Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

België | Andere toepasselijke licenties

Licentieovereenkomst voor de onderwijstechnologie van Texas Instruments  

 

GELICENTIEERD PROGRAMMA: TI-Nspire™ CX II handheld besturingssystemen 

BELANGRIJK – door het gelicentieerde programma te gebruiken gaat U ermee akkoord de gebruiksvoorwaarden van Texas Instruments Online en de bepalingen van deze Licentieovereenkomst (de “Overeenkomst”) na te leven.  Lees deze documenten zorgvuldigdoor.  Als U niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan niet het Gelicentieerde programma.

U bevestigt: (1) dat U de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt; of (2) dat U 13 jaar of ouder bent, maar jonger dan 18 jaar (“klein”), dat U deze voorwaarden hebt gelezen met Uw ouder of voogd, en dat U en Uw ouder of voogd deze voorwaarden begrijpen en ermee instemmen. Als U een ouder of voogd bent van een minderjarige die het Licentieprogramma gebruikt, accepteert en stemt U ermee in (i) toezicht te houden op het gebruik van het gelicentieerde programma door de minderjarige; (II) alle risico's en aansprakelijkheid op zich te nemen die verband houden met het gebruik van het gelicentieerde programma door de minderjarige: (iii) de juistheid en waarheidsgetrouwheid van alle door U of de minderjarige verstrekte informatie te waarborgen; en (IV) verantwoordelijkheid te nemen en gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor de toegang en het gebruik van het licentieprogramma door de minderjarige.

Definities:

Hardwareapparaat

TI-Nspire™ CX II grafische rekenmachines: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, en TI-Nspire™ CX II-C CAS

Instelling

Commerciële onderneming, overheidsorganisatie of onderwijsinstelling.

Gelicentieerd programma

Het softwareprogramma, zoals hierboven beschreven, dat u hebt geselecteerd op de website van TI Educational Technology om te downloaden of online te gebruiken, en alle bijbehorende documentatie. Dit omvat ook alle upgrades die het oorspronkelijke gelicentieerde programma vervangen of aanvullen.

Ander gelicentieerd materiaal

Software en andere elektronische documentatie gebundeld met het gelicentieerdeprogrammadat is gelicentieerd onder andere voorwaarden dandevoorwaarden van deze Overeenkomst,met inbegrip van, maar niet beperkt tot,open source-software of software van derden.

U

“U” of “uw” betekent u persoonlijk als u de rechten die hierin zijn toegekend voor uw eigen voordeel zult uitoefenen, maar het betekent uw Instelling, als u deze Overeenkomst aantreedt om de rechten uit te oefenen die hierin zijn verleend ten behoeve van een dergelijke Instelling.

 

Gelicentieerde programma's worden in licentie gegeven, niet verkocht, door Texas Instruments Incorporated (“TI”) en/of enige van toepassing zijnde licentiegevers (gezamenlijk “Licentiegever” genoemd) onder de hieronder verleende licentie. Als U door deze Overeenkomst te accepteren toegang krijgt tot ander gelicentieerd materiaal, wordt dat materiaal vermeld in het toepasselijke software-manifest dat bij het gelicentieerde programma wordt geleverd. Uw gebruik van het andere Gelicentieerde Materiaal is onderworpen aan de toepasselijke andere licentievoorwaarden, erkenningen en afwijzingen van aansprakelijkheid zoals gespecificeerd in het toepasselijke software-manifest en/of geïdentificeerd of opgenomen in het andere Gelicentieerde Materiaal in de softwarebundel. Ter verduidelijking beperkt deze Overeenkomst Uw rechten onder of verleent U geen rechten die de voorwaarden van een toepasselijke licentieovereenkomst voor het andere Gelicentieerde Materiaal vervangen.

LICENTIE VOOR ÉÉN GEBRUIKER

Voor de licentie voor één gebruiker verleent de Licentiegever u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het gelicentieerde programma op één hardwareapparaat te gebruiken (en te downloaden en te installeren, indien van toepassing). Virtueel gebruik (d.w.z. gelijktijdig gebruik van het gelicentieerde programma door twee of meer gebruikers) is strikt verboden. U mag één kopie van het gelicentieerde programma maken voor back-up- en archiveringsdoeleinden. U stemt ermee in alle kennisgevingen over auteursrechten en eigendomsrechten die in de software en op de media worden weergegeven, te reproduceren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de documentatie, mag u dergelijke documentatie niet dupliceren.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op alle licenties:

1. Beperkingen.

U mag niet reverse-assembleren of reverse-compileren, of proberen de broncode van het Gelicentieerde programma af te leiden. U mag niet wijzigen, publiceren, onthullen, weergeven, verstrekken, Het gelicentieerde programma of enig deel daarvan overdragen, verkopen, verhuren, leasen of anderszins ter beschikking stellen. U mag de gelicentieerde programma's niet overdragen, herdistribueren of in sublicentie geven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, en als u uw hardwareapparaat aan een derde verkoopt, moet u het gelicentieerde programma van het hardwareapparaat verwijderen voordat u dit doet. De licentiegever behoudt zich alle rechten voor in en op het gelicentieerde programma dat niet uitdrukkelijk aan u is verleend onder deze Overeenkomst.

2. Steun en veranderingen.

Ondersteuning voor het gelicentieerde programma wordt geboden door contact op te nemen met TI via https://education.ti.com/ti-cares.https://education.ti.com/ti-cares  TI behoudt zich het recht voor om het gelicentieerde programma op elk moment naar eigen goeddunken te beëindigen of te corrigeren, te verbeteren, te verbeteren en andere wijzigingen aan te brengen.  

