Education Technology

Programvare, OS-oppdateringer og applikasjoner

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Les Lisens før du fortsetter. Når du laster ned applikasjonen, erklærer du deg samtidig enig i betingelsene og vilkårene i Lisens.

Norge | Andre gjeldende lisenser

Texas Instruments Education Technology lisensavtale

 

LISENSIERT PROGRAM: TI-Nspire™ CX II håndholdte operativsystemer 

VIKTIG – ved å bruke det lisensierte programmet samtykker Du i å overholde Texas Instruments Vilkår for bruk på Internett og bestemmelsene i denne lisensavtalen (« Avtalen»).  Les disse dokumentene nøye.  Hvis Du ikke godtar disse vilkårene, må Du ikke bruke  det lisensierte programmet.

Du bekrefter enten: (1) at Du har fylt 18 år; eller (2) Du er 13 år eller eldre, men yngre enn 18 («mindreårige»), at Du har gjennomgått disse vilkårene med Din forelder eller verge, og at Du og Din forelder eller verge forstår og samtykker i disse vilkårene. Hvis Du er en forelder eller verge for en mindreor som bruker lisensprogrammet, aksepterer og godtar Du (i) å overvåke Minors bruk av det lisensierte programmet; (ii) påtar deg all risiko og ansvar knyttet til Minors bruk av det lisensierte programmet: (iii) sikre nøyaktigheten og sannferdigheten av all informasjon som Du eller Minor gir, og (iv) påtar seg ansvar og er bundet av disse vilkårene for Minors tilgang og bruk av lisensprogrammet.

Definisjoner:

 

Maskinvareenhet

TI-Nspire™ CX II grafiske kalkulatorer: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, og TI-Nspire™ CX II-C CAS

Institusjon

Kommersiell virksomhet, statlig organisasjon eller utdanningsinstitusjon.

Lisensiert program

Programvaren, som er angitt ovenfor, har du valgt fra TI sin Educational Technology nettsted for nedlasting eller on-line bruk, og eventuelle relaterte dokumentasjon. Dette inkluderer også eventuelle oppgraderinger som erstatter eller supplerer det opprinnelige lisensierte programmet.

Annet lisensiert materiale

Programvare og annen elektronisk dokumentasjon som følger med det lisensierteprogrammet, som er lisensiert under andre vilkår ennvilkårene i denne avtalen,inkludert,uten begrensning,programvare med åpen kildekode eller tredjepartsproprietærprogramvare.

Du

«Du» eller «din» betyr deg personlig hvis du vil utøve rettighetene som er gitt her til din egen fordel, men det betyr din Institusjon, hvis du inngår denne avtalen for å utøve rettighetene som er gitt her til fordel for slike Institusjoner.

 

Lisensierte programmer er lisensiert, ikke solgt, av Texas Instruments Incorporated («TI») og/eller gjeldende lisensgivere (samlet kalt «Lisensgiver») under lisensen som er gitt nedenfor. Hvis Du ved å godta denne avtalen får Du tilgang til annet lisensiert materiale, vil dette materialet bli oppført i det gjeldende programvareløifikset som følger med det lisensierte programmet. Din bruk av det andre lisensierte materialet er underlagt de gjeldende andre lisensvilkårene, godkjenningene og ansvarsfraskrivelsene som er angitt i det gjeldende programvaresikret og/eller identifisert eller inkludert i det andre lisensierte materialet i programvarepakken. For avklaring begrenser ikke denne avtalen dine rettigheter under, eller gir deg rettigheter som erstatter, vilkårene i gjeldende lisensavtale for det andre lisensierte materialet.

ENKEL BRUKERLISENS

For enkeltbrukerlisensen gir Lisensgiver deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke (og til å laste ned og installere, hvis aktuelt) det lisensierte programmet på én enkelt maskinvareenhet. Virtuell bruk (dvs. samtidig bruk av det lisensierte programmet av to eller flere brukere) er strengt forbudt. Du kan lage én kopi av det lisensierte programmet for sikkerhetskopiering og arkivering. Du samtykker i å reprodusere alle merknader om opphavsrett og eiendomsrett som vises i programvaren og på mediene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i dokumentasjonen, kan du ikke duplisere slik dokumentasjon.

Ytterligere vilkår:

1. Restriksjoner.

Du kan ikke reversere eller reversere, eller forsøke å utlede kildekoden til det lisensierte programmet. Du kan ikke endre, publisere, avsløre, vise, gi, Overføre, selge, leie ut, lease eller på annen måte gjøre tilgjengelig det lisensierte programmet eller noen del av det. Du kan ikke overføre, videredistribuere eller viderelisensiere de Lisensierte programmene, bortsett fra det som uttrykkelig er tillatt i denne avtalen, og hvis du selger maskinvareenheten din til en tredjepart, må du fjerne det Lisensierte programmet fra maskinvareenheten før du gjør det. Lisensgiver forbeholder seg alle rettigheter i og til det Lisensierte programmet som ikke uttrykkelig er gitt til deg i henhold til denne avtalen.

2. Støtte og endringer.

Støtte for det lisensierte programmet leveres ved å kontakte TI på https://education.ti.com/ti-cares.https://education.ti.com/ti-cares  TI forbeholder seg retten til å avslutte eller foreta korrigeringer, forbedringer, forbedringer og andre endringer i det lisensierte programmet når som helst etter eget skjønn.  

3. Copyright.

Det lisensierte programmet er underlagt opphavsrett og andre gjeldende immaterielle rettigheter. Du må ikke fjerne, endre, dekke eller skjule noen konfidensialitet, forretningshemmelighet, varemerke, patent, opphavsrett eller andre proprietære varsel eller andre identifiserbare merker eller design fra noen del av det lisensierte programmet.

4. Garanti.

Ti garanterer ikke at de lisensierte programmene vil være fri for feil eller vil oppfylle dine spesifikke krav.  DE LISENSIERTE PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER OG MED ALLE FEIL. TI OG DETS LICENSORS GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON, VERKEN UTTRYKKELIG, IMPLISED ELLER STATUTORY, ANGÅENDE DE LISENSIERTE PROGRAMMENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE IMPLISITT GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SIKKERHET ELLER IKKE-INFREGEMENT AV TREDJEPARTS PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, FORRETNINGSHEMMELIGHETER ELLER ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER ELLER ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV TI VIL SKAPE NOEN GARANTI.

5. Begrensninger.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL TI ELLER DETS LICENSORS VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, INDIREKTE, UNITIVE ELLER FØLGESKADER, TAPTE PROFITS, TAP AV BRUK ELLER DATA, ELLER AVBRUDD I VIRKSOMHETEN, ENTEN DE PÅSTÅTTE SKADER ER MERKET I TORT, KONTRAKT ELLER INDEMNITY.  

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL TI ELLER DETS LICENSORS' SAMLEDE ANSVAR UNDER DENNE AVTALEN ELLER ARISING UT AV Din BRUK AV DE LISENSIERTE PROGRAMMENE, ELLER ETHVERT DATABRUDD SOM INVOLVERER STUDENTDATA SAMLET INN AV TI, OVERSTIGER DET STØRSTE AV (I) BELØPENE DU BETALTE FOR LISENSIERTE PROGRAMMER ELLER (II) FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR (USD 50).  

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensning av hvor lenge en underforstått garanti varer, så begrensningen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

6. Ditt innhold og erstatning.

Du representerer og garanterer alt innhold Du bruker i det Lisensierte programmet, eller, hvis det er aktuelt, vil rute til Google-tjenester som Google Classroom og Google Drive ikke krenke andres immaterielle rettigheter. Du representerer og garanterer videre at slikt innhold vil overholde gjeldende tredjeparts vilkår, inkludert, uten begrensning, Google-krav relatert til innhold Du sender inn i Google-tjenester. Du samtykker i å holde TI skadesløs mot eventuelle skader, kostnader, tap og/eller forpliktelser som oppstår som følge av Din manglende overholdelse av vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen. Denne delen vil overleve enhver oppsigelse eller utløp av denne avtalen.

7. Oppsigelse.

Uten at det berører andre rettigheter, kan   TI si opp Din rett til å bruke det lisensierte programmet hvis Du bryter vilkårene i denne avtalen. Med unntak av lisenser som er gitt ovenfor, skal alle bestemmelsene i denne avtalen overleve utløp eller opphør av denne avtalen.

8. Eksportkontroll.

Det lisensierte programmet kan være underlagt amerikanske eksportkontroller og sanksjoner. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Lisensiert program kan ikke eksporteres, reeksporteres, overføres eller videreselges til amerikanske embargo, sanksjonert eller begrensede destinasjoner, personer eller enheter (samlet kalt «nektet personer»). Avviste personer inkluderer, men er ikke begrenset til, de enkeltpersoner eller enheter som er oppført på handelsdepartementets liste over avviste personer, handelsdepartementets Entity List, Direktoratet for forsvarshandelsekontroller liste over statutorily avbardere parter, og finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere. Ved å bruke det lisensierte programmet, garanterer Du at Du ikke befinner deg i et slikt land eller på en slik liste, og at Du ikke vil gi lisensprogrammet til noen nektet personer. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller eksportere det lisensierte programmet på nytt, med unntak av det som er godkjent av USAs lover og lovene i jurisdiksjonen der det lisensierte programmet ble innhentet. Du samtykker også i at Du ikke vil bruke det lisensierte programmet til noe formål som er forbudt i henhold til amerikansk lov, inkludert, uten begrensning, utvikling, design, produksjon, eller produksjon av atomvåpen, kjemiske eller biologiske våpen eller missilteknologi. Hvis Du vil ha mer informasjon, kan Du se del 744 i U.S. Export Administration Regulations.

9. Gjeldende lov.

Denne avtalen skal styres av og tolkes i henhold til lovene i delstaten Texas (USA), uten henvisning til konflikt med lover prinsipper. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner en bestemmelse i avtalen som ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen håndheves i den grad det er mulig å iverksette partenes hensikt, og resten av avtalen skal fortsette i full kraft og effekt. Denne avtalen skal ikke styres av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, eller av Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA). Partene er enige om at ikke-eksklusiv jurisdiksjon for enhver tvist som oppstår som følge av eller relatert til denne avtalen, ligger innenfor domstolene i delstaten Texas. Uavhengig av det foregående kan enhver dom håndheves i noen USA eller utenlandsk domstol, og begge parter kan søke rettslig bistand i noen USA eller utenlandsk domstol. Unnlatelse fra TI for å håndheve en bestemmelse i denne avtalen skal ikke anses som en fraskrivelse av fremtidig håndhevelse av den eller noen annen bestemmelse eller annen avtale som kan være på plass mellom partene.

10. Styrende språk.

Der TI har gitt deg en oversettelse av den engelske språkversjonen av denne avtalen, samtykker Du i at oversettelsen kun er tilgjengelig for Din bekvemmelighet, og at den engelske språkversjonen vil styre og kontrollere. Hvis det er noen motsetning mellom den engelske språkversjonen av denne avtalen og en oversettelse, vil den engelske språkversjonen være autoritativ og kontrollerende.

11. Hele avtalen.

Dette er hele avtalen mellom deg og TI, og denne avtalen erstatter alle tidligere avtaler mellom partene knyttet til emnet i denne avtalen. Ingen endring eller endring av denne avtalen vil være effektiv med mindre skriftlig og undertegnet av en behørig autorisert representant for TI. Du garanterer og representerer at Du har fått alle autorisasjoner og andre gjeldende samtykker som kreves for at Du skal inngå denne avtalen.

Produsent er Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard Dallas, Texas 75243, USA

_______________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMVARE MANIFEST

Det følgende er annet lisensiert materiale (eller deler av dette) som distribueres og/eller brukes med det lisensierte programmet, og de tilsvarende opphavsrettserklæringene og lisensene som gjelder dertil.

 

Nedlastinger PDF Versjon Størrelse (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.0 14,142
Veiledninger
TI-Nspire™ CX CAS Opslagsvejledning (Dansk) Se 6.0 7 890
TI-Nspire™ CX CAS Referenzhandbuch (Deutsch) Se 6.0 7 990
TI-Nspire™ CX CAS Reference Guide (English) Se 6.0 7 846
TI-Nspire™ CX CAS Reference Guide (UK English) Se 6.0 7 867
TI-Nspire™ CX CAS Guía de Referencia (Español) Se 6.0 7 946
TI-Nspire™ CX CAS Sovelluksen käsikirja (Suomalainen) Se 6.0 7 828
TI-Nspire™ CX CAS Guide de référence (Français) Se 6.0 7 988
TI-Nspire™ CX CAS Guida di riferimento (Italiano) Se 6.0 7 940
TI-Nspire™ CX CAS Referentiehandleiding (Nederlands) Se 6.0 7 969
TI-Nspire™ CX CAS Manual de Referência (Português) Se 6.0 7 898
TI-Nspire™ CX CAS Referenshandbok (Svenska) Se 6.0 7 833
TI-Nspire™ CX CAS 参考指南 (简体) (Simplified Chinese) Se 6.0 8 105
TI-Nspire™ CX CAS 參考手冊 (繁体) (Traditional Chinese) Se 6.0 8 224