Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

TI Connect™ CE-software

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

Rev2022-08

Texas Instruments Education Technology -licensaftale

 

LICENSERET PROGRAM: TI Connect™ CE-software

STUDENTERDATA BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER: Under vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for studerende indsamler Texas Instruments kun personlige oplysninger, der er nødvendige for at knytte en brugerkonto til en aktiv licens, og ikke til salgs-, marketing- eller reklameformål. Ti's indsamling af personlige data i forbindelse med det licenserede program består af oplysninger af adressetypen, f.eks. studenternavn, e-mailadresse/brugernavn og adgangskode.

VIGTIGT - ved at bruge det licenserede program accepterer Du at overholde Texas Instruments online vilkår for anvendelse og bestemmelserne i denne licensaftale ("aftalen"). Hvis Du bruger Google API-tjenester, f.eks. Google Single Sign-On, til at få adgang til en Google-konto for at få adgang til licenseret program, er Du også underlagt Google API's servicebetingelser (og andre gældende Google-vilkår) i det omfang, de vedrører dine aktiviteter. Læs disse dokumenter omhyggeligt. Hvis Du ikke accepterer disse vilkår, må Du ikke bruge det licenserede program.

Du bekræfter enten: (1) at Du har nået en alder på 18; eller (2) Du er 13 år eller ældre, men yngre end 18 år ("mindreårig"), at Du har gennemgået disse vilkår med Din forælder eller værge, og at Du og Din forælder eller værge forstår og accepterer disse vilkår. Hvis Du er forælder eller værge til en mindreårig, som bruger licensprogrammet, accepterer og accepterer (i) at overvåge den mindreåriges brug af det licenserede program; (ii) påtage dig alle risici og ansvar i forbindelse med mindreåriges brug af det licenserede program: (iii) sikre nøjagtigheden og sandfærdigheden af alle oplysninger, der er indsendt af dig eller den mindreårige, og (iv) påtage sig ansvaret og er bundet af disse vilkår for den mindreåriges adgang til og brug af licensprogrammet.

Definitioner:

Hardwareenhed

Computersystemer, der understøttes af TI.Gå tilminimumsystemkrav for TI-software, og vælg dit land og dit licenserede program.

Licenseret program

Det softwareprogram, der er angivet ovenfor, duhar valgt fra ti's websted for uddannelsesteknologi til download eller online brug samt al relateret dokumentation.

Andet licenseret materiale

Software og anden elektronisk dokumentation, der leveres sammen meddet licenseredeprogram, og som er givet i licens i henhold til andre vilkår endvilkårene i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, open source-softwareeller tredjeparts egen software.

Dig

“Dig”, "Du" eller "din" betyder Dig personligt, hvisduvil udøve de rettigheder, der er givet heritil Din egen fordel, men det betyder Din uddannelsesinstitutioneller virksomhed, hvis du indgår denne aftale omat udøve de rettigheder, der er givet heri til fordelfor en sådan uddannelsesinstitutioneller virksomhed.

 

Licenserede programmer er licenseret, ikke solgt, af Texas Instruments Incorporated ("TI") og/eller andre relevante licensgivere (samlet kaldet "Licensgiver") under nedenstående licens. Hvis du ved at acceptere denne aftale får adgang til andet licenseret materiale,  vil dette materiale blive anført i den relevante software-manifest , der leveres med det licenserede program. Din brug af det andet licenserede materiale er underlagt de gældende andre licensvilkår, anerkendelser og ansvarsfraskrivelser som angivet i den relevante software-manifest og/eller identificeret eller inkluderet med det andet licenserede materiale i softwarepakken. For at tydeliggøre dette begrænser denne aftale ikke dine rettigheder i henhold til eller giver Dig rettigheder, der erstatter, vilkårene i en gældende licensaftale for det andet licenserede materiale.

