Education Technology

Graflommeregner
TI‑84 Plus CE-T

En moderne og tynd grafregner. Med klar farveskærm og et genopladeligt battteri


TI-84 Plus CE-T

 • Bagbelyst firefarvers display med høj opløsning
 • Genopladeligt TI-batteri
 • De velkendte TI-84 Plus-funktioner
 • Import og brug af billederOptimal display

Visualiserer tydeligt begreber og skaber hurtigere og mere stabile forbindelser mellem ligninger, data og grafer vha. fire farver.

 • Skærmen er blevet lettere at aflæse pga. det bagbelyste display med høj opløsning
 • Det er muligt at skelne mellem flere grafer og plots med farvekodede ligninger, plots og objekter fra hinanden
 • Gør det nemmere at tilføje gitterlinjer, som gør graferne nemmere at aflæse

TI-84 Plus-familiens velkendte funktioner

Brug den mere. Smid mindre ud

Det genopladelige TI-batteri kan oplades via et USB-kabel, en vægoplader eller en TI-84 Plus CE-T-ladestation.

TI-84 Plus-familiens velkendte funktioner

Den samme menustruktur og navigation, som kendes fra TI-84 Plus-familien, gør det nemt at komme i gang og lære.

Indbygget MathPrint™-funktioner, så der kan indsættes og vises matematiske symboler, formler og brøker, nøjagtigt som de vises i lærebøgerne.

Drag paralleller til autentiske fænomener uden for klasserummet

Brug billeder til at give eleven en bedre forståelse af de matematiske begreber. Overfør billeder* fra en computer til grafregneren, og anbring grafer på billederne for at gøre undervisningen inspirerende.

Hardware

 • Skærmstørrelse: 320 x 240 pixel (2,8" diagonalt)
 • Skærmopløsning: 140 DPI; 16-bit farver
 • Får strøm via det genopladelige TI-batteri (medfølger)
 • 3 MB FLASH ROM-hukommelse til dataarkiv og lagring af apps
 • 154 KB ledig RAM
 • USB-port til tilslutning til computer, kommunikation med andre enheder: TI-84 Plus-, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition- og andre TI-84 Plus CE-grafregnere
 • Slagfast cover
 • Internt ur, der viser dato og klokkeslæt
 • Fås som lærerpakke der indeholder:
  • 10 grafregnere
  • 10 USB-kabler til tilslutning til computer
  • 5 kabler til tilslutning til andre enheder
  • 1 Quick Reference Cards

Indbyggede funktioner

 • Tilføj billeder som baggrund til grafer
 • Funktionsgrafer i 15 farver
 • Mulighed for at ændre aksernes og gitrenes farve og udformning
 • Katalog med syntakshjælp
 • Alfabetisk KATALOG med alle TI-regneoperationer i én menu
 • Adgang til avancerede funktioner via rullemenuer
 • Reelle og komplekse tal beregnes med 14 cifres præcision og vises med 10 cifre plus en 2-cifret eksponent
 • Afbilleder 10 rektangulære funktioner, 6 parametriske udtryk, 6 polære udtryk og 3 rekursivt definerede sekvenser
 • Op til 10 afbildningsfunktioner defineres, gemmes, afbildes og analyseres samtidigt
 • Ved sekvensafbildning vises tidsserieplot, spindelvævs-/trappetrinsplot og faseplot
 • Brugerdefinerede navne på lister. Lister kan rumme op til 999 elementer
 • 17 interaktive zoomfunktioner
 • Numeriske evalueringer angives i tabelform ved alle afbildningsmetoder
 • Interaktiv analyse af værdier af funktioner, rødder, maksimum og minimum, integraler og differentialkvotienter
 • 8 forskelligt udformede grafer, så de enkelte grafer kan skelnes fra hinanden
 • Mulighed for at opdele skærmen vandret eller lodret
 • Graf og tabel kan vises side om side.
 • Kan rumme op til 10
 • Matrixoperationerne omfatter invers, determinant, transponering, udvid, reduceret række-echelonform og elementære rækkeoperationer. Konverter matricer til lister og omvendt
 • Listebaseret statistisk analyse med en og to variable, inkl. logistik, sinus, media-median, lineær, logaritmisk, eksponentiel, potens samt polynomiske anden-, tredje- og fjerdegrads regressionsmodeller
 • 3 statistiske plotdefinitioner til punktplot, xy-linjeplot, histogrammer, regulære og modificerede boksplot og sidelinjeplot og normalfordelingsplot
 • Avancerede statistikfunktioner, herunder 10 funktioner til test af hypoteser, 7 konfidensintervalfunktioner og envejsanalyse af varians
 • 15 funktioner til sandsynlighedsfordeling, inkl. normal, Student-t-test, Chi-i-anden-test, Binomial- og Poissonfordeling
 • Forretningsmæssige funktioner, herunder TVM (Time-Value-of-Money), pengestrømme og amortisering. Interaktiv fuldskærmseditor til løsning af TVM-opgaver
 • Interaktiv editor til løsning af ligninger, der gør det muligt at løse numerisk for forskellige variable i en ligning
 • 11 regressionsberegninger

