Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

TI Connect™ CE-software

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

TI Connect™ CE Software 5.x til Windows® og Mac®

GYLDIGHED:  Denne gælder for TI Connect CE Software til Windows® og Mac® købt i Danmark. Såfremt du er forbruger, vil nogle af de nedenfor anførte bestemmelser eventuelt ikke gælde for dig.

VIGTIGT - Læs denne aftale ("Aftale") omhyggeligt forud for installationen af softwareprogrammet/-programmerne i pakken.  Ved at installere eller på anden måde anvende software programmet/-programmerne i pakken, accepterer du at være forpligtet af betingelserne i denne Licens.

Softwareprogrammet/-programmerne i pakken ("Softwaren") og eventuelt tilhørende dokumentation (samlet benævnt "Programmet") gives i licens af Texas Instruments Incorporated (TI) og/eller enhver anden relevant tredjeparts licensgiver som angivet nedenfor (samlet benævnt "Licensgiver").  Licensen er nærmere specificeret nedenfor.

 

(1.1) Du accepterer, at du ikke vil tilbageoversætte Softwaren (ved "reverse assembly" eller "dekompilering") eller bruge andre metoder til at få adgang til kildekoden, medmindre dette er nødvendigt for at skaffe de informationer, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet mellem Softwaren og et uafhængigt skabt computer program og forudsat: (1) at disse handlinger udføres af dig eller på dine vegne, (2) at informationerne, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet, ikke tidligere er blevet stillet til din rådighed af TI indenfor rimelig tid efter din anmodning herom, og (3) at disse handlinger er indskrænket til de dele af Softwaren, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet.  Informationen, som skaffes på denne måde, må alene anvendes af dig til at opnå interoperabilitet.  TI er berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt du misligholder ovennævnte bestemmelser eller forsøger at udføre en handling, som ville udgøre en misligholdelse af ovennævnte bestemmelser.

(1.2) Du er ikke berettiget til at udleje, lease eller på anden måde midlertidigt overdrage hele eller dele af Programmet eller kopier heraf til tredjemand.  Du er alene berettiget til at sælge Programmet, såfremt du foranlediger, at din køber skriftligt bekræfter, at licensbetingelserne som fastlagt heri er bindende for køber, og såfremt du ikke beholder kopier af Programmet.

 (2) Reklamationskrav i tilfælde af mangler 

(2.1) Såfremt Programmet udviser en mangel indenfor reklamationsfristen anført i pkt. (2.5) nedenfor, som eksisterede på tidspunktet for risikoens overgang, vil TI efter eget valg og for egen regning afhjælpe manglen eller foretage omlevering ("Efterfølgende Opfyldelse") eller tage Programmet tilbage og betale købesummen tilbage til dig.  Efterfølgende Opfyldelse udføres uden nogen lovbestemt pligt hertil. Ved fremsættelse af et krav i tilfælde af mangler, skal der fremlægges bevis for købet.

(2.2) Programmet er mangelfuldt, såfremt det ikke er i overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen anført i den gældende brugermanual.

(2.3) TI er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes forsømmelse, misbrug eller dårlig behandling, herunder forkert installation, drift, brug, vedligeholdelse eller testning, brug i anvendelsesområder eller omgivelser, som ikke svarer til de, som udtrykkeligt er angivet af TI, og anvendelse i kombination med andre produkter, som ikke er godkendt af TI til dette formål, eller såfremt Programmet er blevet ændret eller modificeret på nogen måde.

(2.4) Såfremt det ikke lykkes at gennemføre Efterfølgende Opfyldelse, er du, uanset dine eventuelle erstatningskrav (som er omfattet af Ansvarsbegrænsningen nedenfor), berettiget til at annullere Aftalen eller at kræve et nedslag i prisen.

(2.5) Reklamationsfristen for krav i tilfælde af mangler er to (2) år.  For Programmer, som er blevet udbedrede, skal den resterende del af den oprindelige reklamationsfrist løbe fra returneringen af det udbedrede Program til dig.  For omleverede Programmer starter reklamationsfristen på ny fra leveringen af det omleverede Program til dig.

(2.6) Såfremt analysen af en påstået mangel viser, at der ikke findes nogen mangel, er TI berettiget til at kræve betaling for mangelanalysen i henhold til TI's til enhver tid gældende priser.  I dette tilfælde vil forsendelsen af Programmet være for din regning og risiko.

