Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Innovator™ Sketch

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

EULA v1.2.0

TI-Innovator™ Hub softwarelicentie voor één gebruiker

TOEPASSING: Deze Single User License van toepassing op TI-Innovator ™ Hub verkregen in Nederland.

BELANGRIJK - Lees deze licentie ("Licentie") aandachtig door alvorens met behulp van de Texas Instruments TI-Innovator ™ Hub ("TIH"). Door met behulp van het softwareprogramma (s) vooraf geïnstalleerd op de TIH, u akkoord te gaan met de voorwaarden van deze licentie. Als je niet ga akkoord met de voorwaarden van deze licentie, de terugkeer van de TIH en de originele verpakking met de inhoud ervan naar de plaats van aankoop voor een volledige terugbetaling. Het pakket moet worden geretourneerd binnen 14 dagen vanaf de datum van aankoop.

De software-programma (s) vooraf geïnstalleerd op de TIH (de "Software") en eventuele bijbehorende documentatie (samen aangeduid als het "Programma") zijn erkend door Texas Instruments Incorporated (TI). Specifieke details van de licentie verleend worden hieronder uiteengezet.

ENKELVOUDIGE LICENTIE

(1) Licentie

(1.1) TI verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het Programma op een TIH; deze licentie is slechts overdraagbaar  zoals uiteengezet in Artikel (1.3) hieronder. Tenzij in de documentatie uitdrukkelijk anders aangegeven, is het niet toegestaan deze documentatie te verveelvoudigen.

(1.2) U stemt ermee in de Software niet omgekeerd te assembleren of te compileren noch andere technieken te gebruiken om de broncode te achterhalen, tenzij dit onvermijdelijk  is om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit te realiseren van een onafhankelijk geproduceerd computerprogramma, en met dien verstande dat: (1) deze handelingen door u of namens u uitgevoerd worden, (2) de informatie die nodig is om interoperabiliteit te realiseren niet eerder op uw verzoek door TI binnen een redelijke termijn aan u ter beschikking is gesteld, en (3) deze handelingen beperkt zijn tot die delen van de Software die nodig zijn om interoperabiliteit te realiseren. U mag de aldus verkregen informatie slechts gebruiken om interoperabiliteit te realiseren. TI is gerechtigd deze Licentie op goede gronden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u de bovenstaande bepalingen schendt of handelingen verricht die een schending van de bovenstaande bepalingen zouden inhouden.

(1.3) U mag het Programma, kopieën of gedeelten ervan niet verhuren, leasen noch anderszins aan derden overdragen. U mag het Programma slechts verkopen als onderdeel van de TIH, en alleen nadat uw koper schriftelijk heeft bevestigd dat de icentievoorwaarden zoals hierin uiteengezet bindend zijn voor de koper en mits u geen exemplaren van het Programma in bezit houdt.

(1.4) Indien u de voorwaarden van deze Licentie nakomt, bent u ook gerechtigd alle TIH applicaties ('Applicatie') waarvoor u een geldige licentie hebt met het Programma te gebruiken.

(2) Beperkte vorderingen in geval van gebreken

 

(2.1) Indien het Programma tijdens de in Artikel (2.5) vermelde verjaringstermijn een gebrek vertoont dat reeds bestond op het moment van aankoop, zal TI het gebrek naar eigen keuze en voor eigen rekening repareren of het product vervangen ('Nadere Nakoming') dan wel de TIH terugnemen en u de aankoopprijs verlicense goeden. Nadere Nakoming geschiedt onverplicht. Als u een vordering instelt op grond van gebreken, moet u een aankoopbewijs overleggen.

(2.2) Het Programma vertoont een gebrek indien het niet voldoet aan de functiespecificatie zoals uiteengezet in de toepasselijke handleiding.

(2.3) TI is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door verwaarlozing,  onjuist gebruik of onjuiste behandeling, met inbegrip van verkeerd(e) installatie, bediening, gebruik, onderhoud of testen, gebruik in andere toepassingsgebieden en omstandigheden anders dan welke uitdrukkelijk door TI zijn aangegeven, en gebruik in combinatie met andere niet door TI voor dergelijk gebruik goedgekeurde producten, of indien het Programma op enigerlei wijze veranderd of aangepast is.

(2.4) Indien Nadere Nakoming niet succesvol is, bent u gerechtigd, onverminderd uw eventuele vorderingen tot schadevergoeding (die onderhevig zijn aan het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder), de aankoopovereenkomst voor de TIH te ontbinden of een korting te verlangen.

