Education Technology

Croatia, Estonia, Ireland, Lithuania, Romania, United Kingdom, Spain, Other European Countries, Middle East & Africa
Čeština | Ελληνικά | Magyarország | Polska | Slovenský | Slovenija | Россия

Manufacturer's Warranty: Croatia, Estonia, Ireland, Lithuania, Romania, United Kingdom, Spain, Other European Countries, Middle East & Africa

We grant a manufacturer's warranty to you as the original purchaser of this product for 3 years. The manufacturer's warranty runs from the date of purchase. The manufacturer's warranty covers only defective materials or workmanship, and does not cover damage arising from unreasonable use, accident, neglect, improper service, or similar circumstances unless you show that such circumstances have not caused the defect. The manufacturer's warranty does not extend to the software delivered with the product.

If a warranty case arises, we shall at our choice, free of charge, either repair the defective product or replace it with a reconditioned comparable model (which may be a follow-up model). The warranty services do not cover compensation for loss of use of the product or any expenses or damages resulting from the defect. The repaired or replaced product will be under warranty for the remainder of the original warranty period or for six months from return of the repaired or replaced product to you, whichever is longer. If you send a product even though you do not have a claim under this warranty we will return the product to you without repairing it.

To claim warranty services you must send the product to one of our Service Facilities. We recommend insuring the product prior to posting. You can find the address of our Service Facilities either on a leaflet provided in the packaging of the product or by calling one of the specified numbers for Product Service. When sending the product the attached Warranty Card has to be filled-in completely and to be enclosed. If the Warranty Card does not show the date of purchase and the dealer's stamp, you also need to send the sales receipt that shows the date of your purchase.

This warranty does not affect your statutory rights.

Notice for TI Calculator Products with Rechargeable Batteries: TI recommends that you use the TI-provided USB cable and power adapter (if either is included) with this TI calculator. If you use a third party cable and/or power adapter, you should ensure that the cable and power adapter meets applicable safety and operational standards and certifications, including UL and CE certifications. If you have questions regarding use of particular third cables or power adapters with TI products, you should contact the seller or manufacturer of the cables and power adapters. TI does not provide any guarantee or warranty regarding the functionality, reliability or quality of any third party cables and power adaptors used with TI calculator products.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

REPLACE BATTERY ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS.


ZÁRUKA VÝROBCE NA VÝROBEK: Čeština

Poskytujeme Vám, kupujícímu tohoto výrobku, záruku na dobu 3 let. Záruční doba běží od zakoupení věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálů nebo zpracování, nikoli na škody vzniklé náhodně, nepřiměřeným používáním, nedbalostí, nesprávným servisem nebo jiným podobným způsobem. Záruka se nevztahuje na software, který je s výrobkem dodáván.

V případě, že budete chtít uplatnit záruku Vám tímto poskytnutou, provedeme dle naší volby bezplatně opravu vadného výrobku nebo Vám ho vyměníme za repasovaný srovnatelný model (případně repasovaný novější model) nebo Vám vrátíme kupní cenu uvedenou na dokladu o prodeji. Neodpovídáme za ztrátu možnosti výrobek používat ani za žádné související výdaje nebo škody. Opravený výrobek nebo výrobek poskytnutý jako náhrada je chráněn zárukou po zbývající část původní záruční lhůty nebo po dobu šesti měsíců, podle toho, které období je delší. V případě, že nám výrobek odešlete a nebude Vám svědčit právo vyplývající z této záruky, odešleme Vám jej neopravený zpět.

Pokud budete chtít výrobek reklamovat, zašlete jej na svůj náklad na adresu jednoho z našich servisních středisek. Doporučujeme před odesláním zásilku pojistit. Adresy servisních středisek najdete buď na letáčku v balení s výrobkem nebo Vám je sdělí operátor na jednom z telefonních čísel uvedených pro Produktové služby. Přiložený záruční list kompletně vyplňte a zašlete nám jej s výrobkem. Pokud záruční list neobsahuje údaj o datu nákupu a razítko prodávajícího, přiložte rovněž doklad o prodeji, ze kterého je patrné datum nákupu.

Tento záruční list Vás v žádném případě nijak nezbavuje, ani nijak neomezuje, Vašich zákonných práv vůči prodávajícímu (na opravu nebo výměnu věci, na odstoupení od kupní smlouvy, na snížení kupní ceny, náhradu škody nebo právo na zaplacení účelně vynaložených nákladů), ani Vaše práva vyplývající s kupní smlouvy s prodávajícím.

