Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

België | Andere toepasselijke licenties

TI-Nspire™ 5.x Wiskundige en Wetenschappelijke Educatieve Software voor de TI Handheld Enkelvoudige Licentie


TOEPASSING: Deze enkelvoudige licentie geldt voor de TI- Nspire™ 5.x Wiskundige en Wetenschappelijke Educatieve Software voor in België aangeschafte TI Handhelds.

BELANGRIJK – Lees deze licentie ('Licentie') zorgvuldig door voordat u de Texas Instruments Handheld Device ('THD') gaat gebruiken. Door de reeds geïnstalleerde softwareprogramma('s) op de THD te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van de Licentie. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Licentie, breng de THD dan in de oorspronkelijke verpakking met de volledige inhoud naar het verkooppunt terug, dan wordt het volledige aankoopbedrag vergoed. Het pakket dient binnen 14 dagen na de aankoopdatum geretourneerd worden.

De reeds op de THD geïnstalleerde softwareprogramma('s) (de “Software”) en bijbehorende documentatie (gezamenlijk aangeduid als het 'Programma') worden door Texas Instruments Incorporated ("TI") in licentie gegeven. Details van de verleende licentie worden hieronder gegeven.

ENKELVOUDIGE LICENTIE

(1) Licentie

(1.1) TI verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Programma op een THD; deze licentie is slechts overdraagbaar zoals uiteengezet in Artikel (1.3) hieronder. Tenzij in de documentatie uitdrukkelijk anders aangegeven, is het niet toegestaan deze documentatie te verveelvoudigen.

(1.2) U stemt ermee in de Software niet omgekeerd te assembleren of te compileren noch andere technieken te gebruiken om de bron- code te achterhalen, tenzij dit onvermijdelijk is om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit te realiseren van een onafhankelijk geproduceerd computerprogramma, en met dien ver- stande dat: (1) deze handelingen door u of namens u uitgevoerd worden, (2) de informatie die nodig is om interoperabiliteit te realiseren niet eerder op uw verzoek door TI binnen een redelijke termijn aan u ter beschikking is gesteld, en (3) deze handelingen beperkt zijn tot die delen van de Software die nodig zijn om interop- erabiliteit te realiseren. U mag de aldus verkregen informative slechts gebruiken om interoperabiliteit te realiseren. TI is gerechtigd deze Licentie op goede gronden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u de bovenstaande bepalingen schendt of handelingen verricht die een schending van de bovenstaande bepalingen zouden inhouden.

(1.3) U mag het Programma, kopieën of gedeelten ervan niet ver- huren, leasen noch anderszins aan derden overdragen. U mag het Programma slechts verkopen als onderdeel van de THD, en alleen nadat uw koper schriftelijk heeft bevestigd dat de licentievoor- waarden zoals hierin uiteengezet bindend zijn voor de koper en mits u geen exemplaren van het Programma in bezit houdt.

(1.4) Indien u de voorwaarden van deze Licentie nakomt, bent u ook gerechtigd alle THD applicaties ('Applicatie') waarvoor u een geldige licentie hebt met het Programma te gebruiken.

(2) Beperkte vorderingen in geval van gebreken

(2.1) Indien het Programma tijdens de in Artikel (2.5) vermelde ver- jaringstermijn een gebrek vertoont dat reeds bestond op het moment van aankoop, zal TI het gebrek naar eigen keuze en voor eigen rekening repareren of het product vervangen ('Nadere Nakoming') dan wel de THD terugnemen en u de aankoopprijs ver- goeden. Nadere Nakoming geschiedt onverplicht. Als u een vorder- ing instelt op grond van gebreken, moet u een aankoopbewijs overleggen.

(2.2) Het Programma vertoont een gebrek indien het niet voldoet aan de functiespecificatie zoals uiteengezet in de toepasselijke handleiding.

(2.3) TI is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, onjuist gebruik of onjuiste behandeling, met inbegrip van verkeerd(e) installatie, bediening, gebruik, onderhoud of testen, gebruik in andere toepassingsgebieden en omstan- digheden anders dan welke uitdrukkelijk door TI zijn aangegeven, en gebruik in combinatie met andere niet door TI voor dergelijk gebruik goedgekeurde producten, of indien het Programma op eni- gerlei wijze veranderd of aangepast is.

(2.4) Indien Nadere Nakoming niet succesvol is, bent u gerechtigd, onverminderd uw eventuele vorderingen tot schadevergoeding (die onderhevig zijn aan het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder), de aankoopovereenkomst voor de THD te ontbinden of een korting te verlangen.

(2.5) De verjaringstermijn voor vorderingen is twee (2) jaar. Voor herstelde Programma's loopt de rest van de oorspronkelijke verjar- ingstermijn door vanaf de datum dat het herstelde product aan u is geretourneerd. Voor vervangen Programma's geldt een nieuwe ver- jaringstermijn die aanvangt op de datum waarop het vervangen Programma aan u geleverd wordt.

(2.6) Indien de analyse van een beweerdelijk gebrek uitwijst dat er geen gebrek bestaat, heeft TI het recht u voor de analyse kosten in rekening te brengen tegen de alsdan bij TI toepasselijke tarieven. In een dergelijk geval geschiedt vervoer van het Programma voor uw rekening en risico.