Opkobling

 • Med en grafregner, der kan opgraderes elektronisk, har du altid de nyeste funktioner og apps
 • TI-sammenkoblingskabel medfølger
 • Med TI-sammenkoblingskablet og TI Connect™ CE -softwaren er det muligt at overføre data til og fra computeren samt udskrive eller lagre data på disk

Applikationer

 • Cabri™ Jr. Geometry App
 • CellSheet™ App
 • Conic Graphing App
 • Inequality Graphing App
 • Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App
 • Probability Simulation App
 • Transformation Graphing App
 • Vernier EasyData™ App
 • Dansk oversættelse
 • Hollandsk oversættelse
 • Fransk oversættelse
 • Tysk oversættelse
 • Portugisisk oversættelse
 • Svensk oversættelse
 • Spansk oversættelse

Understøttet dataindsamling

 • Kompatibel med Calculator-Based Ranger™ 2- (CBR™ 2), og Vernier EasyTemp®-systemer med henblik på indsamling og analyse af autentiskedata

Programmering

 • Understøtter TI Basic
 • Antallet af programmer, der kan installeres, er begrænset af den tilgængelige hukommelse

Tilbehør

 • TI-SmartView CE Emulator Software for the TI-84 Plus family software. Denne brugervenlige software er et supplement til TI-84 Plus-familierne af grafregnere, som sætter underviseren i stand til at projicere det, der vises på grafregneren, på tavlen så det ka ses af hele klassen. Det er et ideelt demonstrationsværktøj til gennemførelse af klasselektioner indenfor matematik og naturfag
 • Der kan købes udskiftelige frontplader

Support

 • 3 års begrænset garanti
 • Gratis hotline: 1.800.TI.CARES
 • Kontaktformular
 • Mere information
 • Tilgængelige klasseaktiviteter
 • Workshop Loan Program - lån TI-grafregnere til afprøvning eller workshops
 • TI Technology Rewards-programmet - point, som kan konverteres til yderligere TI-produkter og tjenester.
 • Komplette vejledninger findes på http://education.ti.com/guides

Applikationer til TI-84 Plus CE-T-grafregner

Tilpas undervisningen med applikationer til TI-84 Plus CE-T-grafregneren. Tilføjelsen af applikationer udvider regnerens funktioner, så du kan udføre særlige matematiske og naturvidenskabelige funktioner og uddybe din viden om begreberne.

Cabri™ Jr. Geometry App

Det er nu muligt at føje en ny dimension til elevernes læringsoplevelse med interaktiv geometri til regneren. Gør klasseundervisningen spændende ved at konstruere, analysere og transformere matematiske modeller og geometriske diagrammer.
Udforsk den knivskarpe teknologi udviklet til TI af CabriLog i fællesskab med den berømte franske matematiker Jean-Marie Laborde. Se engang, hvad Cabri™ Jr.-geometri-app'en kan:
 • Udføre analytiske, transformationelle og euklidiske geometriske funktioner 
 • Opbygge geometriske konstruktioner interaktivt med punkter, et sæt punkter for geometrisk sted, linjer, polygoner, cirkler og andre grundlæggende geometriske objekter 
 • Ændre geometriske objekter under vejs for at se mønstre fremsætte hypoteser og træffe konklusioner. Desuden får du den mest intuitive og interaktive grænseflade

CellSheet™ App

Din grafregner kan blive et mere alsidigt værktøj, som kan bruges i en række forskellige læringssituationer ved tilføjelsen af regnearksfunktion!
 • Giver eleven mulighed for at indtaste data og tekst i celler
 • Opret celleformler, og brug indbyggede funktioner

Conic Graphing App

Denne app præsenterer ligninger i funktionsform, parametrisk form eller polær form og gør det nemt at afbilde de fire kegleformer
 • Cirkel
 • Ellipse
 • Hyperbola
 • Parabel
Angiv de påkrævede parametre for at:
 • Grafik
 • Spore
 • Løse for keglens karakteristika

Inequality Graphing App

EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, vha. TI-84 Plus-familien.

Oversættelses-apps

Disse apps oversætter alle prompter, fejlmeddelelser og de fleste funktioner til følgende sprog:
fransk, tysk spansk, hollandsk, svensk, portugisisk

Periodisk tabel

Eleven kan anvende denne app til at få adgang til en grafisk, elektronisk oversigt over det periodiske system, når der er behov for det! Denne app er ikke bare en grundlæggende oversigt over det periodiske system. Eleverne kan også nemt udforske og gennemgå tendenser i det periodiske system med deres TI-grafregner.

