Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Innovator™ Hub Update Software

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

EULA v1.0.0

TI-Innovator Hub Software bijwerken 1.x voor Windows® en Mac®

TOEPASSING: Deze Proeflicentie of Enkelvoudige licentie geldt voor in Nederland aangeschafte TI-Innovator Hub Software bijwerken voor Windows® en Mac®.

BELANGRIJK Lees deze overeenkomst ('Overeenkomst') zorgvuldig door voor u de softwareprogramma('s) in dit pakket installeert. Door de softwareprogramma('s) in dit pakket te installeren stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De softwareprogramma('s) in dit pakket ('Software') en alle daaraan gerelateerde documentatie (gezamenlijk te noemen: het 'Programma') worden door Texas Instruments Incorporated (TI) en/of toepasselijke derde licentiegevers (gezamenlijk te noemen: 'Licentiegever') in licentie gegeven zoals hieronder aangegeven. Details van de verleende licentie worden hieronder gegeven.

 

(1.1) U stemt ermee in de Software niet omgekeerd te assembleren of compileren noch andere technieken te gebruiken om de broncode te achterhalen, tenzij dit onvermijdelijk is om de informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit te realiseren van een onafhankelijk geproduceerd computerprogramma, en met dien verstande dat: (1) deze handelingen door u of namens u uitgevoerd worden, (2) de informatie die nodig is om interoperabiliteit te realiseren niet eerder door TI op uw verzoek binnen een redelijke termijn aan u ter beschikking is gesteld, en (3) deze handelingen beperkt blijven tot die delen van de Software die nodig zijn om interoperabiliteit te realiseren. U mag de aldus verkregen informatie slechts gebruiken om interoperabiliteit te realiseren. TI is gerechtigd deze Overeenkomst op goede gronden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien u de bovenstaande bepalingen schendt of handelingen verricht die een schending van de bovenstaande bepalingen zouden inhouden.

(1.2) U mag het Programma, kopieën of gedeelten ervan verhuren, leasen noch anderszins tijdelijk aan derden overdragen. U mag het Programma slechts verkopen indien uw koper schriftelijk bevestigt dat de licentievoorwaarden zoals hierin uiteengezet voor hem bindend zijn en mits u geen exemplaren van het Programma in bezit houdt.

(2) Beperkte vorderingen in geval van defecten

(2.1) Indien het Programma tijdens de in paragraaf (2.5) hieronder vermelde verjaringstermijn een gebrek vertoont dat reeds bestond op het moment van aankoop, zal TI naar eigen keuze en voor eigen rekening ofwel het defect repareren of het product vervangen ('Nadere Nakoming') of het Programma terugnemen en u de aankoopprijs vergoeden. Nadere Nakoming geschiedt onverplicht. Als u een vordering instelt op grond van gebreken, moet u een aankoopbewijs overleggen.

(2.2) Het Programma vertoont een gebrek indien het niet voldoet aan de functiespecificatie zoals uiteengezet in de toepasselijke handleiding.

(2.3) TI is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, onjuist gebruik of onjuiste behandeling, met inbegrip van verkeerd(e) installatie, bediening, gebruik, onderhoud of testen, gebruik in andere toepassingsgebieden en omstandigheden dan welke uitdrukkelijk door TI zijn aangegeven, en gebruik in combinatie met andere voor dergelijk gebruik niet door TI goedgekeurd producten, of indien het Programma op enigerlei wijze veranderd of aangepast is.

(2.4) Indien Nadere Nakoming niet succesvol is, bent u gerechtigd, onverminderd uw vorderingen tot schadevergoeding (die onderworpen zijn aan het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder), deze Overeenkomst te ontbinden of een korting te verlangen.

(2.5) De verjaringstermijn voor vorderingen op basis van gebreken is twee (2) jaar. Voor herstelde Programma's loopt de rest van de oorspronkelijke verjaringstermijn door vanaf de datum dat het herstelde product aan u is geretourneerd. Voor vervangen Programma's geldt een nieuwe verjaringstermijn die ingaat op de datum waarop het vervangen Programma aan u geretourneerd wordt.

(2.6) Indien de analyse van een beweerdelijk gebrek uitwijst dat er geen gebrek bestaat, heeft TI het recht u kosten in rekening te brengen voor de analyse tegen de alsdan bij TI toepasselijke tarieven. In een dergelijk geval geschiedt vervoer van het Programma voor uw rekening en risico.