Oznámení pro TI Kalkulačka produkty s dobíjecími bateriemi: TI doporučuje používat TI-dodaného kabelu USB a napájecí adaptér (pokud je součástí této kalkulačky TI. Pokud používáte třetí stranou kabel a/nebo napájecí adaptér, byste se měli ujistit, že kabel a napájecí adaptér splňuje platné bezpečnostní a provozní normy a certifikace, včetně UL a CE certifikace. Pokud máte dotazy týkající se používání určitých třetích kabely nebo napájecí adaptéry s produkty společnosti Texas Instruments, měli byste se obrátit na prodejce nebo výrobce kabely a napájecí adaptéry. TI neposkytuje žádné záruky nebo záruky týkající se funkcí, spolehlivosti nebo kvality jakékoli třetí strany kabely a adaptéry napájení používané s TI kalkulačka produkty.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ EXPLOZE.

VÝMĚNU BATERIÍ PROVÁDĚJTE POUZE STEJNÝM NEBO ODPOVÍDAJÍCÍM TYPEM, KTERÝ JE DOPORUČEN VÝROBCEM.

PŘI ZNEHODNOCENÍ BATE


ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ελληνικά

Σας χορηγούμε εγγύηση προϊόντος, η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς για χρονική περίοδο 3 ετών. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττωματικά υλικά ή εργασία, και δεν καλύπτει ζημία προερχόμενη από αλόγιστη χρήση, ατύχημα, αμέλεια, ακατάλληλη συντήρηση, ή παρόμοιες περιστάσεις εκτός εάν αποδείξετε ότι οι περιστάσεις αυτές δεν έχουν προκαλέσει το ελάττωμα. Η εγγύηση δεν εκτείνεται στο λογισμικό που δίδεται με το Προϊόν.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγυήσεως, θα προβούμε, δωρεάν, κατ επιλογή μας, είτε στην επισκευή του ελαττωματικού Προϊόντος ή στην αντικατάστασή του με παρόμοιο μοντέλο ή στην επιστροφή του τιμήματος με την επίδειξη της απόδειξης πωλήσεως. Οι υπηρεσίες παροχής εγγυήσεως δεν καλύπτουν αποζημίωση για απώλεια χρήσης του προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη προκύπτουσα δαπάνη ή ζημία. Το επισκευασθέν ή αντικατασταθέν Προϊόν θα έχει εγγύηση είτε για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγυήσεως είτε για έξι μήνες, οιοδήποτε χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Εάν ένα Προϊόν αποσταλεί χωρίς να υπάρχει κάποια απαίτηση σύμφωνα με αυτή την εγγύηση θα αποστείλουμε πίσω χωρίς να έχει επισκευασθεί.

Για απαιτήσεις σας σύμφωνα με την εγγύηση θα πρέπει να στείλετε με δικά σας έξοδα το Προϊόν σε ένα από τα Κέντρα μας Εξυπηρέτησης, οι διευθύνσεις των οποίων υπάρχουν σε φυλλάδιο μέσα στη συσκευασία του Προϊόντος. Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε σε κάποιον από τους καταχωρημένους αριθμούς για την Συντήρηση Προϊόντων. Συνιστάται η ασφάλεια του Προϊόντος προ της ταχυδρομικής αποστολής. Η συνημμένη Κάρτα Εγγύησης θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να αποσταλεί μαζί με το Προϊόν. Εάν από την Κάρτα Εγγύησης δεν προκύπτει η ημερομηνία αγοράς και η σφραγίδα του πωλητή, θα πρέπει επίσης να στείλετε την απόδειξη πωλήσεως, η οποία αποδεικνύει την ημερομηνία της αγοράς σας.

Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε ως αγοραστής έναντι του πωλητή σας σε περίπτωση ελαττωμάτων του Προϊόντος.

Ανακοίνωση για την αριθμομηχανή TI προϊόντα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: TI σας συνιστά να χρησιμοποιείτε το TI-παρέχεται καλώδιο USB και μετασχηματιστής ρεύματος (αν υπάρχει) με το TI αριθμομηχανή. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τρίτο καλώδιο ή/και μετασχηματιστής ρεύματος, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το καλώδιο και το τροφοδοτικό συναντά εφαρμόζονται πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας και πιστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των UL και CE πιστοποιήσεις. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης τρίτης καλώδια ή προσαρμογείς ισχύος με TI προϊόντα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή του καλώδια και προσαρμογείς ισχύος. TI δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγύηση όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την αξιοπιστία ή την ποιότητα οποιουδήποτε τρίτου καλώδια και προσαρμογείς ρεύματος χρησιμοποιείται με TI αριθμομηχανή προϊόντων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ Ι∆ΙΟΥ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.


