Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

Licensavtal för Texas Instrument Education Technology

LICENSIERAT PROGRAM: TI-Nspire™ CX II handhållna operativsystem

VIKTIGT– genom att använda det Licensierade programmet samtycker Du till att följa Texas Instruments Online användarvillkor och bestämmelserna i detta Licensavtal (”avtalet”). Läs dessa dokument noggrant. Om Du inte godkänner dessa villkor ska Du inte använda det Licensierade programmet.

Du bekräftar antingen: (1) att Du har uppnått 18 års ålder, eller (2) att Du är 13 år eller äldre men yngre än 18 år och att Du har granskat dessa villkor med Din förälder eller vårdnadshavare och att Du och Din förälder eller vårdnadshavare förstår och samtycker till dessa villkor. Om Du är förälder eller vårdnadshavare till en minderårig som använder licensprogrammet accepterar och samtycker Du till (i) att övervaka minderårigas användning av det Licensierade programmet; (ii) tar på dig alla risker och det ansvar som är förknippat med minderårigas användning av det Licensierade programmet: (iii) säkerställer riktigheten och sanningshalten i all information som lämnas av Dig eller den minderårige och (IV) tar ansvar och är bunden av dessa villkor för minderårigas åtkomst och användning av licensprogrammet

Definitioner:

Hårdvaruenhet

TI-Nspire™ CX II grafräknare: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, och TI-Nspire™ CX II-C CAS

Institution

Kommersiellt företag, statlig organisation eller läroanstalt.

Licensierat program

Programmet, som anges ovan, har du valt från TI:s webbplats för utbildningsteknologi för nedladdning eller online-användning, och all relaterad dokumentation. Detta inkluderar även uppgraderingar som ersätter eller kompletterar det ursprungliga Licensierade programmet.

Annat Licensierat material

Programvara och annan elektronisk dokumentation som medföljer det Licensierade programmet och som licensieras enligt andra villkor än villkoren i detta avtal, inklusive och utan begränsning programvara med öppen källkod eller tredje parts egenutvecklad programvara.

Du

Med "du" eller "din" menas du personligen om du kommer att utöva de rättigheter som beviljas här för din egen räkning, men det betyder din institution om du ingår detta avtal för att utöva de rättigheter som beviljas här för en sådan institutions räkning.

 

Licensierade program är licensierade, inte sålda, av Texas Instruments Incorporated (”TI”) och/eller några tillämpliga licensgivare (kollektivt kallade ”Licensgivaren”) under den licens som beviljas nedan. Om Du genom att acceptera detta avtal får tillgång till annat Licensierat material, kommer det materialet att listas i det tillämpliga programvarumanifestet som medföljer det Licensierade programmet. Din användning av det andra Licensierade materialet omfattas av tillämpliga andra licensvillkor, bekräftelser och friskrivningar enligt vad som anges i tillämpligt programvarumanifest och/eller identifieras eller inkluderas med det andra Licensierade materialet i programvarupaketet. För tydliggörande begränsar detta avtal inte dina rättigheter eller ger Dig rättigheter som ersätter, villkoren i något tillämpligt licensavtal för det andra Licensierade materialet.

LICENS FÖR EN ANVÄNDARE

Licensgivaren dig en personlig, icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens för att använda (och för att ladda ner och installera, om tillämpligt) det licensierade programmet på hårdvaruenhet som stöds. Virtuell användning (dvs. samtidig användning av det licensierade programmet av två eller flera användare) är strängt förbjuden. Du får göra en kopia av det licensierade programmet för säkerhetskopiering och arkivering. Du samtycker till att återge alla upphovsrättsliga och äganderättsliga meddelanden som visas i programvaran och på media. Om inte annat uttryckligen anges i dokumentationen får du inte kopiera denna dokumentation.

Ytterligare villkor gäller för alla licenser:

1. Begränsningar.

Du får inte göra en omvänd montering eller kompilering eller försöka ta fram källkoden till det licensierade programmet. Du får inte ändra, publicera, avslöja, visa, tillhandahålla, överföra, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt göra det licensierade programmet eller någon del därav tillgängligt. Du får inte överföra, omdistribuera eller underlicensiera de licensierade programmen, utom i de fall som uttryckligen tillåts i detta avtal. Om du säljer din hårdvaruenhet till en tredje part måste du ta bort det licensierade programmet från hårdvaruenheten innan du säljer hårdvaruenheten. Licensgivaren förbehåller sig alla rättigheter i och till det licensierade programmet som inte uttryckligen beviljas dig enligt detta avtal.

2. Stöd och förändringar.

Support för det Licensierade programmet tillhandahålls genom att kontakta TI på https://education.ti.com/ti-cares. TI förbehåller sig rätten att när som helst avbryta eller göra korrigeringar, förbättringar och andra ändringar i det Licensierade programmet efter eget gottfinnande.

3. Upphovsrätt.

Det Licensierade programmet omfattas av upphovsrätt och andra tillämpliga immateriella egendomsskydd. Du får inte ta bort, ändra, täcka eller dölja någon konfidentialitet, affärshemlighet, varumärke, patent, upphovsrätt eller annan patentskyddad information eller andra identifieringsmärken eller någon design från någon del av det Licensierade programmet.

