Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System

Lees de Licentie voordat u verdergaat. Door de toepassing te downloaden geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentie.

Licentieovereenkomst Texas Instruments Education Technology

LICENTIEPROGRAMMA: TI-Nspire™ CX II handheld besturingssystemen

BELANGRIJK– door het licentieprogramma te gebruiken gaat U ermee akkoord dat u de gebruiksvoorwaarden van Texas Instruments Online en de bepalingen van deze Licentieovereenkomst (de “Overeenkomst”) naleeft. Lees deze documenten zorgvuldig door.  Als U niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik het licentieprogramma dan niet.

U bevestigt: (1) dat U de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt; of (2) dat U 13 jaar of ouder bent, maar jonger dan 18 jaar (“minderjarig”), dat U deze voorwaarden hebt gelezen met Uw ouder of voogd, en dat U en Uw ouder of voogd deze voorwaarden begrijpen en ermee instemmen. Als U een ouder of voogd bent van een minderjarige die het Licentieprogramma gebruikt, accepteert en stemt U ermee in (i) toezicht te houden op het gebruik van het licentieprogramma door de minderjarige; (II) alle risico's en aansprakelijkheid op zich te nemen die verband houden met het gebruik van het licentieprogramma door de minderjarige: (iii) de juistheid en waarheidsgetrouwheid van alle door U of de minderjarige verstrekte informatie te waarborgen; en (IV) verantwoordelijkheid te nemen en gebonden te zijn aan deze voorwaarden voor de toegang en het gebruik van het licentieprogramma door de minderjarige.

Gebruikte termen:

Apparaat (hardware)

TI-Nspire™ CX II grafische rekenmachines: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T CAS, en TI-Nspire™ CX II-C CAS

Instelling

Commerciële onderneming, overheidsorganisatie of onderwijsinstelling.

Licentieprogramma

Het softwareprogramma, zoals hierboven beschreven, dat u hebt geselecteerd op de website van TI Education Technology om te downloaden of online te gebruiken, en alle bijbehorende documentatie. Dit omvat ook alle upgrades die het oorspronkelijke licentieprogramma vervangen of aanvullen.

Andere materialen met een licentie

Software en andere elektronische documentatie die gekoppeld is aan het licentieprogramma en die onder andere voorwaarden vallen dandevoorwaarden van deze Overeenkomst,met inbegrip van, maar niet beperkt tot,open source-software of software van derden.

U

“U” of “Uw” betekent u persoonlijk als u de rechten die hierin zijn toegekend zelf zult gebruiken, maar het betekent uw Instelling, als u deze Overeenkomst aangaat in opdracht van de Instelling.

 

Licentieprogramma's worden in licentie gegeven, niet verkocht, door Texas Instruments Incorporated (“TI”) en/of enige van toepassing zijnde licentiegevers (gezamenlijk “Licentiegever” genoemd) onder de hieronder verleende licentie. Als U door deze Overeenkomst te accepteren toegang krijgt tot andere materialen met een licentie, dan wordt dat materiaal vermeld in de bijlage die bij het licentieprogramma wordt geleverd. Op uw gebruik van de andere Materialen met een licentie zijn andere voorwaarden, erkenningen en afwijzingen van aansprakelijkheid van toepassing zoals opgenomen in de bijlage(n) en/of opgenomen in het andere Materiaal in de softwarebundel. De rechten uit deze Overeenkomst vervangen de rechten voor het andere Materiaal met een licentie niet.

LICENTIE VOOR ÉÉN GEBRUIKER (SINGLE USER)

Voor de licentie voor één gebruiker verleent de Licentieverstrekker, U een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik (en het downloaden en installeren, indien van toepassing) van het licentieprogramma op ondersteunde hardwareapparaten. Virtueel gebruik (d.w.z. gelijktijdig gebruik van het licentieprogramma door twee of meer gebruikers) is strikt verboden. U mag één kopie van het licentieprogramma maken voor back-up- en archiveringsdoeleinden. U geeft dan ook alle kennisgevingen over auteursrechten en eigendomsrechten in de software en op de media door. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de documentatie, mag U dergelijke documentatie niet kopiëren.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op alle licenties:

1. Restricties

U mag de broncode van het Licentieprogramma niet afleiden (reverse assembly of engineering is verboden). U mag het Licentieprogramma niet wijzigen, publiceren, onthullen, weergeven, verstrekken, of enig deel daarvan overdragen, verkopen, verhuren, leasen of anderszins ter beschikking stellen. U mag de Licentieprogramma's niet overdragen, opnieuw distribueren of in sub licentie geven, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst, en als u uw apparaat aan een derde verkoopt, moet u het licentieprogramma van het apparaat verwijderen voordat u dit doet. De licentieverstrekker behoudt alle rechten in en op het licentieprogramma dat niet uitdrukkelijk aan u is verleend onder deze Overeenkomst.

2. Ondersteuning en aanpassingen

Voor ondersteuning bij het licentieprogramma kunt u contact opnemen met TI via https://education.ti.com/ti-cares.  TI behoudt zich het recht voor om het licentieprogramma op elk moment naar eigen goeddunken te beëindigen of aan te passen, uit te breiden, te verbeteren en andere wijzigingen aan te brengen.  

3. Auteursrecht

Op het licentieprogramma zijn copyright en andere intellectuele-eigendomsrechten van toepassing. U mag geen informatie over vertrouwelijkheid, handelsgeheim, handelsmerk, patent, copyright, eigendomsinformatie of andere merken of ontwerpen van enig onderdeel van het Licentieprogramma verwijderen, wijzigen, bedekken of verhullen.

