Education Technology

Prijsvraag Mathe-Magische Kunst

Regels en voorwaarden

1. PRIJSVRAAG

De Prijsvraag ‘Mathe-Magische Kunst’ (‘Prijsvraag’) is een initiatief van TEXAS INSTRUMENTS HOLLAND B.V. (‘TI’) en is bedoeld om de deelnemers (‘Deelnemer(s)’) te motiveren en enthousiast te maken voor coderen. Op deze Prijsvraag zijn de onderstaande regels (‘Regels’) van toepassing. De Deelnemers verklaren deze regels te hebben gelezen en daarmee in te stemmen.

De Prijsvraag bestaat uit twee delen:

 • Het eerste deel is de wedstrijd zelf, waarbij leerlingen uit de bovenbouw van de middelbare school individueel meedoen in een van de volgende vier categorieën (handhelds + software) (‘Categorieën’):

  • TI-84 Plus CE-T Python Edition (Python)
  • TI-Nspire CX II-T (Python)
  • TI-84 Plus CE-T (TI-Basic)
  • TI-Nspire CX II-T (TI-Basic); alleen bijdragen die uitsluitend met een van de vier Categorieën handhelds (en bijbehorende software) zijn geproduceerd, kunnen meedingen in de Prijsvraag.

  door kunstwerken in te sturen in de vorm van beeldmateriaal, scripts of video’s.
   

 • In het tweede deel worden de 10 scholen met de meeste Deelnemers bekendgemaakt.

 

2. DEELNEMERS

2.1 De Deelnemers zitten in de bovenbouw van een Nederlandse middelbare school.

2.2 De Deelnemers mogen een of meer docenten wiskunde of andere exacte vakken van hun school als begeleider kiezen (‘Begeleidende docent(en)’).

2.3 Elke Deelnemer mag slechts één keer meedoen in één Categorie en de (eventuele) Begeleidende docent mag alle Deelnemers uit zijn/haar klas(sen) begeleiden. Directe familieleden of werknemers van TI of andere aan TI gelieerde ondernemingen of dochterorganisaties zijn uitgesloten van deelname aan de Prijsvraag.

2.4 Als de Deelnemers minderjarig zijn, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van hun ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers vereist voor hun deelname aan de Prijsvraag en voor de verspreiding van geluidsopnames en beeldmateriaal waarin deze minderjarigen voorkomen. Alle Deelnemers moeten daarnaast de schriftelijke toestemming van hun school kunnen overleggen. Hiervoor zal TI de Deelnemers per e-mail een formulier toesturen dat zij kunnen invullen en terugsturen naar TI. Deelnemers die deze formulieren niet of niet volledig ingevuld opsturen zijn uitgesloten van deelname aan de Prijsvraag.

 

3. PLANNING VAN DE PRIJSVRAAG

De Prijsvraag loopt van 15 januari tot 15 april 2021 en bestaat uit de volgende fases:

a) Bekendmaking van de Prijsvraag op scholen (docenten en leerlingen): tussen 15 januari en 10 april 2021;

b) Inschrijving voor de Prijsvraag en inzending van de bijdragen (script/code, beeldmateriaal en/of video’s): tot 15 april 2021 (inschrijvingen of inzendingen die na deze datum binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname);

c) Beoordeling van de bijdragen door de jury: tot 26 april 2021;

d) Publicatie van de video’s van de finalisten op het YouTubekanaal van TI: 3 mei 2021;

e) Bekendmaking van de winnaars: tot 3 mei 2021;

g) Prijsuitreiking: tot 30 mei 2021.

 

4. INSCHRIJVING

Deelnemers kunnen zich voor de Prijsvraag inschrijven via het onlineformulier op education.ti.com/nl/prijsvraag.

 

5. INGESTUURDE BIJDRAGEN

5.1 Bijdragen die nog niet eerder ergens zijn gepubliceerd worden geaccepteerd in overeenstemming met het doel van de Prijsvraag en geproduceerd op initiatief van de Deelnemers (ongeacht begeleiding van hun ouders en/of de Ondersteunende docent(en).

5.2 Als een video deel uitmaakt van de bijdrage, heeft deze een maximale lengte van 1 (één) minuut en heeft deze het volgende bestandsformaat: MP4, MPEG, MOV, AVI of WMV, zodat de video kan worden afgespeeld op verschillende apparaten/media: computer, tv, website enz.

5.3 Scripts, beeldmateriaal en video’s kunnen op de volgende manier worden verzonden:

a) Vul het formulier in op education.ti.com/nl/prijsvraag. Deelnemers krijgen instructies over hoe en waar ze bestanden en video’s kunnen uploaden.

5.4 Het script/de code van het kunstwerk, het beeldmateriaal en de video mogen in de periode voorafgaand aan de inzending niet door de Deelnemers worden uitgezonden of gepubliceerd op school of daarbuiten, dus ook niet via internet of andere communicatiemiddelen.

5.5 De video’s mogen geen geluiden of beelden bevatten van les- of trainingsactiviteiten, bijeenkomsten van schoolbesturen of andere organen of, voor zover van toepassing, specifieke leden van de school- of onderwijsgemeenschap van wie de stem of afbeelding al dan niet vrijwillig wordt vastgelegd.

