Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

Catalog Help App

När eleverna behöver hjälp vad gäller grafräknarens funktioner, ger Catalog Help information om detta.

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

LICENSAVTAL FÖR TEXAS INSTRUMENTS APPLIKATIONER

Genom att ladda ned programvaran och/eller dokumentationen förbinder du dig att uppfylla följande villkor.

 1. Licens: När en eventuell licensavgift har erlagts kommer Texas Instruments Incorporated ("TI") att bevilja dig licens att kopiera och använda programvaran/programvarorna på en TI-räknare och kopiera och använda dokumentationen från den länkade webbsidan eller CD-ROM-skivan (både programvaror och dokumentation är "Licensmaterial"). Förutom kopian på din räknare har du rätt att ha en kopia på din dator som säkerhetskopia/arkiv.

 2. Restriktioner: Du får inte använda licensmaterialet på någon emulator för en TI-räknare om inte emulatorn har erhållits från TI.

 3. Support: Support för Licensmaterialet beskrivs i dokumentationen som medföljer programvaran. I avsaknad av sådan dokumentation skall support ges av TI.

 4. Copyright: Licensmaterialet och medföljande dokumentation är försedd med copyright. Om du gör kopior får du inte ta bort copyrightinformation, varumärken eller information om varuskydd från kopiorna.

 5. Garanti: TI garanterar att företaget har rätt att erbjuda Licensmaterialet. TI garanterar inte att Licensmaterialet är fritt från fel eller kommer att uppfylla specifika krav.

  Licensmaterialet är tillgängligt "I TILLGÄNGLIGT SKICK" för dig och efterföljande användare.

  Även om ingen garanti lämnas för Licensmaterialet så kommer media (i förekommande fall) att bytas ut om de är defekta under de tre (3) första månaderna efter köpet, när paketet skickas med returporto till TI. DETTA STYCKE FÖRMEDLAR TI:S MAXIMALA ÅTAGANDE OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE.

 6. Begränsningar: Förutom det som uttryckligen anges ovan lämnar TI inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier rörande säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, för Licensmaterialet.

  Under inga omständigheter kan TI eller dess leverantörer göras ansvariga för indirekta skador, olycksfallsskador eller följdskador, förlust av förtjänst, förlust av data eller avbrott i affärerna, vare sig de påstådda skadorna anges i kränkningsmål, kontrakt eller skadeersättning.

  Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av oavsiktliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller.

 7. Ytterligare termer: Detta Avtal kommer omedelbart att brytas om du inte följer dess villkor. När detta Avtal avslutas förbinder du dig att återsända eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delvisa kopior av Programmet i din ägo och att skicka en skriftliga försäkran om detta till TI.

  Exporten och återexporten av originalprogramvara och originaldokumentation från USA lyder under Export Administration Act från 1969 och dess tillägg. Det är din skyldighet att se till att dessa regler efterlevs. Du förbinder dig att du inte avser, eller direkt eller indirekt kommer att, exportera, återexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till någon land till vilket sådan export, återexport eller överföringen begränsas av någon tillämplig föreskrift eller författning utan korrekt skrivet medgivande eller licens, om sådant krävs från ämbetsverket för Exportadministration eller Förenta Staternas handelsavdelning, eller annan liknande statlig myndighet som kan ha bestämmande över sådan export, återexport eller överföring.

  Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran som utfärdats efter 1 december 1995, så är programmet belagt med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs på annat ställe i detta dokument. Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran utfärdad före 1 december 1995 tillhandahålls programmet med "Restricted Rights" på det sätt som anges i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), på tillämpligt sätt.

Nedladdade poster PDF Version Storlek (KB) Programutrymmen
Catalog Help 1.10 57 2
Handbok
Catalog Help guidebook for TI-83 Plus / TI-84 Plus (English) Visa 106

Sammanfattning av funktioner

Catalog Help är ett verktygsprogram som erbjuder enkel tillgång till räknarens funktionsinformation. Från katalogen eller funktionsmenyerna trycker du på tangenten [+] för att se syntaxen för en viss funktion. Från denna hjälpskärm kan du visa och/eller mata in funktionsparametrar som du vill klistra in med funktionsnamnet på det föregående stället.