Datalogiskt tänkande för alla elever vid Leo Kanner-skolan i Nederländerna

Posted 13 May 2021 by Koen Stulens

Alla elever vid Leo Kanner-skolan lär sig att tänka på ett datalogiskt sätt och att använda digitala verktyg. Det är målet för projektet "Computational thinking" vid Leo Kanner-skolan i Leiden. Skolan genomförde nyss ett pilotprojekt med TI-Nspire™ CX-teknologi. "En viktig fördel med denna teknik är att man lär sig grunderna i datalogiskt tänkande", säger läraren Zeno van der Zalm. "Man närmar sig problem på ett logiskt sätt och löser dem med hjälp av datorteknologi. Vi började i liten skala, men har nu kommit så långt att vi inkluderar allt fler lärare och ämnen i projektet.”

Computational Thinking (CT)
Datalogiskt tänkande är en problemlösningsprocess för att beskriva, analysera och lösa problem för att kunna ta hjälp av datorer. Uttrycket används främst inom datavetenskap. Till exempel kan det innebära att hitta mönster,

Mäster Zeno

Leo Kanner College erbjuder heldagsutbildning med olika inriktningar för nästan 300 elever som har en diagnos inom autismspektrumet. Zeno van der Zalm undervisar i olika samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen plus matematik och ingår i arbetsgruppen för Computational thinking tillsammans med Harro Beek, samordnare för IKT-utbildning, och Gertjan Schreur, matematiklärare. "Ett av skolans kärnvärden är att vi som team fokuserar på vad eleven behöver. Vi arbetar tillsammans, använder korta "puckar", har många samtal och utstrålar värme. Det viktigaste är att vi har nära kontakt och att vi pratar om saker tillsammans. Det är därför som gränserna mellan lärare och elever inte är så stora. Eleverna kallar oss till exempel vid förnamn så då blir det 'Mästare Zeno', haha!"

Zeno van der Zalm, Harro Beek och Gertjan Schreur bildar arbetsgruppen Computational thinking
Zeno van der Zalm, Harro Beek och Gertjan Schreur bildar arbetsgruppen Computational thinking.

Pilot med teknik

Att man i utbildningsdebatten tog upp vilka de viktigaste nyckelkompetenserna blir på 2000-talet fick skolan att börja med ämnesövergripande mål som handlar om digital kompetens. "Vi var de första i vår arbetsgrupp som valde Python som programmeringsspråk ", säger Harro Beek. "Texas Instruments speciella erbjudande och plattform för att motivera skolor att använda IKT i flera ämnen kom vid exakt rätt tidpunkt. Vi kunde använda 16 handenheter TI-Nspire™ CX II-T, mikrokontrollern TI-Innovator™ Hub och robotfordonet TI-Innovator™ Rover. Under det här läsåret genomförde vi ett pilotprojekt och nu tittar vi på hur vi ska kunna sprida projektet för datalogiskt tänkande vidare."

Uppnå inlärningsmålen med klassrumsmetoden

För att lära eleverna programmering i Python använder lärarna en klassrumsmetod. "Alla elever börjar med sin handenhet och vi går igenom programmet steg för steg," förklarar Gertjan Schreur. "Med programvaran och utrustningen från TI kan undervisningsmaterialet användas på ett strukturerat sätt. Vi ställer upp allt i förväg, och för varje flik ger vi först en förklaring medan eleverna tittar på den på tavlan. Menystrukturen med syntaxinstruktioner hjälper eleverna att snabbt lära sig att arbeta med Python. En annan fördel med handenheten är att eleverna upplever mindre yttre stimulans eftersom de bara använder en skärm. På grund av klassrumsmetoden finns det ingen nivåskillnad, alla avslutar lektionen med en fungerande "produkt" och alla elever når därmed lärandemålet."

Uppställningen som används för att göra musik
Uppställningen som används för att göra musik

Tänka som en dator

Lärarna märker att eleverna tycker om det och de är stolta över att alla har lyckats tillsammans. Gertjan Schreur: "Om man uppnår något med den kod man själv har skrivit, ger det en stor insikt, de lär sig hur man tänker som en dator som skapar resultat. Ju längre de kommer, desto mer konkret blir det. Eleverna skrev till exempel kod för att få lampor att tändas via TI-Innovator™ Hub. De använde också ett egetkonstruerat Python-skript för att styra en högtalare och skapa musik. Det var roligt att få höra i verkligheten den musik som vår musiklärare hade skrivit för den här uppgiften."

Ämnesöverskridande

Stycket ovan visar att datalogiskt tänkande är ämnesöverskridande. "Lärare från alla möjliga ämnen arbetar tillsammans, från matematik och fysik till musik och bild", säger Harro Beek. "Det är därför vi planerade att ta ett större grepp om projektet för datalogiskt tänkande under det andra året." Pilotprojektet bekräftade också betydelsen för eleverna. "Samhället är fullt av datalogiskt tänkande. Elever med en diagnos inom autismspektrumet har ibland svårt att förstå det komplexa samhället. Allt vi gör i skolan handlar om tolkning. Utan tolkning gör eleverna ibland antaganden och det vill vi förhindra. Med CT-projektet ger vi dem verktyg för att förstå det alltmer datadrivna samhället."

Snöbollseffekt

Arbetsgruppen har idéer om bra kombinationer som kan användas mellan ämnen när man undervisar i datalogiskt tänkande. "Det skapar en snöbollseffekt, tror jag. Vi vill arbeta med teman per årskurs och hoppas att vi kan få fler och fler lärare och ämnen med oss", säger Zeno van der Zalm. "Tekniken kopplar samman ämnena och inlärningsåren", tillägger Harro Beek. "TI-Nspire™ CX-teknologin kan till exempel också kopplas till mikrodatorn BBC micro:bit. Vi använder redan denna mikrodator för första årets elever och med den kan vi skapaa en bra övergång från de lägre till de högre klasserna. Tredje året kopplar vi ihop micro:bit med handenheten. Att lära sig programmera på det här sättet sker gradvis. Vi kommer också att använda TI-Innovator™ Rover på olika nivåer för att rita former och göra aktiviteter i matematik och för robotik."

Följ flodens linje

Redo för framtiden

Under de mer än tio år som Zeno van der Zalm har arbetat på Leo Kanner College har han alltid känt sig stolt över hur eleverna utvecklas. "På vår skola använder vi en annan miljö jämfört med den vanliga undervisningen. Eftersom de kan vara sig själva och få lugn, struktur och uppmärksamhet har de mer energi över för att lära sig. Det är roligt att se att många elever går vidare till en vanlig utbildning efter sin att ha tagit examen. Med det CT-inlärningsprojekt som vi har i åtanke lämnar våra elever skolan välutbildade och redo för framtiden!