JÓTÁLLÁS: Magyarország

A jelen termék vásárlójának jótállást nyújtunk a vásárlástól számított 3 évig. Jelen gyártó által biztosított jótállás kizárólag azon hibákra terjed ki, melyek hibás alkatrész vagy nem megfelelő összeszerelés eredményei. Nem alkalmazandó azonban jelen jótállás, ha a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy egyéb hasonló okból következett be – kivéve, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a hiba nem ezen ok eredménye. Jelen jótállás nem terjed ki a termékkel együtt átadott szoftverre.

A jótállás időtartama alatt a hibás terméket választásunk szerint díjmentesen kijavítjuk, kicseréljük egy megfelelően kijavított modellre (lehetőleg egy már újabb modellre) vagy a számlán található vételárat megtérítjük Önnek. Jelen jótállás nem terjed ki olyan károkra, amely a termék használatának elmaradásából ered, illetőleg olyan költségekre vagy károkra, melyeket a hiba okozott. A megjavított vagy kicserélt számológépre az eredeti jótállási idő fennmaradó részéig terjed ki a jótállás, illetve, amennyiben ez hat hónapnál rövidebb, akkor hat hónapig érvényes a jótállás. Amennyiben úgy küldi el részünkre a terméket, hogy arra nem lenne jogosult jelen jótállás alapján, úgy mi vissza fogjuk küldeni javítás nélkül.

Ön a hibás terméket postán köteles eljuttatni saját költségén valamelyik Szerviz részére. Javasoljuk, hogy postázás előtt kössön szállítási biztosítást a termékre. A Szervizek címét megtalálja vagy a csomagoláson, illetve a csomagolásban, vagy megtudhatja valamely megjelölt, Termék Tanácsadási telefonszám felhívásával. A terméket a mellékelt Jótállási Jeggyel együtt kitöltve kell postázni. Amennyiben a Jótállási Jegyen nem szerepel a vásárlás időpontja, illetve az eladó pecsétje, akkor el kell részünkre küldenie a fizetési bizonylatot (számlát) is.

Jelen jótállás nem érinti a vásárlót megillető egyéb törvényes jogokat, így különösen az eladóval szemben érvényesíthető árcsökkentési, elállási vagy kártérítési jogokat, illetőleg a megfelelő teljesítés követelését az eladótól!

A TI-kalkulátor termékek Akkumulátorok: TI azt ajánlja, hogy a TI által biztosított USB kábel és tápegység (ha van). Ha ti egy harmadik fél és/vagy a hálózati adaptert, győződjön meg róla, hogy a kábel és adapter megfelel a vonatkozó biztonsági és üzemeltetési szabványok és tanúsítványok, többek között az UL, CE minősítések. Ha kérdése van a harmadik kábelek adapterek vagy ti, forduljon az eladóhoz vagy a kábelek és adapterek. Ti nem nyújt garanciát vagy garanciát a funkcionalitás, a megbízhatóság és a minőség külső kábelek és adapterek, TI a számológép.

FIGYELMEZTETÉS

ROBBANÁSVESZÉLYES, HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐ TÍPUSSAL CSERÉLI KI!

AZ ELEMEKET CSAK AZONOS VAGY A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT EGYENÉRTÉKŰ TÍPUSRA SZABAD KICSERÉLNI.

A HASZNÁLT ELEMEKET CSAK A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN KEZELJÜK ÉS ÁRTALMATLANÍTSUK.


GWARANCJA PRODUCENTA: Polska

Udzielamy kupującemu Produkt gwarancji producenta na okres 3 lat. Okres gwarancji biegnie od daty nabycia Produktu. Gwarancja obejmuje jedynie wady materiałów i wadliwe wykonanie, a nie obejmuje szkód wynikających z użytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypadku, niedbalstwa, niewłaściwie przeprowadzonej naprawy, czy innych podobnych okoliczności, chyba, że kupujący udowodni, iż wadliwość Produktu nie wynika z wystąpienia powyższych okoliczności. Gwarancja producenta nie obejmuje oprogramowania dostarczonego z Produktem.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego gwarancją, wadliwy Produkt zostanie przez nas, według naszego wyboru, nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na poddany naprawie i porównywalny model (w tym również na aktualny model zastępujący w ofercie Produkt) albo zostanie zwrócona kupującemu cena wynikająca z dowodu sprzedaży. Nasze obowiązki jako Producenta z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmują odpowiedzialności za szkody wynikające z niemożności użytkowania Produktu ani za żadne koszty czy szkody będące rezultatem wadliwości Produktu. Naprawiony lub wymieniony Produkt będzie objęty gwarancją do końca okresu niniejszej gwarancji lub na okres sześciu miesięcy liczony od daty zwrotu naprawionego Produktu lub wydania innego Produktu w ramach wymiany, w zależności od tego, który z tych okresów będzie trwał dłużej. W przypadku przesłania Produktu przez osobę, której nie przysługuje roszczenie z tytułu niniejszej gwarancji, Produkt zostanie zwrócony bez dokonania naprawy.

Do realizacji uprawnień z gwarancji konieczne jest wysłanie Produktu, na koszt kupującego, do jednego z naszych Centrów Serwisowych. Zalecamy ubezpieczenie Produktu w transporcie. Adresy Centrów Serwisowych zostały wymienione w ulotce dostarczonej w opakowaniu Produktu. Informację o adresie można uzyskać również telefonicznie pod jednym z numerów Serwisu Produktu. Wraz z Produktem musi być przesłana wypełniona całkowicie Karta Gwarancyjna. W razie braku na Karcie Gwarancyjnej daty zakupu oraz pieczątki sprzedawcy, wymagane jest przesłanie również dowodu sprzedaży potwierdzającego datę zakupu.

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza przysługujących z mocy prawa uprawnień kupującego wobec sprzedawcy wynikających z niezgodności Produktu z umową, w tym roszczeń o naprawę lub wymianę, odstąpienie od umowy sprzedaży, obniżenie ceny i odszkodowanie oraz zwrot poniesionych wydatków.

Ostrzeżenie dla kalkulatora TI produkty z akumulatorami: TI zaleca korzystanie z TI-dostarczonego kabla USB oraz zasilacz (jeśli jest włączone) z tego kalkulatora TI. Jeśli używasz trzeciej kabel i/lub zasilacz, powinieneś upewnić się, czy przewód i zasilacz spełnia wymagania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i działania oraz certyfikaty, włącznie z UL i CE certyfikaty. Jeśli masz pytania dotyczące stosowania poszczególnych państw kabli lub adapterów z TI produkty, należy zwrócić się do sprzedawcy lub producenta kabli i zasilaczy. TI nie zapewnia żadnej gwarancji ani gwarancji dotyczących funkcjonalności, niezawodności i jakości jakiejkolwiek strony trzeciej kabli i zasilaczy stosowanych w kalkulatorze TI produkty.

UWAGA

W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA NIEWŁAŚCIWY TYP ISTNIEJE RYZYKO WYBUCHU.

BATERIE NALEŻY WYMIENIAĆ TYLKO NA TEN SAM TYP LUB NA TYP ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAC SIĘ W SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.


ZÁRUKA NA VÝROBOK: Slovenský

Poskytujeme Vám ako kupujúcemu tohto výrobku záruku výrobcu na tento výrobok na dobu 3 rokov. Záruka výrobcu začína plynút odo dňa kúpy tohto výrobku. Záruka výrobcu sa vz’ahuje výlučne na chyby materiálu alebo spracovania výrobku, nezahŕňa však škody vzniknuté náhodne, neprimeraným používaním výrobku, nedbalos’ou, nesprávnym servisom alebo iným neprimeraným spôsobom.

Akákoľvek záruka vyplývajúca zo zákona sa obmedzuje na vyššie uvedenú dobu.

Počas záručnej lehoty chybný výrobok podľa nášho rozhodnutia buď bezplatne opravíme alebo vymeníme za porovnateľný model (podľa možností aj novší model) alebo Vám vrátime Vami zaplatenú kúpnu cenu preukázanú na potvrdenke o kúpe. Chybný výrobok musíte zaslat na Vaše náklady jednému z našich servisných stredísk. Odporúčame Vám výrobok pre účely prepravy poistit. Adresy našich servisných stredísk môžete nájst buď na letáku pribalenom k výrobku alebo Vám môžu byt poskytnuté, ak zavoláte na niektoré z telefónnych čísel uvedených pre servis výrobku. Priložený záručný list musí byt úplne vyplnený a odoslaný dátum kúpy a pečiatku predajcu, musíte zaslat aj potvrdenku o kúpe, ktorá uvádza dátum kúpy. Opravený výrobok je chránený zárukou po dobu zostávajúcej časti pôvodnej záručnej lehoty alebo po dobu šest mesiacov, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie. Ak dôjde k výmene výrobku, záručná lehota začne plynút znova od prevzatia nového výrobku.