3. Auteursrecht.

Het gelicentieerde programma is onderhevig aan copyright en andere toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten. U mag geen enkele vertrouwelijkheid, handelsgeheim, handelsmerk, patent, copyright of andere eigendomsinformatie of andere identificerende merken of ontwerpen van enig onderdeel van het Gelicentieerde programma verwijderen, wijzigen, bedekken of verhullen.

4. Garantie.

TI garandeert niet dat de gelicentieerde programma's vrij zullen zijn van fouten of zullen voldoen aan Uw specifieke vereisten.  DE GELICENTIEERDE PROGRAMMA'S WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE STORINGEN. TI EN HAAR LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE IN LICENTIE GEGEVEN PROGRAMMA'S, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VEILIGHEID OF NIET-INBREUK OP PATENTEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSGEHEIMEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR TI ZAL TOT ENIGE GARANTIE LEIDEN.

5. Beperkingen.

TI OF HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, ONGEACHT OF DE BEWEERDE SCHADE WORDT VERMELD IN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF SCHADELOOSSTELLING.  

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TI OF HAAR LICENTIEGEVERS ONDER DEZE OVEREENKOMST OF VOORTVLOEIEND UIT Uw GEBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE PROGRAMMA'S, OF ALLE DOOR TI VERZAMELDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE STUDENTENGEGEVENS OVERSCHRIJDEN HET HOOGSTE VAN (I) DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE GELICENTIEERDE PROGRAMMA'S OF (II) VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS (US$50).  

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op U van toepassing is.

6. Uw Inhoud en schadeloosstelling.

U verklaart en garandeert dat alle inhoud die U gebruikt met het gelicentieerde programma of, indien van toepassing, naar Google-services zoals Google Classroom en Google Drive geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U verklaart en garandeert verder dat dergelijke inhoud zal voldoen aan toepasselijke voorwaarden van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Google-vereisten met betrekking tot inhoud die U naar Google-services leidt. U stemt ermee in TI (inclusief zijn agenten en vertegenwoordigers) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten, verliezen en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit Uw niet-naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Deze sectie zal elke beëindiging of afloop van deze Overeenkomst overleven.

7. Beëindiging.

Onverminderd andere rechten kan   TI, als U de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, Uw recht om het gelicentieerde programma te gebruiken beëindigen. Met uitzondering van de hierboven verleende licenties blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

8. Exportcontrole.

Het gelicentieerde programma kan onderhevig zijn aan exportbeperkingen en -sancties van de VS. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Het gelicentieerde programma mag niet worden geëxporteerd, opnieuw worden geëxporteerd, overgedragen of doorverkocht aan personen of entiteiten die onder embargo staan, gesanctioneerde of beperkte bestemmingen in de VS (gezamenlijk aangeduid als “Denied persons”). De personen met een ontkende status omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de personen of entiteiten die zijn vermeld op de lijst met ontkende personen van het ministerie van Handel, de lijst met entiteiten van het ministerie van Handel van Handel van Handel van het ministerie van Handel, de lijst met wettelijk gedebardeeerde partijen en de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het ministerie van Financiën. Door het gebruik van het Gelicentieerde programma verklaart en garandeert U dat U zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt, en dat U het Licentieprogramma niet zult verstrekken aan enige afgewezen Personen. U mag het gelicentieerde programma niet gebruiken of op andere wijze exporteren of herexporteren, tenzij dit is toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetgeving van het rechtsgebied waarin het gelicentieerde programma is verkregen. U stemt er tevens mee in dat U het gelicentieerde programma niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, productie of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie. Zie deel 744 van de Amerikaanse Export Administration Regulations voor meer informatie.

9. Toepasselijk recht.

Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd onder de wetten van de staat Texas (VS), zonder verwijzing naar principes van conflicterende wetten. Als een bevoegde rechtbank een bepaling van de Overeenkomst niet afdwingbaar acht, zal deze bepaling zoveel mogelijk worden afgedwongen om de intentie van de partijen te bewerkstelligen, en zal de rest van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Deze Overeenkomst valt niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, of onder de Uniform computer Information Transactions Act (UCITA). De partijen komen overeen dat niet-exclusieve jurisdictie voor enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze Overeenkomst ligt bij de rechtbanken in de staat Texas. Niettegenstaande het voorgaande kan een vonnis worden afgedwongen bij een Amerikaanse of buitenlandse rechtbank, en kan een van beide partijen een gerechtelijk bevel vragen bij een Amerikaanse of buitenlandse rechtbank. Als TI nalaat enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van toekomstige handhaving van die of enige andere bepaling of enige andere overeenkomst die tussen de partijen van kracht kan zijn.

10. De taal van het bestuur.

Als TI U een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst heeft verstrekt, gaat U ermee akkoord dat de vertaling uitsluitend voor Uw gemak wordt aangeboden en dat de Engelse versie zal worden bestuurd en gecontroleerd. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een vertaling, zal de Engelse versie gezaghebbend en controlerend zijn.

11. Volledige overeenkomst.

Dit is de volledige overeenkomst tussen U en TI, en deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen die betrekking hebben op het onderwerp van deze Overeenkomst. Geen enkele wijziging of wijziging van deze Overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van TI. U garandeert en verklaart dat U alle machtigingen en andere toepasselijke toestemmingen hebt verkregen die U  nodig hebben om deze Overeenkomst aan te gaan.

Fabrikant is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, VS

______________________________________________________________________________

SOFTWARE MANIFEST

Het volgende is ander gelicentieerd materiaal (of delen daarvan) dat wordt gedistribueerd en/of gebruikt met het gelicentieerde programma, en de bijbehorende auteursrechtverklaringen en licenties die hierop van toepassing zijn.

 

 
Download item Versie Grootte (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.2 14.191