(3) Schadeloosstelling intellectueel eigendom, Gebrek aan eigendomsbewijs

(3.1) Behoudens Artikel (3.2) en (3.3) en het hieronder vermelde Artikel Aansprakelijkheidsbeperking en gedurende de verjaringstermijn voor garantievorderingen (Artikel (2.5) van het artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken hiervoor), vrijwaart TI u tegen alle schade, aansprakelijkheid en kosten waartoe u in laatste instantie veroordeeld wordt, of welke door TI overeengekomen wordt of worden als schikking of compromis, voorzover de grond van de vordering is dat het Programma een rechtstreekse inbreuk zou vormen op een octrooirecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht in de Verenigde Staten, Canada, Japan of lidstaat van de Europese Unie, met dien verstande dat (i) TI onverwijld in kennis wordt gesteld van en, indien van toepassing, een kopie van de betreffende vordering wordt verstrekt; (ii) TI alle bewijsstukken ontvangt die u in uw bezit hebt; (iii) TI redelijke medewerking wordt gegeven alsmede de exclusieve controle krijgt over de verdediging in de betreffende zaak, waartoe TI gerechtigd doch niet verplicht is, alsmede over alle onderhandelingen met betrekking tot een schikking of compromis daarin; en (iv) u tegenover derden geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht erkent. Indien u het gebruik van het Programma staakt ter beperking van schade of om andere zwaarwegende redenen, bent u verplicht aan de eisende derde mede te delen dat het staken van het gebruik geen erkenning inhoudt van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van die derde.

(3.2) In geval van een vordering waartegen TI verplicht is u schadeloos te stellen op grond van Artikel (3.1) hiervoor, zal TI naar eigen keuze: (i) een licentie verkrijgen waarmee u het Programma kunt blijven gebruiken, (ii) het Programma vervangen of wijzigen zodat het niet langer een inbreuk vormt, echter zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functionaliteit van het Programma, of (iii), indien (i) noch (ii) voor TI mogelijk is tegen commercieel aanvaardbare kosten, de aankoopprijs en transportkosten van het Programma aan u restitueren. Indien TI de mogelijkheid in voornoemd Artikel (iii) verkiest, moet u alle producten aan TI terugleveren die u in eigendom of bewaring hebt of onder zich houdt. Het voorgaande omvat TI's exclusieve aansprakelijkheid, behoudens alle beperkte schadeclaims overeenkomstig het Artikel Aansprakelijkheidsbeperking hieronder.

(3.3) TI is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade als gevolg van opzet van u, noch voor schikkingen of compromissen die door u zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TI zijn aangegaan. TI is niet verplicht verdediging te voeren en is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of schade, voorzover een inbreukvordering gebaseerd is op: (i) uw gebruik van het Programma in combinatie met enig ander product, software of apparatuur; (ii) uw gebruik van het Programma op een andere wijze of voor een andere toepassing dan waarvoor het ontworpen of bedoeld is, ongeacht of TI op de hoogte was of in kennis gesteld was van dergelijk gebruik (tenzij TI dergelijk gebruik schriftelijk goedgekeurd heeft); of (iii) uw aanpassingen aan het Programma (de handelingen die in (i) tot (iii) uiteengezet zijn geven TI het recht op vorderingen tegen u, hierin afzonderlijk en gezamenlijk te noemen 'Overige Vorderingen').

(3.4) U vrijwaart TI tegen alle schade, aansprakelijkheid of kosten waartoe TI in laatste instantie wordt veroordeeld of welke door u als schikking of compromis overeengekomen wordt of worden, en voert de verdediging tegen elke vordering die tegen TI ingesteld wordt, voorzover deze gegrond is op Overige Vorderingen.

(3.5) Dit Artikel omvast de volledige aansprakelijkheid wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die voor TI en voor u geldt.

(4) Aansprakelijkheidsbeperking

(4.1) De Licentiegever is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet en grove nalatigheid.

(4.2) In alle andere gevallen is Licentiegever slechts aansprakelijk voor directe schade, zijnde directe kosten, en haar maximale aansprakelijkheid wordt beperkt tot de aankoopprijs van het Programma. In geen geval is TI aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van winstderving, productieverliezen of gemiste besparingen.

(4.3) In geval van Artikel (4.2) hiervoor is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dergelijke overeenkomsten en die had kunnen worden voorzien.

(4.4) In geval van Artikel (4.3) hiervoor is de verjaringstermijn voor uw schadevorderingen 2 jaar vanaf het moment waarop de vordering ontstond en u daarvan kennis kreeg. Ongeacht of u op de hoogte was, is de verjaringstermijn beperkt tot 3 jaar vanaf de schadedatum. De verjaringstermijn voor schadevorderingen als gevolg van gebreken is zoals uiteengezet in het Artikel Beperkte vorderingen in geval van gebreken hiervoor.

(4.5) Met uitzondering van aansprakelijkheid onder productaansprakelijkheidswetgeving, wegens op bedrieglijke wijze verborgen gebreken en wegens dood of letsel, zijn de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing op alle schadevorderingen, ongeacht hun wettelijke basis.

(4.6) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing indien u een vordering instelt tegen werknemers of vertegenwoordigers van de Licentiegever.