4. Garantie

TI garandeert niet dat de licentieprogramma's vrij zullen zijn van fouten of zullen voldoen aan Uw specifieke vereisten.  DE LICENTIEPROGRAMMA'S WORDEN GELEVERD IN DE STAAT ZOALS ZE ZIJN EN MET ALLE EVENTUELE STORINGEN. TI EN HAAR LICENTIEVERSTREKKERS GEVEN GEEN UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE IN LICENTIE GEGEVEN PROGRAMMA'S, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VEILIGHEID OF NIET-INBREUK OP PATENTEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSGEHEIMEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR TI ZAL TOT ENIGE GARANTIE LEIDEN.

5. Beperkingen

TI OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, SCHADE DOOR BESTRAFFING OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, GEBRUIKSDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN, ONGEACHT OF DE BEWEERDE SCHADE WORDT VERMELD IN DE VORM VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF SCHADELOOSSTELLING.  

IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TI OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS ONDER DEZE OVEREENKOMST OF VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE LICENTIEPROGRAMMA'S, OF ALLE DOOR TI VERZAMELDE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE LEERLINGGEGEVENS DE HOOGTE VAN (I) DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD VOOR DE LICENTIEPROGRAMMA'S OF (II) VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLARS (US$50) OVERSCHRIJDEN.  

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op U van toepassing is.

6. Uw Content en schadeloosstelling

U verklaart en garandeert dat alle Content die U gebruikt met het licentieprogramma of, indien van toepassing, via Google-diensten zoals Google Classroom en Google Drive geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U verklaart en garandeert verder dat dergelijke inhoud zal voldoen aan toepasselijke voorwaarden van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Google-diensten met betrekking tot inhoud die U naar de Google-diensten leidt. U stemt ermee in TI (inclusief zijn agenten en vertegenwoordigers) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten, verliezen en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit Uw niet-naleving van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Deze sectie zal elke beëindiging of afloop van deze Overeenkomst overleven.

7. Beëindiging

Onverminderd andere rechten kan TI Uw recht om het licentieprogramma te gebruiken beëindigen, als U de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt. Met uitzondering van de hierboven verleende licenties blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

8. Exportcontrole

Het licentieprogramma kan onderhevig zijn aan exportbeperkingen en -sancties van de VS. U stemt ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Het licentieprogramma mag niet worden geëxporteerd, opnieuw worden geëxporteerd, overgedragen of doorverkocht aan personen of entiteiten die onder embargo staan, zijn gesanctioneerd of als beperkte bestemmingen in de VS zijn aangegeven (gezamenlijk aangeduid als “Denied Persons”). De denied persons omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de personen of entiteiten die zijn vermeld op de lijst met denied persons van de Commerce Department’s Denied Persons List, de Commerce Department’s Entity List, de Directorate of Defense Trade Controls’ List of Statutorily Debarred Parties, en de Treasury Department’s List of Specially Designated Nationals. Door het gebruik van het Licentieprogramma verklaart en garandeert U dat U zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt, en dat U het Licentieprogramma niet zult verstrekken aan enige denied persons. U mag het licentieprogramma niet gebruiken of op andere wijze exporteren of opnieuw exporteren, tenzij dit is toegestaan door de wetgeving van de Verenigde Staten en de wetgeving van het rechtsgebied waarin het licentieprogramma is verkregen. U stemt er ook mee in dat U het licentieprogramma niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de wetgeving van de Verenigde Staten, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de productie van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie. Zie deel 744 van de U.S.  Export Administration Regulations.

9. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de staat Texas (VS), zonder verwijzing naar principes van conflicterende wetten. Als een bevoegde rechtbank een bepaling van de Overeenkomst niet afdwingbaar acht, zal deze bepaling zoveel mogelijk worden afgedwongen om de intentie van de partijen te bewerkstelligen, en zal de rest van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Deze Overeenkomst valt niet onder het Verdrag van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, of onder de Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA). De partijen komen overeen dat niet-exclusieve jurisdictie voor enig geschil dat voortkomt uit of verband houdt met deze Overeenkomst ligt bij de rechtbanken in de staat Texas. Niettegenstaande het voorgaande kan een vonnis worden afgedwongen bij een Amerikaanse of buitenlandse rechtbank, en kan een van beide partijen een gerechtelijk bevel vragen bij een Amerikaanse of buitenlandse rechtbank. Als TI nalaat enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van toekomstige handhaving van die of enige andere bepaling of enige andere overeenkomst die tussen de partijen van kracht kan zijn.

10. Leidende taal

Als TI U een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst heeft verstrekt, gaat U ermee akkoord dat de vertaling uitsluitend voor Uw gemak wordt aangeboden en dat de Engelse versie geldig is. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Engelse versie van deze Overeenkomst en een vertaling, dan zal de Engelse versie leidend zijn.

11. Volledige overeenkomst

Dit is de volledige overeenkomst tussen U en TI, en deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen die betrekking hebben op het onderwerp van deze Overeenkomst. Geen enkele wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van TI. U garandeert en verklaart dat U alle machtigingen en andere toepasselijke toestemmingen hebt verkregen die U nodig heeft om deze Overeenkomst aan te gaan.

Producent is Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, VS

______________________________________________________________________________

BIJLAGE (SOFTWARE MANIFEST)

Dit zijn andere materialen met een licentie (of delen daarvan) die worden verspreid en/of gebruikt met het licentieprogramma, en de bijbehorende auteursrechtverklaringen en licenties die hierop van toepassing zijn.

rev20230628

Download item Versie Grootte (KB)
TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System 6.2 14.139