(3) Schadeloosstelling intellectueel eigendom, Gebrek aan eigendomsbewijs

(3.1) Behoudens Artikel (3.2) en (3.3) en het hieronder vermelde Artikel Aansprakelijkheidsbeperking en gedurende de verjaringster- mijn voor garantievorderingen (Artikel (2.5) van het Artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken hiervoor), vrijwaart TI u tegen alle schade, aansprakelijkheid en kosten waartoe u in laatste instantie veroordeeld wordt, of welke door TI overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, voorzover de grond van de vordering is dat het Programma een directe inbreuk vormt op een octrooirecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendoms- recht in de Verenigde Staten, Canada, Japan of lidstaat van de Europese Unie, met dien verstande dat (i) TI onverwijld in kennis wordt gesteld van en, indien van toepassing, een kopie van de betreffende vordering wordt verstrekt; (ii) TI alle bewijsstukken ont- vangt die u in uw bezit hebt; (iii) TI redelijke medewerking wordt gegeven alsmede exclusieve controle krijgt over de verdediging in de betreffende zaak, waartoe TI gerechtigd doch niet verplicht is, alsmede over alle onderhandelingen met betrekking tot een schik- king of compromis daarin; en (iv) u tegenover derden geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht erkent. Indien u het gebruik van het Programma staakt ter beperking van schade of om andere zwaarwegende redenen, bent u verplicht aan de eisende derde mede te delen dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van die partij.

(3.2) In geval van een vordering waartegen TI verplicht is u schade- loos te stellen op grond van Artikel (3.1) hiervoor, zal TI naar eigen keuze: (i) een licentie verkrijgen waarmee u het Programma kunt blijven gebruiken, (ii) het Programma vervangen of wijzigen zodat het niet langer een inbreuk vormt, echter zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit van het Programma, of (iii), indien (i) noch (ii) voor TI mogelijk is tegen commercieel aanvaard- bare kosten, de aankoopprijs en transportkosten van het Pro- gramma aan u restitueren. Indien TI de mogelijkheid in Artikel (iii) verkiest, dient u alle producten die u in eigendom of bewaring hebt of onder zich houdt, aan TI terug te leveren. Het voorgaande omvat TI's exclusieve aansprakelijkheid, behoudens alle beperkte schadeclaims overeenkomstig het Artikel Aansprakelijkheids- beperking hieronder.

(3.3) TI is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade als gevolg van opzet van u, of voor schikkingen of compromissen die door u zijn aangegaan zonder de voorafgaande schriftelijke toes- temming van TI. TI is niet verplicht verdediging te voeren en is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade voorzover een inbreukvordering gebaseerd is op: (i) uw gebruik van het Pro- gramma in combinatie met enig ander product, software of apparat- uur; (ii) uw gebruik van het Programma op een andere wijze of voor een andere toepassing dan waarvoor het ontworpen of bedoeld is, ongeacht of TI op de hoogte was of in kennis gesteld was van dergelijk gebruik (tenzij TI dergelijk gebruik schriftelijk goedgekeurd heeft); of (iii) uw aanpassingen aan het Programma (de handelin- gen die in (i) tot (iii) uiteengezet zijn geven TI het recht op vorderin- gen tegen u, hierin afzonderlijk en gezamenlijk te noemen 'Overige Vorderingen').

(3.4) U vrijwaart TI tegen alle schade, aansprakelijkheid of kosten waartoe TI in laatste instantie wordt veroordeeld of welke door u overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, en voert de verdediging tegen elke vordering die tegen TI ingesteld wordt, voorzover deze gegrond is op Overige Vorderingen.

(3.5) Dit Artikel omvat de volledige aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voor u en TI geldt.

(4) Aansprakelijkheidsbeperking

(4.1) TI is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet en grove nalatigheid.

(4.2) In alle andere gevallen is TI slechts aansprakelijk voor directe schade, zijnde directe kosten, en haar maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot de aankoopprijs van het Programma. In geen geval is TI aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van win- stderving, productieverliezen of gemiste besparingen.

(4.3) In geval van Artikel (4.2) hiervoor is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dergelijke overeenk- omsten en die had kunnen worden voorzien.

(4.4) In geval van Artikel (4.3) hiervoor is de verjaringstermijn voor uw schadevorderingen 2 jaar vanaf het moment waarop de vorder- ing ontstond en u daarvan kennis kreeg. Ongeacht of u op de hoogte was, is de verjaringstermijn beperkt tot 3 jaar vanaf de schadedatum. De verjaringstermijn voor schadevorderingen als gevolg van gebreken is zoals hiervoor uiteengezet in het Artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken.

(4.5) Met uitzondering van aansprakelijkheid onder producta- ansprakelijkheidswetgeving, wegens op bedrieglijke wijze verbor- gen gebreken en wegens dood of letsel, zijn de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op alle schade- vorderingen, ongeacht hun wettelijke basis.