LICENS TIL ENKELTBRUGER-ABONNEMENT

For den enkelte brugers abonnementslicens giver Licensgiver ved Din modtagelse fra TI af en software-aktiveringsnøgle til det licenserede program Dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge (og til at downloade og installere, hvis det er relevant)  det licenserede program på en enkelt hardwareenhed i abonnementsperioden. Virtuel brug (dvs. samtidig brug af det licenserede program af to eller flere brugere) er strengt forbudt. Du kan lave én kopi af det licenserede program til sikkerhedskopierings- og arkiveringsformål. Medmindre der er købt en fornyelse af abonnementet, skal det licenserede program fjernes fra den eller de computere, hvor det blev installeret, efter abonnementsperioden er udløbet. I sådanne tilfælde garanterer du , at fjernelsen vil blive udført og vil blive certificeret skriftligt til TI , hvis du bliver bedt om det. Du accepterer at gengive alle meddelelser om ophavsret og ejendomsret, der vises i softwaren og på mediet. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dokumentationen, må du ikke duplikere denne dokumentation.  

Yderligere vilkår:

1.Begrænsninger.

Du må ikke foretage omvendt samling eller reverse-kompilering af det licenserede program. Du må ikke ændre, offentliggøre, offentliggøre, vise, give, Overføre, sælge, udleje, lease eller på anden måde gøre det licenserede program eller nogen del deraf tilgængeligt.

2.Support og ændringer.

Support til det licenserede program leveres ved at kontakte TI på https://education.ti.com/ti-cares.  TI forbeholder sig retten til når som helst efter eget skøn at afbryde eller foretage rettelser, forbedringer og andre ændringer af det licenserede program.  

3.Copyright.

 Det licenserede program er underlagt copyright og anden relevant beskyttelse af immaterielle rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre, dække eller skjule nogen form for fortrolighed, forretningshemmeligheder, varemærker, patenter, ophavsrettigheder eller andre meddelelser om ejendomsret eller andre identifikationsmærker eller designs fra nogen komponent i det licenserede program.

4.Garanti.

TI garanterer ikke, at de licenserede programmer vil være fri for fejl eller vil opfylde dine specifikke krav.   DE LICENSEREDE PROGRAMMER LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG MED ALLE FEJL. TI OG DETS LICENSGIVERE GIVER INGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION, HVERKEN UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET ELLER LOVPLIGTIG, VEDRØRENDE LICENSEREDE PROGRAMMER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SIKKERHED ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS PATENTER, OPHAVSRETTIGHEDER, FORRETNINGSHEMMELIGHEDER ELLER ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA TI VIL SKABE NOGEN GARANTI.

5.Begrænsninger.

TI ELLER DETS LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALERSTATNING ELLER FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, TAB AF BRUG ELLER DATA ELLER AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDEN, UANSET OM DE PÅSTÅEDE SKADER ER ANGIVET I TORT, KONTRAKT ELLER ERSTATNING.  

TI'S ELLER DETS LICENSGIVERES SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE AFTALE ELLER SOM FØLGE AF DIN BRUG AF DE LICENSEREDE PROGRAMMER, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE ELLER ENHVER FORM FOR DATABRUD, DER INVOLVERER STUDENTERDATA INDSAMLET AF TI , OVERSTIGER DET STØRSTE AF (I) DE BELØB, DU HAR BETALT FOR DE LICENSEREDE PROGRAMMER, ELLER (II) HALVTREDS AMERIKANSKE DOLLARS (US$ 50).  

Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader eller begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti varer, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke for dig.

6.Dit indhold og Din skadesløsholdelse.

Du erklærer og garanterer for alt indhold , du bruger sammen med det licenserede program eller, hvis det er relevant, rute til Google-tjenester som f.eks. Google Classroom og Google Drive, vil ikke krænke andres immaterielle rettigheder. Du erklærer og garanterer desuden, at sådant indhold vil overholde gældende vilkår fra tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, Google-krav i forbindelse med indhold, du dirigerer til Google-tjenester. Du accepterer at holde ti (herunder dennes agenter og repræsentanter) skadesløs for eventuelle skader, omkostninger, tab og/eller forpligtelser, der måtte opstå som følge af Din manglende overholdelse af vilkårene og bestemmelserne i denne aftale. Dette afsnit vil overleve enhver opsigelse eller udløb af denne aftale.

7.Opsigelse.

   Uden at det berører andre rettigheder, kan TI opsige Din ret til at bruge det licenserede program, hvis Du overtræder vilkårene i denne aftale. Bortset fra licenser, der er givet ovenfor, vil alle bestemmelser i denne aftale være gældende efter aftalens udløb eller ophør.

8.Eksportkontrol.

