsamma. Oavsett Er kännedom skall preskriptionstiden vara tre år från den skadeståndsgrundande händelsen. Preskriptionstiden för anspråk på skadestånd som grundas på fel skall vara i enlighet med vad som gäller enligt klausulen om begränsningar vid anspråk för fel ovan.

(4.5) Med undantag för ansvar enligt lag om produktansvar, för bedrägligt dolda fel och för personskada, skall ovanstående ansvarsbegränsning gälla alla anspråk på skadestånd, oavsett rättslig grund.

(4.6) Ovanstående ansvarsbegränsning skall också gälla om Ni riktar anspråk mot Licensgivarens anställda eller representanter.

ALLMÄNT

(1.1) TI myöntää sinulle henkilökohtaisen ja ei-yksinomaisen underlåter att iaktta Licensens villkor. Ni accepterar att vid sådan uppsägning återlämna eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delar av kopior av Programmet som Ni har i Er besittning vid Licensens upphörande och skriftligt intyga detta för TI.

(2) Export och reexport av Programmet är underkastat exportkontrollagarna i det land där Ni köpte Er THD och Förenta staternas ”Export Administration Act” från 1969 i vid var tid gällande lydelse. Att iaktta dessa regler är Ert ansvar. Ni accepterar att Ni inte avser eller kommer att, direkt eller indirekt, exportera, reexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till något land till vilket sådan export, reexport eller sådant överförande begränsas av någon tillämplig regel eller skriven lag i det land där Ni köpte Er THD eller Förenta staterna, utan korrekt skriftligt medgivande eller licens, om detta krävs av den behöriga myndigheten i det land där Ni köpte Er THD och/eller Bureau of Industry and Security vid Förenta staternas handelsdepartement.

(3) Vid tillämpningen och tolkningen av denna Licens skall svensk lag, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor, gälla.

(4) Om någon bestämmelse i Licensen eller en del av någon bestämmelse blir ogiltig, skall övriga bestämmelser liksom övriga delar av bestämmelsen fortsätta att gälla.

(5) Denna Licens utgör hela avtalet mellan Er och TI. Tillägg till eller ändringar av Licensen skall göras skriftligt och undertecknas av en vederbörligen bemyndigad TI-representant. Detta gäller också avståendet från kravet på skriftlig form.

(6) Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.


ABYSS Web Server is distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for ABYSS Web Server.
ABYSS Web Server License
Copyright (C) 2000 by Moez Mahfoudh . All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of ABYSS Web Server License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the BSD License. Additional files and licenses follow the BSD License.
PCRE
PCRE LICENCE
--------------------------
PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language.
Release 7 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the software itself.
The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the distribution is a set of C++ wrapper functions
THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
---------------------------
Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service,
Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2010 University of Cambridge
All rights reserved.
BSD License follows:
-----------------
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of BSD License
------------------------------------------------------------------------------
The following program files are covered by the eXpat License. Additional files and licenses follow the eXpat License.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of eXpat License
------------------------------------------------------------------------------
Kilo Editor is covered by and distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for Kilo Editor.
The Kilo Editor License follows:
Copyright (c) 2016, Salvatore Sanfilippo
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of the Kilo Editor license
------------------------------------------------------------------------------
Chipmunk (the C Library, not including the Chipmunk Pro features) is covered under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT License for Chipmunk.
Copyright (C) 2011 by Scott Lembcke and Howling Moon Software
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Chipmunk License
------------------------------------------------------------------------------
Lua is free software distributed under the terms of the MIT license. Additional files and licenses follow the MIT License for Lua.
Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Lua License
------------------------------------------------------------------------------
MicroPython is covered by and distributed under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT license for MicroPython.
MicroPython License follows:
The MIT License (MIT)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of MicroPython License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the OpenSSL License. Additional files and licenses follow the OpenSSL License.
The OpenSSL Toolkit
OpenSSL License follows:
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS"" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===================================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
-----------------------
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young"s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word "cryptographic" can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].
End of OpenSSL License
------------------------------------------------------------------------------
LAPACK is free software distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for LAPACK.
Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation. All rights reserved.
Copyright (c) 2000-2013 The University of California Berkeley. All rights reserved.
Copyright (c) 2006-2013 The University of Colorado Denver. All rights reserved.
COPYRIGHT
Additional copyrights may follow
HEADER
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of LAPACK License
------------------------------------------------------------------------------
XML-RPC For C/C++ is distributed under the license set forth below.
XML-RPC For C/C++ License
Copyright (C) 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
End of XML-RPC For C/C++ License
Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 5.4 14 131
Handbok
TI-Nspire™ CX II håndholdte Vejledning (Dansk) Visa Visa 5.4 2 674
TI-Nspire™ CX II Handhelds Handbuch (Deutsch) Visa Visa 5.4 2 698
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (English) Visa Visa 5.4 2 597
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (UK English) Visa Visa 5.4 2 660
Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II Guía (Español) Visa Visa 5.4 2 695
TI-Nspire™ CX II -kämmenlaitteet Opas (Suomalainen) Visa Visa 5.4 2 651
Unités TI-Nspire™ CX II Manuel d’utilisation (Français) Visa Visa 5.4 2 705
Palmari TI-Nspire™ CX II Guida (Italiano) Visa Visa 5.4 2 684
TI-Nspire™ CX II-rekenmachines Handleiding (Nederlands) Visa Visa 5.4 2 668
TI-Nspire™ CX II Håndholdte Håndbok (Norsk) Visa Visa 5.4 2 668
Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II Manual do utilizador (Português) Visa Visa 5.4 2 690
TI-Nspire™ CX II-handenheter Handbok (Svenska) Visa Visa 5.4 2 665