(3) Skadesløsholdelse for krænkelse af immaterielle rettigheder, vanhjemmel 

(3.1) Under forbehold af pkt. (3.2) og (3.3) og Ansvarsbegrænsningen nedenfor og under reklamationsfristen for mangelkrav (pkt. (2.5) i bestemmelsen Reklamationskrav i tilfælde af mangler) vil TI holde dig skadesløs for ethvert erstatningsbeløb, erstatningsansvar eller omkostninger, som du måtte blive endeligt idømt, eller som TI accepterer som et forlig eller kompromis, forudsat at et sådant krav er baseret på en påstand om, at Programmet direkte krænker et patent, en copyright eller en anden immateriel rettighed i USA, Canada, Japan eller et EU-medlemsland. Dette forudsætter (i) at TI omgående underrettes herom og, hvor dette er relevant, får en kopi af påstanden, (ii) at TI modtager alt bevismateriale, som du er i besiddelse af, (iii) at TI ydes rimelig bistand i forbindelse med og får enekontrol med forsvaret deraf, hvilket TI er berettiget men ikke forpligtet til, og alle forhandlinger om forlig eller kompromis, og (iv) at du ikke tilstår en krænkelse af immaterielle rettigheder over for tredjemand.  Såfremt du ophører med brugen af Programmet for at begrænse skaden eller af andre vigtige årsager, er du forpligtet til at gøre tredjemand opmærksom på, at ophøret ikke udgør en indrømmelse af en krænkelse af den pågældende tredjemands immaterielle rettigheder.

(3.2) I tilfælde af en påstand, som TI er forpligtet til at holde dig skadesløs for i henhold til pkt. (1) ovenfor, er TI forpligtet til efter eget valg: (i) at opnå en licens, som berettiger dig til at fortsætte brugen af Programmet, eller (ii) erstatte eller ændre Programmet, således at det ikke længere udgør en krænkelse, men på en sådan måde, at det ikke i væsentlig grad påvirker Programmets funktionalitet, eller (iii) såfremt hverken mulighed (i) eller (ii) er til rådighed for TI for økonomisk rimelige omkostninger, at betale købsprisen og forsendelsesomkostningerne for Programmet tilbage til dig.   Såfremt TI vælger mulighed (iii), er du forpligtet til at returnere alle produkter til TI, som du forsat er i besiddelse af, har i din varetægt eller har kontrol over uden at tilbageholde kopier heraf.  Ovennævnte udgør TI's eneste forpligtelse, bortset fra eventuelle begrænsede erstatningskrav i overensstemmelse med Ansvarsbegrænsningen nedenfor.

(3.3) TI er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstatninger, som er et resultat af dine forsætlige handlinger eller eventuelle forlig eller kompromisser, som er udført hhv. indgået af dig uden TI's forudgående skriftlige accept.  TI er ikke forpligtet til at forsvare og er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstatninger, såfremt påstanden om krænkelse er baseret på: (i) din anvendelse af Programmet i forbindelse med et andet produkt, software eller udstyr; (ii) din anvendelse af Programmet på en måde eller til en anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med den planlagte eller tiltænkte anvendelse, uanset om TI havde kendskab til eller var blevet informeret om denne anvendelse (medmindre TI skriftligt har godkendt anvendelsen); eller (iii) dine ændringer i Programmet (de handlinger, som er beskrevet i (i)-(iii) ovenfor, berettiger TI til tilsvarende krav mod dig, og disse benævnes hver for sig eller samlet "Andre Krav").

(3.4) Du er forpligtet til at godtgøre og skadesløsholde TI for skadeserstatninger, erstatningsansvar og omkostninger, som TI endeligt idømmes, eller som du accepterer som et forlig eller kompromis, og du er forpligtet til at forsvare ethvert krav, som rejses mod TI, for så vidt som kravet er baseret på en påstand opstået fra Andre Krav.

(3.5) Denne bestemmelse angiver TI's og dit samlede ansvar for krænkelse af immaterielle rettigheder.

(4) Ansvarsbegrænsning. 

(4.1) Licensgiver er uden begrænsning ansvarlig for skade forårsaget af grov uagtsomhed og forsæt.

(4.2) Licensgiver er alene ansvarlig for skader forårsaget af anden uagtsomhed, såfremt disse skyldes en væsentlig pligtforsømmelse, som bringer opnåelsen af denne Aftales formål i fare, eller skyldes en manglende iagttagelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for en behørig opfyldelse af Aftalen.

