Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Innovator™ Sketch

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

EULA v1.2.0

TI-Innovator Hub Software Licence Individuelle dUtilisation

TOEPASSING: Deze Proeflicentie of Enkelvoudige licentie geldt voor in België aangeschafte TI-Innovator Hub.

BELANGRIJK Lees deze overeenkomst ('Overeenkomst') zorgvuldig door alvorens u de softwareprogramma('s) in dit pakket installeert. Door de softwareprogramma('s) in dit pakket te installeren stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De softwareprogramma('s) in dit pakket ('Software') en alle daaraan gerelateerde documentatie (gezamenlijk te noemen: het 'Programma') worden door Texas Instruments Incorporated (TI) en/of toepasselijke derde licentiegevers (gezamenlijk te noemen: 'Licentiegever') in licentie gegeven zoals hieronder aangegeven. Details van de verleende licentie worden hieronder gegeven.

 

(1.1) U stemt ermee in de Software niet omgekeerd te assembleren of compileren noch andere technieken te gebruiken om de broncode te achterhalen, tenzij dit onvermijdelijk is om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit te realiseren van een onafhankelijk geproduceerd computerprogramma, en met dien verstande dat: (1) deze handelingen door u of namens u uitgevoerd worden, (2) de informatie die nodig is om interoperabiliteit te realiseren niet eerder door TI op uw verzoek binnen een redelijke termijn aan u ter beschikking is gesteld, en (3) deze handelingen beperkt blijven tot die delen van de Software die nodig zijn om interoperabiliteit te realiseren. U mag de aldus verkregen informatie slechts gebruiken om interoperabiliteit te realiseren. TI is gerechtigd deze Overeenkomst volkomen rechtsgeldig met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u de bovenstaande bepalingen schendt of handelingen verricht die een schending van de bovenstaande bepalingen zouden inhouden.

(1.2) U mag het Programma, kopieën of gedeelten ervan verhuren, leasen noch anderszins tijdelijk aan derden overdragen. U mag het Programma slechts verkopen indien uw koper schriftelijk bevestigt dat de licentievoorwaarden zoals hierin uiteengezet voor hem bindend zijn en mits u geen exemplaren van het Programma in bezit houdt.

(2) Beperkte vorderingen in geval van defecten

(2.1) Indien het Programma tijdens de in paragraaf (2.5) hieronder vermelde verjaringstermijn een gebrek vertoont dat reeds bestond op het moment van aankoop, zal TI naar eigen keuze en voor eigen rekening ofwel het defect repareren of het product vervangen ('Nadere Nakoming') of het Programma terugnemen en u de aankoopprijs vergoeden.  Als u een vordering instelt op grond van gebreken, moet u een aankoopbewijs overleggen.

(2.2) Het Programma vertoont een gebrek indien het niet voldoet aan de functiespecificatie zoals uiteengezet in de toepasselijke handleiding.

(2.3) TI is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, onjuist gebruik of onjuiste behandeling, met inbegrip van verkeerd(e) installatie, bediening, gebruik, onderhoud of testen, gebruik in andere toepassingsgebieden en omstandigheden dan welke uitdrukkelijk door TI zijn aangegeven, en gebruik in combinatie met andere, niet voor dergelijk gebruik door TI goedgekeurd producten, of indien het Programma op enigerlei wijze veranderd of aangepast is.

(2.4) Indien Nadere Nakoming niet succesvol is, bent u gerechtigd, onverminderd uw vorderingen tot schadevergoeding (die onderworpen zijn aan het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder), deze Overeenkomst te ontbinden of een korting te vorderen.

(2.5) De verjaringstermijn voor vorderingen op basis van gebreken is twee (2) jaar. Voor herstelde Programma's loopt de rest van de oorspronkelijke verjaringstermijn door vanaf de datum dat het herstelde product aan u is geretourneerd. Voor vervangen Programma's geldt een nieuwe verjaringstermijn die ingaat op de datum waarop het vervangen Programma aan u terugegeven wordt.

(2.6) Indien de analyse van een beweerdelijk gebrek aantoont dat er geen gebrek bestaat, heeft TI het recht u de kosten van de analyse in rekening te brengen tegen de alsdan bij TI toepasselijke tarieven. In een dergelijk geval geschiedt vervoer van het Programma voor uw rekening en risico.