ALGEMEEN

(1) TI kan deze Overeenkomst op goede gronden met onmiddellijke ingang beëindigen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. Bij beëindiging van deze Overeenkomst verbindt u zich ertoe de oorspronkelijke verpakking en alle gehele of gedeeltelijke exemplaren van het Programma die in uw bezit zijn te retourneren of te vernietigen, en dat schriftelijk aan TI te bevestigen.

(2) Het exporteren en doorvoeren van het Programma is onderworpen aan de exportcontrolewetgeving van het land waarin u de licentie voor het Programma gekocht heeft, en aan de Export Administration Act 1969 van de Verenigde Staten zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Naleving van dergelijke regelgeving is uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe dat u niet de opzet hebt om, en dat u het Programma of technische gegevens evenmin, direct of indirect, naar enig land te/zult exporteren, doorvoeren of verzenden waar dergelijke export, doorvoer of verzending beperkt wordt door toepasselijke regelgeving of wetgeving van het land waarin u het Programma gekocht heeft of van de Verenigde Staten, zonder de juiste schriftelijke toestemming of licentie, indien vereist door het bevoegd gezag van het land waarin u een licentie voor het Programma heeft gekocht en/of het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce van de Verenigde Staten.

(3) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken is niet van toepassing.

(4) Indien een bepaling van deze Overeenkomst of enig onderdeel van een bepaling daarvan ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen alsmede de overige onderdelen van de betreffende bepaling van kracht.

(5) Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst en afspraken tussen TI en u. Elke toevoeging of aanpassing dient schriftelijk te worden vastgelegd en door een bevoegd vertegenwoordiger van TI te worden ondertekend. Dit geldt ook indien ermee wordt ingestemd dat het vereiste van schriftelijke vastlegging niet geldt.

(6) De fabrikant is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, Verenigde Staten van Amerika.

 

****************************************************

 

The following components are covered by and distributed under the Apache License.  Additional files and licenses follow the Apache 2.0 License.

Open Sans

Log4net

Swift 3 (Mac® only)

 

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. 

    You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of Apache License

****************************************************

 

The following components are covered by the Limited License agreement below.

 

Uniflash DebugServer and device support files

Uniflash Emulation components

 

 

TECHNOLOGY SOFTWARE PUBLICLY AVAILABLE

 

Copyright (c) 2016 Texas Instruments Incorporated

 

All rights reserved not granted herein.

 

Limited License Agreement. 

 

This Limited License Agreement (“Agreement”) is a legal agreement between you (either an

individual or entity) and Texas Instruments Incorporated (“TI”).  The “Software” consists of the

following materials: (a) the materials identified as TI proprietary software programs in the

software manifest for the software subject to the terms herein, and any “on-line” or electronic

documentation associated with these programs, or any portion thereof (the “Licensed

Materials”), and (b) the materials identified as open source materials or third party proprietary

software in the software manifest for the Software, or any portion thereof (“Public Software”). 

For clarification, your use of the Licensed Materials is subject to the licensing terms contained in

this Agreement and your use of the Public Software is subject to the separate licensing terms

specified in the applicable software manifest and/or identified or included with the materials to

which they apply.  This Agreement does not limit your rights under, or grant you rights that

supersede, the license terms of any applicable Public Software license agreement.  By installing,

copying or otherwise using the Licensed Materials you agree to abide by the terms of this

Agreement.  If you choose not to accept or agree with these terms, do not download or install

the Licensed Materials.

 

TI hereby grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under copyrights and

patents it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and

sell ("Utilize") the Licensed Materials.  With respect to the foregoing patent license, such license

is granted solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Licensed Materials

alone.  The patent license shall not apply to any combinations which include the Licensed

Materials, other than combinations with devices manufactured by or for TI (“TI Devices”).  No

hardware patent is licensed hereunder.

 

Redistributions must preserve existing copyright notices and reproduce this Limited License

(including the above copyright notice and the disclaimer and (if applicable) source code license

limitations below) in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 

Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

 

*No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this software is permitted with

respect to any software provided in binary form.

 

*any redistribution and use are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*Nothing shall obligate TI to provide you with source code for the software licensed and

provided to you in object code.

 

If software source code is provided to you, modification and redistribution of the source code are

permitted provided that the following conditions are met:

 

*any redistribution and use of the source code, including any resulting derivative works, are

licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*any redistribution and use of any object code compiled from the source code and any

resulting derivative works, are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its suppliers may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written

permission.

 

DISCLAIMER.

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TI AND TI’S LICENSORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL TI AND TI’S LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of License

****************************************************

 

Download item Versie Grootte (KB)
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (EXE) 1.0 91.378
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (MSI) 1.0 85.043
TI-Innovator™ Hub Update Software for Macintosh® 1.0 15.025