4. Garanti.

TI garanterar inte att de Licensierade programmen kommer att vara felfria eller uppfylla dina specifika krav. DE LICENSIERADE PROGRAMMEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH MED ALLA FEL. TI OCH DESS LICENSGIVARE LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, AVSEENDE DE LICENSIERADE PROGRAMMEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, SÄKERHET ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRÄTT, AFFÄRSHEMLIGHETER ELLER ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRÅN TI SKAPAR NÅGON GARANTI.

5. Begränsningar.

Under inga omständigheter kommer TI:s eller dess licensgivares samlade ansvar enligt detta avtal eller till följd av din användning av de licensierade programmen, eller eventuella dataintrång som rör ELEVuppgifter som samlats in av TI, att överstiga det största av i) de belopp som du betalat för de licensierade programmen eller ii) femtio amerikanska dollar (50 US-dollar).

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller begränsning av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

6. Ditt innehåll och skadestånd.

Du försäkrar och garanterar att allt innehåll som du använder med det licensierade programmet eller, i tillämpliga fall, som du leder in i Googles tjänster, t.ex. Google Classroom och Google Drive, inte gör intrång i andras immateriella rättigheter. Du försäkrar och garanterar vidare att sådant innehåll kommer att följa tillämpliga villkor från tredje part, inklusive, utan begränsning, Googles krav i samband med innehåll som du dirigerar till Googles tjänster. Du samtycker till att hålla TI (inklusive dess ombud och representanter) skadeslösa från alla skador, kostnader, förluster och/eller skulder som uppstår till följd av att du inte följer villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Detta avsnitt kommer att fortsätta att gälla även efter uppsägning eller upphörande av detta avtal.

7. Uppsägning.

Om Du bryter mot villkoren i detta avtal kan TI, utan att det påverkar andra rättigheter, säga upp Din rätt att använda det Licensierade programmet. Med undantag för licenser som beviljats ovan skall alla bestämmelser i detta avtal fortsätta att gälla efter att avtalet har löpt ut eller sagts upp.

8. Exportkontroll.

Det licensierade programmet kan vara föremål för amerikanska exportkontroller och sanktioner. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Det licensierade programmet får inte exporteras, återexporteras, överföras eller säljas vidare till destinationer, personer eller enheter som är föremål för embargo, sanktioner eller restriktioner från USA (gemensamt "nekade personer"). Nekade personer inkluderar, men är inte begränsade till, de individer eller enheter som anges på Handelsdepartementets lista över nekade personer (handelsdepartementets enhetslista, direktoratet för kontroll av försvarshandel) med dess förteckning över statligt spärrade parter och Finansdepartementets lista över särskilt utpekade medborgare. Genom att använda det Licensierade programmet intygar och garanterar Du att Du inte befinner Dig i något sådant land eller på någon sådan lista och att Du inte kommer att tillhandahålla Licensprogrammet till personer som nekas. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera det Licensierade programmet, förutom vad som är tillåtet enligt amerikansk lag och lagarna i den jurisdiktion där det Licensierade programmet erhölls. Du samtycker också till att Du inte kommer att använda det Licensierade programmet för några ändamål som är förbjudna enligt amerikansk lag, inklusive och utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen eller missilteknik. För ytterligare information, se del 744 i USA:s regler för exportföreskrifter (U.S. Export Administration Regulations).

9. Gällande lag.

Detta avtal kommer att regleras av och tolkas enligt lagarna i delstaten Texas (USA) utan hänvisning till principer om lagkonflikter. Om en behörig domstol finner att någon bestämmelse i avtalet inte kan verkställas, kommer denna bestämmelse att verkställas i största möjliga utsträckning för att verkställa parternas avsikter och resten av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal ska inte regleras av Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor eller av den enhetliga lagen om datainformationstransaktioner (Uniform Computer Information Transactions Act UCITA). Parterna är överens om att icke-exklusiv jurisdiktion för alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal ligger hos domstolarna i delstaten Texas. Oaktat ovanstående kan varje dom verkställas i vilken amerikansk eller utländsk domstol som helst och endera parten kan söka förelägganden i någon amerikansk eller utländsk domstol. Underlåtenhet från TI att genomdriva någon bestämmelse i detta avtal ska inte anses vara ett avstående från framtida verkställighet av den eller någon annan bestämmelse eller något annat avtal som kan finnas mellan parterna.

10. Styrande språk.

Om TI har försett Dig med en översättning av den engelska versionen av detta avtal samtycker Du till att översättningen tillhandahålls endast för att underlätta läsandet och att den engelska versionen kommer att vara styrande och kontrollerande. Om det finns någon motsättning mellan den engelska språkversionen av detta avtal och en översättning kommer den engelska språkversionen att vara den som gäller.

11. Hela avtalet.

Detta är hela avtalet mellan Dig och TI, och detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan parterna som är relaterade till ämnet för detta avtal. Ingen ändring eller modifiering av detta avtal är giltig om det den inte är skriftlig och undertecknad av en vederbörligen bemyndigad representant för TI. Du garanterar och intygar att Du har erhållit alla tillstånd och andra tillämpliga medgivanden som krävs för att Du ska kunna ingå detta avtal.

Tillverkare är Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, United States of America

___________________________________________________________________________________

PROGRAMMANIFEST

Följande är annat Licensierat material (eller delar därav) som distribueras och/eller används tillsammans med det Licensierade programmet, och motsvarande upphovsrättsmeddelanden och licenser som gäller för detta.

rev20230628

Nedladdade poster Version Storlek (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.2 14 191