(3) Schadeloosstelling intellectueel eigendom, Gebrek aan eigendomsbewijs

(3.1) Behoudens Artikel (3.2) en (3.3) en het hieronder vermelde Artikel Aansprakelijkheidsbeperking en gedurende de verjaringstermijn voor garantievorderingen (Artikel (2.5) van het artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken hiervoor), vrijwaart TI u voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten waartoe u definitief en onherroepelijk veroordeeld wordt, of welke door TI overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, voorzover de grond van de vordering is dat het Programma een rechtstreekse inbreuk zou vormen op een octrooirecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in de Verenigde Staten, Canada, Japan of lidstaat van de Europese Unie, met dien verstande dat (i) TI onverwijld in kennis wordt gesteld van en, indien van toepassing, haar een kopie van de betreffende vordering wordt verstrekt; (ii) TI alle bewijsstukken ontvangt die u in uw bezit hebt; (iii) TI redelijke medewerking wordt verleend en zij de exclusieve controle krijgt over de verdediging in de desbetreffende zaak, waartoe TI gerechtigd doch niet verplicht is, alsmede over alle onderhandelingen met betrekking tot een schikking of compromis daarin; en (iv) u tegenover derden geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht erkent. Indien u het gebruik van het Programma staakt ter beperking van schade of om andere doorslaggevende redenen, bent u verplicht aan de eisende derde mee te delen dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van die derde.

(3.2) In geval van een vordering waarvoor TI verplicht is u schadeloos te stellen op grond van Artikel (3.1) hiervoor, zal TI naar eigen keuze: (i) een licentie verkrijgen waarmee u het Programma kunt blijven gebruiken, (ii) het Programma vervangen of wijzigen zodat het niet langer een inbreuk vormt, echter zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit van het Programma, of (iii), indien (i) noch (ii) voor TI mogelijk zijn tegen commercieel aanvaardbare kosten, de aankoopprijs en transportkosten van het Programma aan u terugbetalen. Indien TI de mogelijkheid in voornoemd Artikel (iii) verkiest, moet u alle producten aan TI terugleveren die u in eigendom of bewaring hebt of onder zich houdt. Het voorgaande omvat TI's exclusieve aansprakelijkheid, behoudens alle beperkte schadeclaims overeenkomstig het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder.

(3.3) TI is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade als gevolg van opzet in uw hoofde, noch voor schikkingen of compromissen die door u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TI zijn aangegaan. TI is niet verplicht verdediging te voeren en is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade, voorzover een inbreukvordering gebaseerd is op: (i) uw gebruik van het Programma in combinatie met enig ander product, software of apparatuur; (ii) uw gebruik van het Programma op een andere wijze of voor een andere toepassing dan waarvoor het ontworpen of bedoeld is, ongeacht of TI op de hoogte was of in kennis gesteld was van dergelijk gebruik (tenzij TI dergelijk gebruik schriftelijk goedgekeurd heeft); of (iii) uw aanpassingen aan het Programma (de handelingen die in (i) tot (iii) uiteengezet zijn geven TI het recht op vorderingen tegen u, hierin afzonderlijk en gezamenlijk te noemen 'Overige Vorderingen').

(3.4) U vrijwaart TI tegen alle schade, aansprakelijkheid of kosten waartoe TI definitief en onherroepelijk wordt veroordeeld of welke door u als schikking of compromis overeengekomen wordt of worden, en voert de verdediging tegen elke vordering die tegen TI ingesteld wordt, voorzover deze gegrond is op Overige Vorderingen.

(3.5) Dit Artikel omvast de volledige aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voor TI en voor u geldt.

(4) Aansprakelijkheidsbeperking

(4.1) De Licentiegever is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet en grove nalatigheid.

(4.2) De Licentiegever is krachtens deze Overeenkomst slechts gehouden tot een middelenverbintenis. In geen geval is TI aansprakelijk voor (a) onrechtstreekse schade, (b) schade die voortvloeit uit bedrijfsschade, (c)  winstderving, (d) derving van inkomsten, (e) gemiste voorziene besparingen, (f) verlies van cliënteel, (g) verlies van data of (h) elk verlies dat kan worden omschreven als het verlies van een kans.

(4.3) De aansprakelijkheid van TI krachtens deze Licentie is beperkt tot de prijs die u betaald heeft om het gebruiksrecht op de Software te verkrijgen.

(4.4) Onverminderd de verjaringstermijn voor  schadevorderingen als gevolg gebreken aan het Programma die beheerst wordt door het artikel Beperkte vordering in geval van gebreken hiervoor, in geval de aansprakelijkheid van TI in het gedrang komt, zal de verjaringstermijn voor uw schadevorderingen 2 jaar bedragen vanaf het moment waarop uw recht om een vordering in te stellen krachtens deze Licentie ontstond en u daarvan kennis kreeg. Deze  verjaringstermijn is echter steeds beperkt tot 3 jaar vanaf de schadedatum, ongeacht het feit of al dan niet kennis had van uw recht om een vordering in te stellen.