Af yderligere fordele kan nævnes:

 • 15 egenskaber og fakta om 109 elementer
 • Grafer, der viser elementernes periodiske karakter
 • Nem navigering mellem elementerne

Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver App

Polynomial Root finder rødder i polynomier:

 • Indtastning af polynomier op til og med 10.orden (grad)
 • Brugervenligt POLY MODE-skærmbillede til valg af alle indstillinger
 • Visning af kvadratrødder som brøker eller decimaler for mange rødder
 • Vælg kun at vise reelle kvadratrødder til 2. og 3. grads polynomier
 • Kvadratrødderne vises i komplekst format til 4. grads og derover polynomier
 • Lagring af polynomier til Y= til afbildning og evaluering
 • Verificering af, at polynomiets rødder har funktionsværdi på nul ved at lagre rødder i formatet Real.

Mulighederne med Simultaneous Equation Solver omfatter:

 • Indtastning af ligningssystemer med op til 10 ligninger og 10 ubekendte
 • Brugervenligt SIMULTY MODE-skærmbillede til valg af alle indstillinger
 • Viser entydig løsning, uendelig løsning og ingen løsning
 • Lagrer koefficientmatrix, udvidet matrix og løsningen
 • Viser reduceret række-echelonform

Probability Simulation App

Udforsk sandsynlighedsteorien med interaktiv animation, der simulerer terninger, der kastes, møntkast og generering af tilfældige tal på regneren.
Mulighederne omfatter:
 • Søjlediagram 
 • Tabel med forsøgsdata
 • Indstilling til angivelse af antal forsøg
 • Måder at indsamle data på
 • Vægtning
Desuden kan eleverne eksportere data, som kan studeres yderligere.

Science Tools App

Med Science Tools er det muligt at konvertere enheder med regneren. Udnyt grafregneren bedre i naturvidenskabstimerne med denne app.

App'en indeholder følgende elementer:

 • Konstanter og konverteringer
 • Udregning af betydende tal
 • Værktøj til graftegning
 • Vektorfunktion

Transformation Graphing App

Med denne app kan eleverne visuelt drage konklusioner om funktioner og forbedre deres forståelse af graftegning. For at udnytte fordelene ved denne app's muligheder, skal funktionerne blot indtastes, så ændringer i funktionen vises i takt med, at parametrene ændres.
Eleverne kan:
 • Straks se, hvordan ændring af værdien af en koefficient transformerer en graf
 • Visuelt tilpasse ligninger til dataplot ved at ændre koefficienterne

Vernier EasyData™ App

EasyData™ App fra Vernier Software & Technology er software til nem dataindsamling til TI-84 Plus-familien af grafregnere. Udforsk verden omkring dig med denne app. App'en starter automatisk dataindsamlingen, når den bruges sammen med Vernier EasyTemp™-sensoren, og indlæser indbyggede forsøg for hver understøttet Vernier-sensor. EasyData™ understøtter dataindsamling med Vernier USB-sensorer (kun TI-84 Plus-familien), CBR™-, CBR™ 2-, enheder vha. TI-84 Plus-familien.

Tilbehør til TI-84 Plus CE-T-grafregner

TI-84 Plus CE-T-ladestationen, der udelukket er designet til TI-84 Plus CE-T grafregneren, holder styr på grafregnerne og kan genoplade op til 10 grafregnere på én gang.

Nøglefunktioner:

 • Genoplader op til 10 grafregnere på én gang
 • Opbevarer grafregnerne, mens de genoplades
 • Kun kompatibel med TI-84 Plus CE-T grafregnere

 

TI-SmartView™ CE Emulator Software til TI-84 Plus-familien

Denne enkle, brugervenlige software er et supplement til TI-84 Plus-familier af grafregnere, som sætter underviseren i stand til at projicere det, der vises på grafregnerens display, op på tavlen til hele klassen. Det er et ideelt demonstrationsværktøj til gennemførelse af klasselektioner indenfor matematik og naturfag.

CBR 2™ -bevægelsessensor

CBR 2-bevægelsessensoren, som sluttes direkte til grafregneren, er designet til lærere, der ønsker, at eleverne skal indsamle og analysere bevægelsesdata , f.eks. afstand, hastighed og acceleration. Fremragende til alt fra aritmetik og differential- og integralregning til statistik, naturvidenskab og fysik.

Genopladeligt TI-batteri

TI-84 Plus CE-T grafregneren leveres med et genopladeligt TI-batteri. 

Ved elevernes brug forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to uger på én opladning ved normal brug. Ved brug i klasselektioner forventes det genopladelige TI-batteri at holde i op til to til fem dage på én opladning ved normal brug. Brug USB-kablet eller vægadapteren (medfølger) til at levere strøm til den håndholdte.

Det genopladelige TI-batteri fås kun gennem forhandlere af undervisningsprodukter og via TI's online butik.

TI Connect™ CE-software

TI Connect™ CE er computersoftware, gør det muligt at forbinde en computer og en TI-84 Plus CE-T grafregner. Overfør data, opdater operativsystemet, hent apps (software til regneren), og overfør programmer og billeder til TI-84 Plus CE-T grafregneren.

Tilbehør til TI-84 Plus CE-T grafregner

Gør grafregneren endnu mere effektiv, og udnyt mulighederne for at skræddersy undervisningen med tilbehør til TI-84 Plus CE-T grafregneren.