(4.3) I tilfælde omfattet af pkt. (4.2) begrænses ansvaret til den skade, som er typisk for sådanne aftaler, og som kunne have været forudset.

(4.4) I tilfælde omfattet af pkt. (4.3) udgør reklamationsfristen for dine erstatningskrav 2 år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod, og du fik kendskab dertil.  Uanset dit kendskab udgør reklamationsfristen 3 år fra skadens indtræden.  Reklamationsfristen for erstatningskrav baseret på mangler er som anført ovenfor under bestemmelsen om Reklamationskrav i tilfælde af mangler.

(4.5) Med undtagelse af krav i henhold til produktansvarsloven, misligholdelse af en garanti for Programmets kvalitet, svigagtigt skjulte mangler og skader på liv, legeme eller helbred gælder ovennævnte ansvarsbegrænsninger alle erstatningskrav, uanset deres retsgrundlag.

(4.6) Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ligeledes for krav rejst af dig mod Licensgivers ansatte eller forhandlere.

GENERELT

(1) TI er berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning som følge af misligholdelse, såfremt du ikke overholder Licensens bestemmelser.  Ved opsigelse af Aftalen forpligter du dig til at returnere eller destruere den originale pakke og alle hele eller delvise kopier af Programmet, som du er i besiddelse af, og at bekræfte dette skriftligt overfor TI.

(2) Enhver eksport og reeksport af Programmet er omfattet af eksportkontrolreglerne i det land, hvor du købte licens til Programmet, og USA's Export Administration Act fra 1969 med senere ændringer.  Det er dit ansvar at overholde disse.  Du accepterer, at du hverken vil eller planlægger at ville, hverken direkte eller indirekte, eksportere, reeksportere eller overføre Programmet eller tekniske data til et land, hvortil eksport, reeksport eller overførsel er begrænset i henhold til gældende love og regler i det land, hvor du købte Programmet, eller USA's regler og love, uden behørig skriftlig godkendelse eller tilladelse, såfremt dette er krævet af den kompetente myndighed i det land, hvor du købte licensen til Programmet, og/eller Bureau of Industry and Security of the United States Department of Commerce.

(3) Aftalen er underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret.  Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på Licensen.

(4) Såfremt en bestemmelse eller en del heraf i Aftalen er eller bliver ugyldig, skal de øvrige bestemmelser samt den resterende del af bestemmelsen forblive gyldig.

(5) Denne Aftale udgør den samlede aftale mellem dig og TI.  Eventuelle tilføjelser eller ændringer til Licensen skal indgås skriftligt og underskrives af en behørigt bemyndiget repræsentant for TI.  Dette gælder ligeledes ethvert afkald på kravet om skriftlighed.

(6) Producenten er Texas Instruments Incorporated, 13532 N. Central Expressway, M/S 3816, Dallas, Texas 75243, U.S.A.


Java Advanced Imaging API is distributed under the Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement for the Java Advanced Imaging API 1.1.3. Additional files and licenses follow.

Please refer to http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/LICENSE-jai.txt

End of Sun Microsystems, Inc Binary Code License


Java Runtime Environment (JRE) is distributed under the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX. Additional files and licenses follow.

Please refer to http://java.com/license

End of Oracle Binary Code License Agreement


JSON in Java is free software distributed under the terms of the JSON.org license.

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of JSON in Java license


Downloads Version Størrelse (KB)
TI Connect™ CE Software for Macintosh® 5.3.5 79.667
TI Connect™ CE Software for Windows® (EXE) 5.3.5 97.217
TI Connect™ CE Software for Windows® (MSI) 5.3.5 92.058
Vejledninger
TI Connect™ CE Software (English) Vis 5.3.5 1.384
TI Connect™ CE Software (Dansk) Vis 5.3.5 1.398
TI Connect™ CE-Software (Deutsch) Vis 5.3.5 1.405
Software TI Connect™ CE (Espanol) Vis 5.3.5 1.429
Logiciel TI Connect™ CE (Français) Vis 5.3.5 1.436
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Vis 5.3.5 1.400
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Vis 5.3.5 1.384
Software TI Connect™ CE (Portugues) Vis 5.3.5 1.402
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Vis 5.3.5 1.435
TI Connect™ CE Software (UK English) Vis 5.3.5 1.389
TI Connect™ CE 软件 (简体) (Simplified Chinese) Vis 5.3.5 1.476
TI Connect™ CE 軟體 (繁体) (Traditional Chinese) Vis 5.3.5 1.488
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Vis 5.3.5 1.360