Okrem tejto záruky môžu existovat i ďalšie právne nároky.

Oznámenie pre produkty TI kalkulačka s nabíjateľnými batériami: TI odporúča používať USB kábel a napájací adaptér (ak je k dispozícii) s touto kalkulačkou TI. Ak používate kábel alebo napájací adaptér tretej strany, mali by ste zabezpečiť, aby kábel a napájací adaptér spĺňali platné bezpečnostné a prevádzkové normy a certifikácie vrátane certifikátov UL a CE. Ak máte otázky týkajúce sa používania konkrétnych tretích káblov alebo napájačov s produktmi TI, mali by ste sa obrátiť na predajcu alebo výrobcu káblov a napájačov. TI neposkytuje žiadnu záruku alebo záruku týkajúcu sa funkčnosti, spoľahlivosti alebo kvality akýchkoľvek káblov tretích strán a výkonných adaptérov používaných s produktmi kalkulačky TI.

UPOZORNENIE

AK SA POUŽIJE NESPRÁVNY TYP BATÉRIE, HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.

BATÉRIU VYMIEŇAJTE IBA ZA TEN ISTÝ ALEBO EKVIVALENTNÝ TYP BATÉRIE PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU.

POUŽITÉ BATÉRIE SA LIKVIDUJÚ PODĽA PLATNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV.


GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE IZDELKA: Slovenija

S to garancijo vam zagotavljamo brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku za tri leta od datuma nakupa. Ta garancija pokriva le napake v materialu ali v izdelavi in ne velja za škodo, ki bi izvirala iz nesreče, neprimerne uporabe, malomarnosti, nepooblaščenega servisiranja ali podobnega razloga. Prav tako ne odgovarjamo za posredno škodo, ki bi nastala zaradi napake izdelka.

V času veljavnosti garancije vam bomo pokvarjeni izdelek brezplačno popravili v 45 dneh od prejema zahteve za popravilo ali ga zamenjali s primerljivim novim ali vam povrnili vrednost nakupa, kot bo izhajala iz računa. Če izdelek ne bo popravljen v 45 dneh od prejema zahteve za popravilo, vam ga bomo brezplačno zamenjali s primerljivim novim. Pri manjšem popravilu se bo garancijski rok podaljšal za čas, v katerem niste mogli uporabljati izdelka, pri bistvenem popravilu oziroma zamenjavi izdelka pa bo garancijski rok pričel teči znova. Če bo zamenjan le posamezen del izdelka, bo garancijski rok pričel teči znova le za ta del. Če nam boste izdelek poslali kljub temu, da vam pravice iz te garancije ne pripadajo, vam ga bomo vrnili nepopravljenega.

Če želite uveljaviti pravice iz te garancije, pošljite izdelek po pošti enemu od naših pooblaščenih servisov, katerih naslove lahko poiščete na priloženem seznamu ali s klicem na eno od navedenih telefonskih številk za potrošnike. Pri pošiljanju izdelku obvezno priložite izpolnjen garancijski list. Če garancijski list ne vsebuje datuma nakupa in žiga prodajalca, mu obvezno priložite tudi kopijo računa, iz katere je razviden datum nakupa. Pri manjšem popravilu se bo garancijski rok podaljšal za čas, v katerem niste mogli uporabljati izdelka, pri bistvenem popravilu oziroma zamenjavi izdelka pa bo garancijski rok pričel teči znova od dne vrnitve/zamenjave izdelka. Če bo zamenjan le posamezen del izdelka, bo garancijski rok pričel teči znova izključno za ta del.

Popravila, nadomestne dele in morebitne priklopne aparate za izdelek vam bomo zagotavljali še vsaj devet let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne vpliva na obseg vaših pravic do prodajalca izdelka, ki vam jih v primeru okvare izdelka priznava veljavna zakonodaja (npr. pravice do odstopa od pogodbe, do znižanja kupnine, do povračila škode ipd.).

