Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

TI-84 Plus CE-T Operating System

TI-84 Plus CE-T version 5.3 adderar en inledande nolla för decimaltal, uppdaterar applikationer och fixar mindre buggar.

Läs Licens innan du fortsätter. Genom att ladda ner applikationen visar du att du accepterar villkoren och förbehållen för Licens.

TEXAS INSTRUMENTS OPERATIVSYSTEM (OS) LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Genom att ladda ned programvaran och/eller dokumentationen förbinder du dig att uppfylla följande villkor.

 1. Licens: När en eventuell licensavgift har erlagts kommer Texas Instruments Incorporated ("TI") att bevilja dig licens att kopiera och använda programvaran/programvarorna på en TI-räknare och kopiera och använda dokumentationen från den länkade webbsidan eller CD-ROM-skivan (både programvaror och dokumentation är "Licensmaterial"). Förutom kopian på din räknare har du rätt att ha en kopia på din dator som säkerhetskopia/arkiv.
 2. Restriktioner: DU FÅR INTE ANVÄNDA LICENSMATERIALET PÅ NÅGON EMULATOR FÖR EN TI-RÄKNARE OM INTE EMULATORN HAR ERHÅLLITS FRÅN TI.
 3. Support: Support för Licensmaterialet beskrivs i dokumentationen som medföljer programvaran. I avsaknad av sådan dokumentation skall support ges av TI.
 4. Copyright: Licensmaterialet och medföljande dokumentation är försedd med copyright. Om du gör kopior får du inte ta bort copyrightinformation, varumärken eller information om varuskydd från kopiorna.
 5. Garanti: TI garanterar att företaget har rätt att erbjuda Licensmaterialet. TI garanterar inte att Licensmaterialet är fritt från fel eller kommer att uppfylla specifika krav.

  Licensmaterialet är tillgängligt "I TILLGÄNGLIGT SKICK" för dig och efterföljande användare.

  Även om ingen garanti lämnas för Licensmaterialet så kommer media (i förekommande fall) att bytas ut om de är defekta under de tre (3) första månaderna efter köpet, när paketet skickas med returporto till TI. DETTA STYCKE FÖRMEDLAR TI:S MAXIMALA ÅTAGANDE OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE.

 6. Begränsningar: Förutom det som uttryckligen anges ovan lämnar TI inga garantier eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till några underförstådda garantier rörande säljbarhet eller lämplighet för visst syfte, för Licensmaterialet.

  Under inga omständigheter kan TI eller dess leverantörer göras ansvariga för indirekta skador, olycksfallsskador eller följdskador, förlust av förtjänst, förlust av data eller avbrott i affärerna, vare sig de påstådda skadorna anges i kränkningsmål, kontrakt eller skadeersättning.

  Vissa stater och jurisdiktioner tillåter inte uteslutandet eller begränsandet av oavsiktliga skador eller följdskador, så det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller.

 7. Ytterligare termer: Detta Avtal kommer omedelbart att brytas om du inte följer dess villkor. När detta Avtal avslutas förbinder du dig att återsända eller förstöra originalförpackningen och alla hela eller delvisa kopior av Programmet i din ägo och att skicka en skriftliga försäkran om detta till TI.

  Exporten och återexporten av originalprogramvara och originaldokumentation från USA lyder under Export Administration Act från 1969 och dess tillägg. Det är din skyldighet att se till att dessa regler efterlevs. Du förbinder dig att du inte avser, eller direkt eller indirekt kommer att, exportera, återexportera eller överföra Programmet eller tekniska data till någon land till vilket sådan export, återexport eller överföringen begränsas av någon tillämplig föreskrift eller författning utan korrekt skrivet medgivande eller licens, om sådant krävs från ämbetsverket för Exportadministration eller Förenta Staternas handelsavdelning, eller annan liknande statlig myndighet som kan ha bestämmande över sådan export, återexport eller överföring.

  Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran som utfärdats efter 1 december 1995, så är programmet belagt med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs på annat ställe i detta dokument. Om programmet tillhandahålls till Förenta Staternas Regering enligt en begäran utfärdad före 1 december 1995 tillhandahålls programmet med "Restricted Rights" på det sätt som anges i FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), på tillämpligt sätt.

