Education Technology

Reklamationsret

De ydes som køber af dette produkt reklamationsret i 2 år. Reklamationsretten regnes fra købsdatoen. Reklamationsretten dækker kun sådanne fejl og mangler ved materialer eller fremstilling som var tilstede på tidspunktet for aftalens indgåelse. Skade eller fejl på produktet, som skyldes uheld, fejlagtig brug, forkert eller utilstrækkelig service eller lignende forsømmelighed fra Deres side samt forhold i øvrigt, som er uden for vores kontrol er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamationsretten gælder desuden ikke for eventuel software, som leveres sammen med produktet.

Et defekt eller mangelfuldt produkt bliver vederlagsfrit repareret eller udskiftet med en renoveret sammenlignelig model efter vores valg. Vi kan dog i stedet vælge at tilbagebetale den af Dem erlagte købesum for produktet, som fremgår af Deres kvittering. Vi kan ikke drages til ansvar for afsavn, driftstab eller andre indirekte følgeskader forårsaget af et defekt eller mangelfuldt produkt. Det reparerede/udskiftede produkt vil være omfattet af ovennævnte reklamationsret i den resterende del af den oprindelige periode – dog minimum i 6 måneder efter ombytning/reparation. Såfremt vi ikke konstaterer fejl eller mangler ved et indsendt produkt eller De af andre årsager ikke har krav i anledning af denne reklamationsret, vil produktet blive returneret til Dem uden reparation.

Reklamationsretten udøves ved, at produktet for Deres regning returneres pr. post til et af vore serviceværksteder vedlagt fornøden returporto. Det vedlagte ”reklamationskort” skal udfyldes og vedlægges. Såfremt ”reklamationskortet” ikke indeholder købsdato samt forhandlerstempel skal De ligeledes vedlægge forsendelsen Deres kvittering, hvoraf købsdato fremgår. Vi anbefaler, at De forsikrer produktet forinden afsendelse. Adressen på vore serviceværksteder fremgår af folderen i emballagen og De kan desuden kontakte vores kundeservice telefonisk på de angivne numre.

Eventuelle rettigheder, som måtte følge af ufravigelig lovgivning består uanset disse bestemmelser, men er begrænset til den ovennævnte periode.

Varsel for TI-lommeregner produkter med genopladelige batterier: ti anbefaler at bruge TI-medfølgende USB-kabel og strømadapter (hvis de begge er inkluderet) med denne lommeregner ti. Hvis du bruger en tredjepart og/eller strømforsyning, bør du sikre at kabel og strømadapter opfylder gældende sikkerhedskrav og operationelle standarder og certificeringer, herunder UL og CE certificering. Hvis du har spørgsmål angående brugen af bestemte tredje kabler og adaptere med ti produkter, bør du kontakte sælger eller producent af kabler og strømforsyninger. TI der ikke giver nogen garanti eller garanti med hensyn til funktionalitet, pålidelighed eller kvalitet af enhver tredjepart kabler og adaptere med brugt lommeregner ti produkter.

ADVARSEL

BATTERIER I COMPANY’S PRODUKTER MÅ ALENE UDSKIFTES MED BATTERIER AF SAMME ELLER HELT TILSVARENDE TYPE, SOM ANBEFALET AF FABRIKANTEN.

FORKERT BATTERITYPE MEDFØRER EKSPLOSIONSFARE.

BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER.