Education Technology

Programvare, OS-oppdateringer og applikasjoner

TI Connect™ CE -programvare for Macintosh®

Les Lisens før du fortsetter. Når du laster ned applikasjonen, erklærer du deg samtidig enig i betingelsene og vilkårene i Lisens.

TI Connect™ Programvare 5.x for Windows® og Mac®

Anvendelsesområde: Denne prøvelisens og enbrukerlisens gjelder TI Connect™ programvare for Windows® og Mac® som er kjøpt i Norge.

VIKTIG – Les denne avtale (”Avtalen”) nøye før du installerer Programvaren i denne pakningen (”Programvaren”). Ved å installere eller på annen måte ta i bruke Programvaren, samtykker du i vilkårene i denne Avtalen.

Programvaren i denne pakningen og den tilhørende dokumentasjon (samlet betegnet ”Programmet”) lisensieres av Texas Instruments Incorporated (TI) og/eller annen relevant lisensgiver (samlet betegnet ”Lisensgiver”). Nedenfor følger en nærmere spesifikasjon av den lisens som lisensieres ut. 

(1.1) Du samtykker i at du ikke vil demontere eller dekompilere Programvaren eller anvende annen teknikk for å knekke kildekoden, med mindre dette er tillatt iht. ufravikelige lovregler eller for øvrig ikke kan unngås for å få tilgang til informasjon som er nødvendig for å oppnå interoperabilitet som et selvstendig opprettet dataprogram, og forutsatt at: (1) slike tiltak utføres av deg eller av tredjemann på dine vegne, (2) den nødvendige informasjon er ikke, innen rimelig tid etter at du anmodet om det, gjort tilgjengelig for deg av TI, og (3) tiltakene begrenser seg til å gjelde de deler av Programmet som er nødvendig for å oppnå interoperabilitet. Den informasjonen som gjøres tilgjengelig kan med andre ord kun brukes for å oppnå interoperabilitet. TI har rett til å si opp denne Avtale som vesentlig misligholdt og med umiddelbar virkning ved mislighold av disse bestemmelser eller forsøk på tiltak som ville konstituert slik mislighold. 

(1.2) Du har ikke rett til å leie ut, lease eller på annen måte helt eller delvis midlertidig overdra Programmet eller kopier av dette. Du kan kun selge Programmet dersom du sørger for at kjøper skriftlig bekrefter at de vilkår som fremgår av denne brukerlisens skal gjelde tilsvarende for kjøper og du ikke selv beholder noen kopi av Programmet.  

(2) Begrensede krav i mangelstilfelle.

(2.1) Dersom Programmet innenfor den reklamasjonsfrist som følger av avsnitt (2.5) nedenfor viser seg å ha mangler og disse allerede forelå på det tidspunkt risikoen gikk over på kjøper, skal TI etter eget valg og for egen regning enten reparere mangelen, omlevere (”Avhjelp”) eller ta Programvaren tilbake og refundere kjøpsprisen. Omlevering skal ikke utløse nye frister for eventuelle fremtidige rettslige krav. Dokumentasjon på kjøpet må fremvises når mangelskrav reises.

(2.2) Det foreligger en mangel dersom Programmet ikke samsvarer med de funksjonelle spesifikasjoner som fremgår av brukerhåndboken.

(2.3) TI er ikke ansvarlig for mangler forårsaket ved uaktsomhet, feilbruk eller dårlig behandling, inkl. feilinstallasjon, feil drift, bruk, vedlikehold eller testing, anvendelse på andre områder eller miljøforhold enn som uttrykkelig spesifisert av TI. TI er heller ikke ansvarlig for bruk i kombinasjon med andre produkter som ikke er godkjent av TI for dette formål, eller dersom Programmet på en eller annen måte har blitt endret eller modifisert. 

(2.4) Dersom Avhjelp ikke fører frem, har du, uavhengig av om du måtte ha krav på erstatning (med de begrensninger som følger av bestemmelsen om ansvarsbegrensning nedenfor), rett til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

(2.5) Reklamasjonsfristen er 5 år. Ved retting skal den resterende reklamasjonsperiode løpe fra det tidspunkt Programmet ble returnert til deg. I tilfelle av omlevering løper reklamasjonsperioden på ny fra det tidspunkt du overtok det omleverte Programmet.

(2.6) Dersom det etter vurdering av et påstått mangelskrav konkluderes med at det ikke foreligger noen mangel, har TI rett til å kreve refusjon for kostnader tilknyttet mangelsvurderingen iht. de til enhver tid gjeldende satser. I slike tilfeller vil transport av Programmet skje for din kostnad og risiko.

(3) Immaterielle rettigheter - skadesløsholdelse, rettsmangler.

(3.1) Med de begrensninger som følger av avsnitt (3.2) og (3.3) og bestemmelsen om ansvarsbegrensning nedenfor, skal TI, innenfor den reklamasjonsfrist som gjelder (avsnitt (2.5) i mangelsbestemmelsen ovenfor), holde deg skadesløs for ethvert krav på erstatning, ansvar eller kostnader du rettskraftig blir idømt å betale eller som følger av eventuelt forlik med TI, i den utstrekning kravet er grunnet på en påstand om at Programmet direkte krenker gjeldende patentrett, opphavsrett eller annen immateriell rettighet i USA, Canada, Japan, EU-land eller Norge, forutsatt at du (i) umiddelbart gir TI skriftlig varsel om kravet, samt kopi av kravet der dette er relevant, (ii) gjør all dokumentasjon du har i din besittelse tilgjengelig for TI, (iii) gir TI rimelig assistanse til å forsvare eller forlike kravet dersom TI skulle ønske dette (som TI har rett til men ikke plikt til å føre på egen hånd), og (iv) du ikke erkjenner krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter vis-a-vis en tredjepart. Dersom du avslutter din bruk av Programmet for å begrense tapet eller av andre viktige årsaker, er du forpliktet til å påpeke overfor tredjepart at dette ikke innebærer noen form for innrømmelse av krenkelse av tredjemanns immaterielle rettigheter.

(3.2) For det tilfelle at det foreligger et krav som TI er forpliktet til å holde deg skadesløs for et krav i medhold av avsnitt (3.1) ovenfor, skal TI etter eget valg (i) få tak i en lisens som muliggjør din fortsatte bruk av Programmet, (ii) erstatte eller endre Programmet slik at det ikke lenger foreligger krenkelse, (iii) dersom verken (i) eller (ii) lar seg gjennomføre til en kommersielt rimelig kostnad, refundere kjøpsvederlaget sammen med transportkostnadene for Programmet. Dersom TI velger alternativ (iii) ovenfor, skal du returnere alle produkter du fortsatt har i din besittelse, forvaring eller kontroll til TI. TI skal ikke være ansvarlig utover det som fremkommer ovenfor, annet enn for begrensede erstatningskrav innenfor rammene av bestemmelsen om erstatningsbegrensning nedenfor. 

(3.3) TI vil ikke være ansvarlig for kostnader, tap eller skader du måtte være påført som et resultat av forsett fra din side, eller noen form for forlik du har initiert eller inngått uten TI’s forhåndsgodkjennelse. TI er ikke forpliktet til å forsvare og har intet ansvar for kostnader, tap eller skader i den utstrekning en påstand om krenkelse er grunnet på (i) din bruk av Programmet i kombinasjon med et annet produkt, programvare eller utstyr, (ii) din bruk av Programmet på en måte eller på en applikasjon annet enn det var designet eller tilsiktet for, uavhengig av om TI var klar over eller hadde blitt orientert om slik bruk (med mindre TI skriftlig hadde godkjent slik bruk); eller (iii) dine modifikasjoner av Programmet (handlingene omtalt i pkt. (i) til (iii) ovenfor gir TI rett til å reise krav mot deg, og vil i det følgende refereres til som ”Andre Krav”).

(3.4) Du skal holde TI ansvars- og skadesløs for ethvert tap, ansvar eller kostnad som relaterer seg til Andre Krav og som er rettskraftig avgjort eller som følger av forlik initiert eller inngått av deg, og skal forsvare TI for ethvert påstått krav som relaterer seg til Andre Krav.

(3.5) Denne bestemmelse regulerer uttømmende TIs og ditt ansvar for krav relatert til krenkelser av immaterielle rettigheter.

(4) Ansvarsbegrensning. 

(4.1) Lisensgiver skal uten begrensninger være ansvarlig for ethvert tap som er påført som følge av grov uaktsomhet eller forsett.

(4.2) Lisensgiver skal kun være ansvarlig for skader påført ved simpel uaktsomhet som følge av vesentlig brudd på forpliktelser og som setter formålet med denne Avtale i fare, eller forsømmelse av forpliktelser som er en vesentlig forutsetning for gjennomføring av denne Avtale.

(4.3) For tilfeller som omtalt i avsnitt (4.2) ovenfor skal ansvaret være begrenset til slik påregnelig skade som er typisk for denne type avtaler.

(4.4) Reklamasjonsfristen for erstatningskrav er 5 år.

(4.5) Med unntak for produktansvar, tilsikringsansvar og forsettlig skjulte mangler og skade på liv eller helse, skal ovenstående begrensninger gjelde enhver form for krav, uavhengig av rettslig grunnlag. 

(4.6) Ovenstående ansvarsbegrensninger skal også gjelde dersom du fremmer et krav om TI’s ansatte eller agenter.

GENERELLE VILKÅR

(1) TI har rett til å si opp denne Avtale med umiddelbar virkning dersom du ikke oppfyller vilkårene. Når denne Avtale opphører, samtykker du i å returnere eller destruere originalpakken sammen med alle kopier av Programmet eller deler av dette som du er i besittelse av, og deretter bekrefte dette skriftlig til TI.

(2) Eksport og re-eksport av Programmet er underlagt lover vedr. eksportkontroll i det land der du kjøpte lisensen for Programmet, samt United States Export Aministration Act av 1969 med endringer. Det er ditt ansvar at slike regelverk overholdes. Du samtykker i at du ikke har til hensikt eller akter, verken direkte eller indirekte, å eksportere, re-eksportere eller overføre Programmet eller tekniske data til noe land der eksport, re-eksport eller overføring er innskrenket iht. gjeldende rett i det land der du ervervet Programmet eller i USA uten skriftlig samtykke eller lisens, dersom dette er påkrevd av den kompetente myndighet i det land der du kjøpte lisensen for Programmet og/eller Bureau of Industry and Security i USA’s Department of Commerce.

(3) Denne Avtale skal følge norsk rett. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp skal ikke gjelde.

(4) Dersom noen av bestemmelsene i denne Avtale helt eller delvis er eller blir ugyldige, skal øvrige deler av slike bestemmelser og denne avtalen forbli gyldig.

(5) Denne Avtale utgjør hele avtaleverket mellom deg og TI. Tillegg eller endringer til denne Avtale må være skriftlige og signeres av en autorisert representant for TI. Dette gjelder også dersom dette skriftlighetskrav frafalles.   

(6) Fabrikant er Texas Instruments Incorporated, 13532 N. Central Expressway, M/S 3816, Dallas, Texas 75243, U.S.A.

_________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the Apache License.  Additional files and licenses follow.

OpenSans-Bold.ttf

OpenSans-BoldItalic.ttf

OpenSans-ExtraBold.ttf

OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf

OpenSans-Italic.ttf

OpenSans-Light.ttf

OpenSans-LightItalic.ttf

OpenSans-Regular.ttf

OpenSans-Semibold.ttf

OpenSans-SemiboldItalic.ttf

NOTE: NOT APPLICABLE FOR USB VERSIONS OF THE TI-SMARTVIEW™ EMULATOR SOFTWARE.

For more information on Apache software please visit the following website http://www.apache.org/licenses/.

Apache License follows:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

 (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

End of Apache License

_________________________________________________________________________________

JSON in Java is free software distributed under the terms of the JSON.org license.  Additional files and licenses follow.

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of JSON in Java license

_________________________________________________________________________________

Java Runtime Environment (JRE) is distributed under the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX.  Additional files and licenses follow. 

Please refer to http://java.com/license 

End of Oracle Binary Code License Agreement

_________________________________________________________________________________

Java Advanced Imaging API is distributed under the Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement for the Java Advanced Imaging API 1.1.3. 

Please refer to http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/LICENSE-jai.txt 

End of Sun Microsystems, Inc Binary Code License

_________________________________________________________________________________

Nedlastinger PDF eGuide Versjon Størrelse (KB)
TI Connect™ CE Software for Macintosh® 5.6.3 78 527
Veiledninger
TI Connect™ CE Software (Dansk) Se 5.6.3 2 208
TI Connect™ CE-Software (Deutsch) Se 5.6.3 2 216
TI Connect™ CE Software (English) Se Se 5.6.3 1 963
Software TI Connect™ CE (Espanol) Se 5.6.3 2 217
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Se Se 5.6.3 2 348
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-84 Plus CE (Français) Se Se 5.6.3 2 318
Software TI Connect™ CE (Italiano) Se 5.6.3 2 187
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Se 5.6.3 2 211
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Se 5.6.3 1 963
Software TI Connect™ CE (Portugues) Se 5.6.3 2 214
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Se 5.6.3 2 209
TI Connect™ CE Software (UK English) Se Se 5.6.3 2 196
TI Connect™ CE 软件 (简体) (Simplified Chinese) Se 5.6.3 2 315
TI Connect™ CE 軟體 (繁体) (Traditional Chinese) Se 5.6.3 2 357