Nedladdade poster PDF eGuide Version Storlek (KB)
TI-84 Plus CE-T Operating System 5.3.1 595
Relaterad programvara
TI-84 Plus CE-T OS and Apps Bundle 5.3.1 923
Cabri™ Jr. App for TI-84 Plus CE 5.0 100
CellSheet™ App for TI-84 Plus CE 5.1 120
Conic Graphing App for TI-84 Plus CE 5.1 41
Vernier EasyData™ App for TI-84 Plus CE 5.2 163
Inequality Graphing App for TI-84 Plus CE 5.1 43
TI-Innovator™ Hub App 5.3 6
Periodic Table App for TI-84 Plus CE 5.3 45
Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App for TI-84 Plus CE 5.3 86
Probability Simulation App for TI-84 Plus CE 5.1 69
Science Tools App for TI-84 Plus CE 5.1 53
SmartPad CE 5.3 4
TI TestGuard for TI-84 Plus CE 5.3.1 62
Transformation Graphing App for TI-84 Plus CE 5.3 27
Language Localization App (Deutsch) for TI-84 Plus CE 5.3 45
Language Localization App (Español) for TI-84 Plus CE 5.3 45
Language Localization App (Français) for TI-84 Plus CE 5.3 49
Language Localization App (Nederlands) for TI-84 Plus CE 5.3 46
Language Localization App (Português) for TI-84 Plus CE 5.3 50
Language Localization App (Svenska) for TI-84 Plus CE 5.3 45
Handbok
TI-84 Plus CE-T Grafregner Brugervejledning (Dansk) Visa 5.3 1 281
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (Deutsch) Visa Visa 5.3 1 298
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (UK English) Visa Visa 5.3 1 299
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (Español) Visa Visa 5.3 1 305
TI-84 Plus CE-T Calculatrice graphique Manuel d'utilisation (French) Visa Visa 5.3 1 352
Calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Manuale per l'utente (Italiano) Visa 5.3 1 281
TI-84 Plus CE-T Grafische rekenmachine Gebruikershandleiding (Nederlands) Visa Visa 5.3 1 294
TI-84 Plus CE-T kalkulator Brukerhåndbok (Norsk) Visa 5.3 1 267
Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Manual do proprietário (Português) Visa Visa 5.3 1 276
Getting Started with the TI-84 Plus CE-T Graphing Calculator (Svenska) Visa Visa 5.3 1 275
Referenzhandbuch für den TI-84 Plus CE-T Grafik-Taschenrechner (Deutsch) Visa 5.3 857
Guía de referencia para la Calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T Visa 5.3 846
Guide de référence pour la calculatrice graphique TI-84 Plus CE-T (French) Visa 5.3 871
Handleiding voor de TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine (Nederlands) Visa 5.3 842
Guia de referência para a calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T (Português) Visa 5.3 892
Referensguide för Grafräknaren TI-84 Plus CE-T (Svenska) Visa 5.3 843
Leitfaden für Grafiktaschenrechner- Apps für den TI-84 Plus CE-T (Deutsch) Visa 5.3 1 321
Graphing Calculator Apps Guide for the TI-84 Plus CE-T (English) Visa 5.3 1 244
Guía de aplicaciones de Calculadora gráfica para TI-84 Plus CE-T (Español) Visa 5.3 1 309
Guide d’utilisation des applications de calculatrice graphique pour la TI-84 Plus CE-T (French) Visa 5.3 1 334
Handleiding grafische rekenmachineapps voor de TI-84 Plus CE-T (Nederlands) Visa 5.3 1 274
Guia das aplicações da calculadora gráfica para a TI-84 Plus CE-T (Português) Visa 5.3 1 287
Apphandbok för grafräknaren TI-84 Plus CE-T (Svenska) Visa 5.3 1 301
Graphing Calculator Apps Guide for the TI-84 Plus CE-T (UK English) Visa 5.3 1 182
CE TI-Basic Programming Guide for the TI CE Family of Graphing Calculators (English) Visa 5.3 784