(2.5) De verjaringstermijn voor vorderingen is twee (2) jaar. Voor herstelde Programma's loopt de rest van de oorspronkelijke verjaringstermijn door vanaf de datum dat het herstelde product aan u is geretourneerd.  Voor vervangen Programma's geldt een nieuwe verjaringstermijn die aanvangt op de datum waarop het vervangen Programma aan u geleverd wordt.

(2.6) Indien de analyse van een beweerdelijk gebrek uitwijst dat er geen gebrek bestaat, heeft TI het recht u voor de analyse kosten in rekening te brengen tegen de alsdan bij TI toepasselijke tarieven. In een dergelijk geval geschiedt vervoer van het Programma voor uw rekening en risico.

(3) Schadeloosstelling intellectueel eigendom, Gebrek aan eigendomsbewijs

(3.1) Behoudens Artikel (3.2) en (3.3) en het hieronder vermelde Artikel Aansprakelijkheidsbeperking en gedurende de verjaringstermijn voor garantievorderingen (Artikel (2.5) van het Artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken hiervoor), vrijwaart TI u tegen alle schade, aansprakelijkheid en kosten waartoe u in laatste instantie veroordeeld wordt, of welke door TI overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, voorzover de grond van de vordering is dat het Programma een directe inbreuk vormt op een octrooirecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in de Verenigde Staten, Canada, Japan of lidstaat van de Europese Unie, met dien verstande dat (i) TI onverwijld in kennis wordt gesteld van en, indien van toepassing, een kopie van de betreffende vordering wordt verstrekt; (ii) TI alle bewijsstukken ontvangt die u in uw bezit hebt; (iii) TI redelijke medewerking wordt gegeven alsmede exclusieve controle krijgt over de verdediging in de betreffende zaak, waartoe TI gerechtigd doch niet verplicht is, alsmede over alle onderhandelingen met betrekking tot een schikking of compromis daarin; en (iv) u tegenover derden geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht erkent. Indien u het gebruik van het Programma staakt ter beperking van schade of om andere zwaarwegende redenen, bent u verplicht aan de eisende derde mede te delen dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van die partij.

(3.2) In geval van een vordering waartegen TI verplicht is u schadeloos te stellen op grond van Artikel (3.1) hiervoor, zal TI naar eigen keuze: (i) een licentie verkrijgen waarmee u het Programma kunt blijven gebruiken, (ii) het Programma vervangen of wijzigen zodat het niet langer een inbreuk vormt, echter zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit van het rogramma, of (iii), indien (i) noch (ii) voor TI mogelijk is tegen commercieel aanvaardbare kosten, de aankoopprijs en transportkosten van

het Programma aan u restitueren. Indien TI de mogelijkheid in Artikel (iii) verkiest, dient u alle producten die u in eigendom of bewaring hebt of onder zich houdt, aan TI terug te leveren. Het voorgaande omvat TI's exclusieve aansprakelijkheid, behoudens alle beperkte schadeclaims overeenkomstig  het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder.

(3.3) TI is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade als gevolg van opzet van u, of voor schikkingen of compromissen die door u zijn aangegaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TI. TI is niet verplicht verdediging te voeren en is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade voorzover een inbreukvordering gebaseerd is op: (i) uw gebruik van het Programma in combinatie met enig ander product, software of apparatuur; (ii) uw gebruik van het Programma op een andere wijze of voor een andere toepassing dan waarvoor het ontworpen of bedoeld is, ongeacht of TI op de hoogte was of in kennis gesteld was van dergelijk gebruik (tenzij TI dergelijk gebruik schriftelijk goedgekeurd heeft); of (iii) uw aanpassingen aan het Programma (de handelingen die in (i) tot (iii) uiteengezet zijn geven TI het recht op vorderingen tegen u, hierin afzonderlijk en gezamenlijk te noemen 'Overige Vorderingen').

(3.4) U vrijwaart TI tegen alle schade, aansprakelijkheid of kosten waartoe TI in laatste instantie wordt veroordeeld of welke door u overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, en voert de verdediging tegen elke vordering die tegen TI ingesteld wordt, voorzover deze gegrond is op Overige Vorderingen.

(3.5) Dit Artikel omvat de volledige aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voor u en TI geldt.

(4) Aansprakelijkheidsbeperking

(4.1) TI is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet en grove nalatigheid.

(4.2) In alle andere gevallen is TI slechts aansprakelijk voor directe schade, zijnde directe kosten, en haar maximale ansprakelijkheid wordt beperkt tot de aankoopprijs van het Programma. In geen geval is TI aansprakelijk voor gevolgschade,  met inbegrip van winstderving,  productieverliezen of gemiste besparingen.

(4.3) In geval van Artikel (4.2) hiervoor is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dergelijke overeenkomsten en die had kunnen worden voorzien.