(4.5) Met uitzondering van aansprakelijkheid onder productaansprakelijkheidswetgeving en onder voorbehoud van aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-naleven van een wettelijke garantie die van openbare orde is, uit,op bedrieglijke wijze verborgen gebreken en uit lichamelijke  letsel, zijn de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op alle schadevorderingen die worden ingesteld tegen TI krachtens de onderhavige Licentie

ALGEMEEN

(1) TI kan deze Overeenkomst volkomen rechtsgeldig met onmiddellijke ingang beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. Bij beëindiging van deze Overeenkomst verbindt u zich ertoe de oorspronkelijke verpakking en alle gehele of gedeeltelijke exemplaren van het Programma die in uw bezit zijn terug te geven of te vernietigen, en dit schriftelijk aan TI te bevestigen.

(2) Het exporteren en doorvoeren van het Programma is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van het land waarin u de licentie voor het Programma gekocht heeft, en aan de Export Administration Act 1969 van de Verenigde Staten zoals gewijzigd. Naleving van dergelijke regelgeving is uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe dat u niet de opzet hebt om, en dat u het Programma of technische gegevens evenmin, direct of indirect, naar enig land te/zult exporteren, doorvoeren of verzenden waar dergelijke export, doorvoer of verzending beperkt wordt door toepasselijke regelgeving of wetgeving van het land waarin u het Programma gekocht heeft of van de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist door de bevoegde instanties van het land waarin u een licentie voor het Programma heeft gekocht en/of het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce van de Verenigde Staten.

(3) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing.

(4) Indien een bepaling van deze Overeenkomst of enig onderdeel van een bepaling daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling van kracht.

(5) Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst en afspraken tussen TI en u. Elke toevoeging of aanpassing dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van TI te worden ondertekend. Dit geldt ook indien ermee wordt ingestemd dat de vereiste van schriftelijke vastlegging niet geldt.

(6) De fabrikant is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, Verenigde Staten van Amerika.

 

======================================================================

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.

 

Wire

Tone

BSD License follows:

/*

* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*

* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

*

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

End of BSD license.

 

******************************************************

 

 

 

Download item PDF eGuide Versie Grootte (KB)
TI-Innovator™ Sketch 1.5 4 538
Handleidingen
TI-Innovator ™ Hub mit TI LaunchPad ™ Board Konfiguration (Deutsch) Kijk Kijk 1.4 3 773
TI-Innovator™ Hub Setup Guide Kijk Kijk 1.4 8 742
TI-Innovator™ Hub con placa TI LaunchPad ™ Guía de Preparación (Español) Kijk Kijk 1.4 4 373
Hub TI-Innovator ™ avec guide d'installation de la carte TI LaunchPad ™ (French) Kijk Kijk 1.4 8 737
Hub TI-Innovator™ con scheda TI LaunchPad™ Guida alla configurazione (Italy) Kijk 1.4 8 733
TI-Innovator ™ Hub met TI LaunchPad ™ -kaart Installatiehandleiding (Nederlands) Kijk Kijk 1.4 3 944
TI-Innovator™ Setup Guide (Português) Kijk Kijk 1.4 3 947
TI-Innovator ™ Hub med TI LaunchPad ™ Board Setup Guide (Svenska) Kijk Kijk 1.4 3 984
采用TI LaunchPad™开发板安装指南 的TI-Innovator™ Hub (Chinese) Kijk Kijk 1.4 4 012
TI-Innovator™ Technology Guidebook (English) Kijk Kijk 1.4 25 943
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Deutsch) Kijk Kijk 1.4 24 857
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Español) Kijk Kijk 1.4 29 042
TI-Innovator™ Technology Guidebook (French) Kijk Kijk 1.4 26 084
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Italy) Kijk 1.4 25 338
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Nederlands) Kijk Kijk 1.4 24 755
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Português) Kijk Kijk 1.4 25 337
TI-Innovator™ Teknik Guidebok (Svenska) Kijk Kijk 1.4 25 466
TI-Innovator™ 技术指南 (Chinese) Kijk Kijk 1.4 25 720
TI-Innovator™ System Getting Started Guide (English) Kijk Kijk 1.4 10 830
Hub TI-Innovator™ con scheda TI LaunchPad™ Guida introduttiva (Italy) Kijk 1.4 10 828
TI-Innovator™ 系统快速入门指南 (Chinese) Kijk 1.4 10 892