ALGEMEEN

(1) TI kan deze Licentie op goede gronden met onmiddellijke ingang beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U verbindt zich ertoe bij beëindiging van deze Licentie de oorspron-kelijke verpakking en alle gehele of gedeeltelijke exemplaren van het Programma die in uw bezit zijn te retourneren of te vernietigen, en dat schriftelijk aan TI te bevestigen.

(2) Het exporteren en doorvoeren van het Programma is onderwor- pen aan de exportcontrolewetgeving van het land waarin u de THD gekocht heeft, en aan de Export Administration Act 1969 van de Verenigde Staten zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Naleving van dergelijke regelgeving is uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe dat u niet de intentie hebt om, en dat u het Programma of technische gegevens evenmin, direct of indirect, naar enig land te/zult exporteren, doorvoeren of overdragen waar dergelijke export, doorvoer of overdracht beperkt wordt door toepasselijke regelgeving of wetgeving van het land waarin u de THD gekocht heeft of van de Verenigde Staten zonder de juiste schriftelijke toes- temming of licentie, indien vereist door het bevoegd gezag van het land waarin u de THD heeft gekocht en/of het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce van de Verenigde Staten

(3) Deze Licentie wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens Neder- lands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing.

(4) Indien een bepaling in deze Licentie of enige bepaling daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling van kracht.

(5) Deze Licentie omvat de volledige overeenkomst en afspraken tussen TI en u. Elke toevoeging of aanpassing dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van TI te worden ondertekend. Dit geldt ook indien ermee wordt ingestemd dat het vereiste van schriftelijke niet geldt.

(6) De fabrikant is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, Verenigde Staten van Amerika.


ABYSS Web Server is distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for ABYSS Web Server.
ABYSS Web Server License
Copyright (C) 2000 by Moez Mahfoudh . All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of ABYSS Web Server License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the BSD License. Additional files and licenses follow the BSD License.
PCRE
PCRE LICENCE
--------------------------
PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language.
Release 7 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the software itself.
The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the distribution is a set of C++ wrapper functions
THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
---------------------------
Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service,
Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2010 University of Cambridge
All rights reserved.
BSD License follows:
-----------------
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of BSD License
------------------------------------------------------------------------------
The following program files are covered by the eXpat License. Additional files and licenses follow the eXpat License.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of eXpat License
------------------------------------------------------------------------------
Kilo Editor is covered by and distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for Kilo Editor.
The Kilo Editor License follows:
Copyright (c) 2016, Salvatore Sanfilippo
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of the Kilo Editor license
------------------------------------------------------------------------------
Chipmunk (the C Library, not including the Chipmunk Pro features) is covered under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT License for Chipmunk.
Copyright (C) 2011 by Scott Lembcke and Howling Moon Software
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Chipmunk License
------------------------------------------------------------------------------
Lua is free software distributed under the terms of the MIT license. Additional files and licenses follow the MIT License for Lua.
Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Lua License
------------------------------------------------------------------------------
MicroPython is covered by and distributed under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT license for MicroPython.
MicroPython License follows:
The MIT License (MIT)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of MicroPython License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the OpenSSL License. Additional files and licenses follow the OpenSSL License.
The OpenSSL Toolkit
OpenSSL License follows:
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS"" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===================================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
-----------------------
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young"s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word "cryptographic" can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].
End of OpenSSL License
------------------------------------------------------------------------------
LAPACK is free software distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for LAPACK.
Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation. All rights reserved.
Copyright (c) 2000-2013 The University of California Berkeley. All rights reserved.
Copyright (c) 2006-2013 The University of Colorado Denver. All rights reserved.
COPYRIGHT
Additional copyrights may follow
HEADER
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of LAPACK License
------------------------------------------------------------------------------
XML-RPC For C/C++ is distributed under the license set forth below.
XML-RPC For C/C++ License
Copyright (C) 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
End of XML-RPC For C/C++ License
Download item PDF eGuide Versie Grootte (KB)
TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System 5.4 14 078
Handleidingen
TI-Nspire™ CX II håndholdte Vejledning (Dansk) Kijk Kijk 5.4 2 674
TI-Nspire™ CX II Handhelds Handbuch (Deutsch) Kijk Kijk 5.4 2 698
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (English) Kijk Kijk 5.4 2 597
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (UK English) Kijk Kijk 5.4 2 660
Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II Guía (Español) Kijk Kijk 5.4 2 695
TI-Nspire™ CX II -kämmenlaitteet Opas (Suomalainen) Kijk Kijk 5.4 2 651
Unités TI-Nspire™ CX II Manuel d’utilisation (Français) Kijk Kijk 5.4 2 705
Palmari TI-Nspire™ CX II Guida (Italiano) Kijk Kijk 5.4 2 684
TI-Nspire™ CX II-rekenmachines Handleiding (Nederlands) Kijk Kijk 5.4 2 668
TI-Nspire™ CX II Håndholdte Håndbok (Norsk) Kijk Kijk 5.4 2 668
Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II Manual do utilizador (Português) Kijk Kijk 5.4 2 690
TI-Nspire™ CX II-handenheter Handbok (Svenska) Kijk Kijk 5.4 2 665