(4.4) In geval van Artikel (4.3) hiervoor is de verjaringstermijn voor uw schadevorderingen 2 jaar vanaf het moment waarop de vordering ontstond en u daarvan kennis kreeg. Ongeacht of u op de hoogte was, is de verjaringstermijn beperkt tot 3 jaar vanaf de schadedatum.  De verjaringstermijn voor schadevorderingen als gevolg van gebreken is zoals hiervoor uiteengezet in het Artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken.

(4.5) Met uitzondering van aansprakelijkheid onder productaansprakelijkheidswetgeving, wegens op bedrieglijke wijze verborgen gebreken en wegens dood of letsel, zijn de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op alle schadevorderingen, ongeacht hun wettelijke basis.

(4.6) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing indien u een vordering instelt tegen werknemers of vertegenwoordigers van TI.

ALGEMEEN

(1) TI kan deze Licentie op goede gronden met onmiddellijke ingang beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U verbindt zich ertoe bij beëindiging van deze Licentie de oorspronkelijke verpakking en alle gehele of gedeeltelijke exemplaren van het Programma die in uw bezit zijn te retourneren of te vernietigen, en dat schriftelijk aan TI te bevestigen.

(2) Het exporteren en doorvoeren van het Programma is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van het land waarin u de TIH gekocht heeft, en aan de Export Administration Act 1969 van de Verenigde Staten zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Naleving van dergelijke regelgeving is uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe dat u niet de intentie hebt om, en dat u het Programma of technische gegevens evenmin, direct of indirect, naar enig land te/zult exporteren, doorvoeren of overdragen waar dergelijke export, doorvoer of overdracht beperkt wordt door toepasselijke regelgeving of wetgeving van het land waarin u de TIH gekocht heeft of van de Verenigde Staten zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist door het bevoegd gezag van het land waarin u de TIH heeft gekocht en/of het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce van de Verenigde Staten.

(3) Deze Licentie wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing.

(4) Indien een bepaling in deze Licentie of enige bepaling daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling van kracht.

(5) Deze Licentie omvat de volledige overeenkomst en afspraken tussen TI en u. Elke toevoeging of aanpassing dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van TI te worden ondertekend.  Dit geldt ook indien ermee wordt ngestemd dat het vereiste van schriftelijke niet geldt.

(6) De fabrikant is Texas Instruments Incorporated,12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, Verenigde Staten van Amerika.

=================================================

The following program files are covered by and distributed under the BSD license.

 

Wire

Tone

BSD License follows:

/*

* Copyright (c) 2015, Texas Instruments Incorporated

* All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*

* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the

following disclaimer.

*

* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and

the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

* * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT

SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

End of BSD license.

 

******************************************************

 

Download item PDF eGuide Versie Grootte (KB)
TI-Innovator™ Sketch 1.6 4.540
Handleidingen
TI-Innovator™ Technology with Python Guidebook (English) Kijk Kijk 1.5 2.097
TI-Innovator™ Hub with TI LaunchPad™ Board Getting Started Guide (English) Kijk Kijk 1.5 9.614
Hub TI-Innovator™ con scheda TI LaunchPad™ Guida introduttiva (Italiano) Kijk 1.5 9.706
TI-Innovator™ Hub 與 TI LaunchPad™ Board 入门指南 (繁体) (Traditional Chinese) Kijk 1.5 10.158
TI-RGB Array Konfigurationsleitfaden (Deutsch) Kijk Kijk 1.5 5.249
TI-RGB Array Setup Guide (English) Kijk Kijk 1.5 5.242
TI-RGB Array Guide de configuration (Français) Kijk Kijk 1.5 5.250
TI-RGB Array Installatiehandleiding (Nederlands) Kijk Kijk 1.5 5.248
TI-RGB Array Manual de instalação (Português) Kijk Kijk 1.5 5.249
TI-RGB-Array Installationsguide (Svenska) Kijk Kijk 1.5 5.246
TI-RGB Array 安装指南 (简体) (Simplified Chinese) Kijk Kijk 1.5 5.316
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Deutsch) Kijk Kijk 1.5 24.365
TI-Innovator™ Technology Guidebook (English) Kijk Kijk 1.5 25.573
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Français) Kijk Kijk 1.5 25.834
TI-Innovator™ Technologie Guidebook (Nederlands) Kijk Kijk 1.5 24.526
TI-Innovator™ Technology Guidebook (Português) Kijk Kijk 1.5 25.068
TI-Innovator™ Teknik Guidebok (Svenska) Kijk Kijk 1.5 25.216
TI-Innovator™ Technology 指南 (简体) (Simplified Chinese) Kijk Kijk 1.5 25.497