Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-84 Plus CE-T Operating System

På TI arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter för att ge eleverna fler möjligheter att lära sig, utforska och studera matematik och naturvetenskap. Efter noggrant övervägande har vi fattat beslutet om att ta bort ASM-funktionalitet i vår senaste OS-uppdatering för att prioritera inlärning och minimera säkerhetsrisker. Vi tror att det också kommer att hjälpa eleverna att fokusera på att lära sig matematik och naturvetenskap. När du har uppdaterat operativsystemet i TI-84 Plus CE-T till version 5.6 kommer du inte längre att kunna nedgradera OS till en tidigare version.

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

TEXAS INSTRUMENTS OPERATIVSYSTEM (OS) LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Genom att ladda ned programvaran och/eller dokumentationen förbinder du dig att uppfylla följande villkor.

 1. Licens: När en eventuell licensavgift har erlagts kommer Texas Instruments Incorporated ("TI") att bevilja dig licens att kopiera och använda programvaran/programvarorna på en TI-räknare och kopiera och använda dokumentationen från den länkade webbsidan eller CD-ROM-skivan (både programvaror och dokumentation är "Licensmaterial"). Förutom kopian på din räknare har du rätt att ha en kopia på din dator som säkerhetskopia/arkiv.
 2. Restriktioner: DU FÅR INTE ANVÄNDA LICENSMATERIALET PÅ NÅGON EMULATOR FÖR EN TI-RÄKNARE OM INTE EMULATORN HAR ERHÅLLITS FRÅN TI.
 3. Support: Support för Licensmaterialet beskrivs i dokumentationen som medföljer programvaran. I avsaknad av sådan dokumentation skall support ges av TI.
 4. Copyright: Licensmaterialet och medföljande dokumentation är försedd med copyright. Om du gör kopior får du inte ta bort copyrightinformation, varumärken eller information om varuskydd från kopiorna.
 5. Garanti: TI garanterar att företaget har rätt att erbjuda Licensmaterialet. TI garanterar inte att Licensmaterialet är fritt från fel eller kommer att uppfylla specifika krav.

  Licensmaterialet är tillgängligt "I TILLGÄNGLIGT SKICK" för dig och efterföljande användare.

  Även om ingen garanti lämnas för Licensmaterialet så kommer media (i förekommande fall) att bytas ut om de är defekta under de tre (3) första månaderna efter köpet, när paketet skickas med returporto till TI. DETTA STYCKE FÖRMEDLAR TI:S MAXIMALA ÅTAGANDE OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE.

 6. Begränsningar: Förutom det som uttryckligen anges ovan lämnar TI inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier rörande säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, för Licensmaterialet.

  Under inga omständigheter kan TI eller dess leverantörer göras ansvariga för indirekta skador, olycksfallsskador eller följdskador, förlust av förtjänst, förlust av data eller avbrott i affärerna, vare sig de påstådda skadorna anges i kränkningsmål, kontrakt eller skadeersättning.

  Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av oavsiktliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller.

 7. Ytterligare termer: Detta Avtal kommer omedelbart att brytas om du inte följer dess villkor. När detta Avtal avslutas förbinder du dig att återsända eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delvisa kopior av Programmet i din ägo och att skicka en skriftliga försäkran om detta till TI.

  Exporten och återexporten av originalprogramvara och originaldokumentation från USA lyder under Export Administration Act från 1969 och dess tillägg. Det är din skyldighet att se till att dessa regler efterlevs. Du förbinder dig att du inte avser, eller direkt eller indirekt kommer att, exportera, återexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till någon land till vilket sådan export, återexport eller överföringen begränsas av någon tillämplig föreskrift eller författning utan korrekt skrivet medgivande eller licens, om sådant krävs från ämbetsverket för Exportadministration eller Förenta Staternas handelsavdelning, eller annan liknande statlig myndighet som kan ha bestämmande över sådan export, återexport eller överföring.

  Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran som utfärdats efter 1 december 1995, så är programmet belagt med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs på annat ställe i detta dokument. Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran utfärdad före 1 december 1995 tillhandahålls programmet med "Restricted Rights" på det sätt som anges i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), på tillämpligt sätt.

Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-84 Plus CE-T Operating System 5.8 629
Handbok
TI-84 Plus CE-T Grafregner Brugervejledning (Dansk) Visa 5.7 1 322
TI-84 Plus CE-T Grafiktaschenrechner Benutzerhandbuch (Deutsch) Visa Visa 5.7 1 341
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (English) Visa 5.7 1 318
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Manual del usuario (Español) Visa Visa 5.7 1 346
TI-84 Plus CE-T Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (Français) Visa Visa 5.7 1 355
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Manuale per l'utente (Italiano) Visa 5.7 1 310
TI-84 Plus CE-T Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Visa Visa 5.7 1 337
TI-84 Plus CE-T kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Visa 5.7 1 309
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Manual do proprietário (Português) Visa Visa 5.7 1 321
TI-84 Plus CE-T Grafräknare Användarhandbok (Svenska) Visa Visa 5.7 1 322
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (UK English) Visa Visa 5.7 1 319
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Visa 5.7 871
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T-Familie Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Visa Visa 5.7 785
TI-84 Plus CE-T (Family) Reference Guide (English) Visa 5.7 743
Guía de referencia de la familia TI-84 Plus CE-T (Español) Visa Visa 5.7 774
Guide de référence de la famille TI-84 Plus CE-T (Français) Visa Visa 5.7 800
TI-84 Plus CE-T referentiegids voor de serie (Nederlands) Visa Visa 5.7 769
Guia de referência da família TI-84 Plus CE-T (Português) Visa Visa 5.7 770
TI-84 Plus CE-T referensguide för familjen (Svenska) Visa Visa 5.7 768