 Det licenserede program kan være underlagt amerikansk eksportkontrol og sanktioner. Du accepterer at overholde alle gældende love og bestemmelser. Licenseret program må ikke eksporteres, geneksporteres, overføres eller videresælges til USA' s embargo, sanktionerede eller begrænsede destinationer, personer eller enheder (samlet kaldet "afviste personer"). Afviste personer omfatter, men er ikke begrænset til, de personer eller enheder, der er opført på handelsafdelingens liste over afviste personer, handelsafdelingens enhedsliste, Direktoratet for Forsvars- og Forsvarskontrol-listen over statutorerede debarterede parter og finansministeriets liste over særligt udpegede statsborgere. Ved at bruge det licenserede program erklærer og garanterer Du , at Du ikke befinder Dig i et sådant land eller på en sådan liste, og at Du ikke vil levere licensprogrammet til nogen afviste personer. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere det licenserede program , medmindre det er godkendt i henhold til amerikansk lovgivning og lovgivningen i den jurisdiktion  , hvor det licenserede program blev opnået. Du accepterer også, at Du ikke vil bruge det licenserede program til nogen formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, design, fremstilling eller produktion af nukleare, kemiske eller biologiske våben eller missilteknologi. Yderligere oplysninger finder Du i del 744 i U.S. Export Administration Regulations.

9. Gældende lov.

Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten Texas (USA) uden henvisning til principper for lovkonflikt. Hvis en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i aftalen ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det omfang, det er muligt for at effektuere parternes hensigt, og resten af aftalen vil fortsat være fuldt gældende. Denne aftale er ikke underlagt de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb eller UCITA (Uniform computer Information Transactions Act). Parterne er enige om, at ikke-eksklusiv jurisdiktion for enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, ligger ved domstolene i staten Texas. Uanset ovenstående kan enhver retsafgørelse fuldbyrdes i USA eller udenlandske domstole, og hver af parterne kan anmode om forbud i alle amerikanske eller udenlandske domstole. Manglende håndhævelse fra ti af nogen bestemmelse i denne aftale anses ikke for at være et afkald på fremtidig håndhævelse af denne eller nogen anden bestemmelse eller nogen anden aftale, der måtte være på plads mellem parterne.

10.gældende sprog.

Hvis TI har givet Dig en oversættelse af den engelske version af denne aftale,  accepterer du, at oversættelsen kun er til Din fordel, og at den engelske version vil være gældende og styre. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den engelske version af denne aftale og en oversættelse, vil den engelske version være autoritativ og kontrollere.

11. Hele aftalen.

Dette er hele aftalen mellem Dig og ti, og denne aftale erstatter enhver tidligere aftale mellem parterne i forbindelse med aftalens genstand. Ingen ændring eller ændring af denne aftale træder i kraft, medmindre den er skriftlig og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for TI. Du garanterer og erklærer, at Du har opnået alle godkendelser og andre relevante samtykker, der kræves for at bemyndige Dig til at indgå denne aftale.

Producent er Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, USA

__________________________________________________________________________________________

SOFTWARE-MANIFEST

Følgende er andet licenseret materiale (eller dele deraf), som distribueres og/eller bruges sammen med det licenserede program, og de tilsvarende erklæringer om ophavsret og licenser, der gælder for det.

 

Downloads Version Størrelse (KB)
TI Connect™ CE Software for Windows® (EXE) 6.0.1 100.348
TI Connect™ CE Software for Macintosh® (DMG) 6.0.1 85.855
TI Connect™ CE Software for Windows® (MSI) 6.0.1 89.128
Vejledninger
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Vis 6.0 2.304
TI Connect™ CE Software (Dansk) Vis 6.0 2.230
TI Connect™ CE Software (Deutsch) Vis 6.0 2.263
TI Connect™ CE Software (English) Vis 6.0 2.216
Software TI Connect™ CE (Espanol) Vis 6.0 2.263
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-84 Plus CE (Français) Vis 6.0 2.247
Software TI Connect™ CE (Italiano) Vis 6.0 2.236
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Vis 6.0 2.234
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Vis 6.0 2.217
Software TI Connect™ CE (Portugues) Vis 6.0 2.237
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Vis 6.0 2.233
TI Connect™ CE Software (UK English) Vis 6.0 2.228
TI Connect™ CE 软件 (简体 Simplified Chinese) Vis 6.0 2.339
TI Connect™ CE 軟體 (繁体 Traditional Chinese) Vis 6.0 2.381