Obvestila za podjetje TI računalo proizvodov z akumulatorskih baterij: podjetje TI priporoča uporabo Ti-le kabel USB in adapterjem moči (če je vključen) s tem TI računalo. Če uporabljate tretjo stranko kabelske in/ali adapterjem moči, bi morali zagotoviti, da je kabel in adapter moči izpolnjuje veljavne varnostne standarde in certifikacije, vključno z UL in CE certifikati . Če imate vprašanja v zvezi z uporabo določenih tretjih kablov ali adapterji moči s TI izdelki, se obrnite na prodajalca ali izdelovalca kabli in adapterji moči. Ti ne zagotavlja nobene garancije ali jamstva v zvezi s funkcionalnostjo, zanesljivost ali kakovost za vsako tretjo stranko kabli in adapterji moč uporabiti s TI računalo proizvodov.

OPOZORILO

ČE BATERIJE ZAMENJATE Z BATERIJAMI DRUGEGA TIPA, LAHKO PRIDE DO EKSPLOZIJE.

RABLJENE BATERIJE ZAMENJAJTE LE Z ENAKIM ALI DRUGIM USTREZNIM TIPOM BATERIJ, SKLADNO S PRIPOROČILOM PROIZVAJALCA BATERIJ.

PRI ODLAGANJU RABLJENIH BATERIJ UPOŠTEVAJTE VELJAVNE PREDPISE


Гарантия качества производителя товара: Россия

Вам как Покупателю настоящего товара предоставляется гарантия качества продукта в течение 3 лет. Гарантийный срок начинает течь с даты покупки. Гарантия предоставляет Вам права лишь в случае производственных недостатков и недостатков материала, но не распространяется на случаи ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего использования, несчастного случая, небрежного отношения, ненадлежащего технического обслуживания или подобных обстоятельств, относящихся к Вашей ответственности, если только Вы не докажете, что недостаток возник не вследствие этих обстоятельств.

При обнаружении недостатков мы, по своему выбору, бесплатно отремонтируем неисправный товар, заменим его на исправный товар сравнимой модели (по возможности, более усовершенствованной модели) или вернем Вам уплаченную цену, указанную на чеке. Гарантийные обязательства не распространяются на убытки, возникшие в результате невозможности использования продукта, а также на расходы и убытки, явившиеся следствием такой невозможности. В отношении отремонтированного или замененного товара гарантия действует в пределах оставшегося гарантийного срока или в течение шести месяцев после отправления Вам отремонтированного или замененного товара, в зависимости от того, какой из этих двух сроков будет являться более длительным.

Для того чтобы воспользоваться своими правами из гарантийных обязательств, Вы должны отправить товар в наш центр сервисного обслуживания. Мы рекомендуем Вам застраховать пересылаемый продукт до его отправки. Адрес нашего центра сервисного обслуживания Вы сможете найти на листке, вложенном в упаковку, или узнать его по приведенному номеру телефона для обслуживания клиентов. При отправке товараа необходимо приложить гарантийный талон.

Настоящая гарантия не исключает и не ограничивает иных прав, предусмотренных действующим законодательством или договором купли-продажи, в том числе прав на замену товара, на отказ от договора с возвратом уплаченной покупной цены, на соразмерное уменьшения покупной цены, а также на возмещение убытков или возмещения излишних расходов, которые Вы можете предъявить Вашему продавцу в случае обнаружения недостатков товара.

Уведомление для Калькулятор TI продукты с аккумуляторами: TI рекомендует использовать TI-прилагаемый кабель USB и адаптер питания (если включен) при этом калькулятор TI. При использовании третьей стороной и/или адаптера питания, вы должны убедиться, что кабель и адаптер питания удовлетворяет требования по обеспечению безопасности и оперативных стандартов и сертификации, в том числе и UL и CE сертификации. Если у вас возникнут вопросы относительно использования иной третьей кабелей или адаптеров питания и продуктов TI, Вам необходимо связаться с продавцом или производителем кабелей и адаптеров питания. TI не предоставляет никакой гарантии или гарантии в отношении функциональности, надежности и качества любой третьей стороной кабели и адаптеры питания используются с калькулятор TI.

ВНИМАНИЕ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА.

ПРИ ЗАМЕНЕ БАТЕРИИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО БАТАЕРИИ ТАКОГО ЖЕ ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО ТИПА,

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЙ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С. НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