5.6 Bij de bijdragen moeten duidelijk de naam, leeftijd, het schooljaar, de klas en de school van de Deelnemer worden vermeld.

5.7 De video’s mogen geen geluiden of beelden bevatten die niet door de Deelnemers zelf zijn geproduceerd.

5.8 Eventuele vragen of problemen rond het inleveren van de bijdragen kunnen worden gesteld via TI-prijsvraag@ti.com.

6. JURY EN SELECTIE VAN BIJDRAGEN:

6.1 De jury die de ingestuurde bijdragen gaat beoordelen bestaat uit de volgende personen:

a) Een onafhankelijke juryvoorzitter, die wordt benoemd door TI. Deze bepaalt of de inzendingen voldoen aan het doel van de Prijsvraag en beoordeelt de originaliteit en de grafische kwaliteit van de inzending en of de boodschap goed overkomt;

b) Een panel van 4 (vier) onafhankelijke juryleden. Zij beoordelen het script (verplicht), het kunstwerk (verplicht) en de video (facultatief, kan bonuspunten opleveren), aan de hand van een aantal criteria.

6.2 De onafhankelijke jury selecteert de finalisten en de winnende inzending volgens de criteria waarnaar in punt 6.1.a wordt verwezen en bekijkt de beoordeling van het script, het beeldmateriaal en de facultatieve video.

6.3 De beslissing van de jury is definitief en er kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.

 

7. PRIJZEN

7.1. De 10 scholen met de meeste Deelnemers winnen de volgende prijs: Texas Instruments pakket van 1 (één) TI-Nspire™ CX II-T CAS handheld, 1 (één) permanente licentie TI-Nspire™ CX Premium lerarensoftware, 1 (één) TI-Innovator™ Hub en 1 (één) TI-Innovator™ Rover.

Dit pakket wordt geleverd aan de directeur van de school.

7.2 De Deelnemers die als eerste, tweede en derde eindigen in een van de vier Categorieën (in totaal 12 winnaars) winnen de volgende (‘Prijs/Prijzen’):

1. Eén drone
2. Eén cadeaukaart (naar keuze) van € 100
3. Bioscoopbon ter waarde van € 50

7.3 De Prijzen worden toegekend zonder expliciete of impliciete garantie van TI. Op de uitgereikte Prijzen zijn bovendien de algemene verkoopvoorwaarden van TI van toepassing (zie http://www.ti.com/corp/docs/legal/termsofuse_store.shtml) De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld, op welke manier dan ook (toekenning, overdracht, verkoop of ruil). TI behoudt zich het recht voor om de Prijs, uitsluitend naar eigen goeddunken, te vervangen door een Prijs met een vergelijkbare of grotere waarde.

 

8. BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS EN LEVERING VAN DE PRIJZEN

8.1 De 10 winnende scholen worden bekendgemaakt via de speciale webpagina voor de prijsvraag, de Facebookpagina’s, het YouTubekanaal en de elektronische nieuwsbrief van TI en onze partners in deze prijsvraag. De prijzen voor de deelnemers (7.1) worden geleverd volgens de in punt 3 genoemde planning.

8.2 De 12 winnende Deelnemers worden bekendgemaakt via de speciale webpagina voor de prijsvraag, de Facebookpagina’s, het YouTubekanaal en de elektronische nieuwsbrief van TI en onze sponsors. De prijzen (7.2) worden geleverd volgens de in punt 3 genoemde planning.

 

9. ALGEMEEN

9.1 TI behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan de regels in dit Reglement niet te accepteren of uit te sluiten en om, met name maar niet uitsluitend, (inzendingen van) Deelnemers die in strijd met de Wet of deze Regels handelen te diskwalificeren/niet in behandeling te nemen.

9.2 Deelnemers die zichtbaar immoreel, kwetsend, lasterlijk, agressief of verwijtbaar gedrag vertonen dat de rechten van derden zou kunnen benadelen of schaden, evenals degenen die beelden en/of geluiden gebruiken die niet van henzelf zijn, worden ook gediskwalificeerd/uitgesloten van deelname aan de Prijsvraag.

9.3 De door de Deelnemers ingezonden werken zijn na inzending eigendom van TI, dat ze vrijelijk kan gebruiken, tentoonstellen en publiceren, in de zekerheid dat een dergelijk(e) gebruik, publicatie of reproductie geen reden is voor betaling van enig bedrag of enige vergoeding aan de deelnemers of zelfs de school door TI. Werken waarvoor richting TI geen aanspraak wordt gemaakt op enige vergoeding of claim voor deelname/publicatie onder enige titel, worden geaccepteerd. Wanneer de eigendom van de werken niet aan TI kan worden overgedragen, verleent elke Deelnemer TI en aan TI gelieerde ondernemingen hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, permanent en royaltyvrij recht en licentie om hun bijdragen en andere ingezonden informatie of onderdelen of aanpassingen daarvan te publiceren, voor zover die verband houden met producten van Texas Instruments, technische of marketingpublicaties, advertenties of promotionele activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot technische artikelen, datasheets, applicatie-informatie, referentieontwerpen of internetpublicaties van TI of derden. TI behoudt zich het recht voor de inzendingen zonder bronvermelding te publiceren.

9.4 Deelname aan de Prijsvraag houdt in dat de Deelnemers uitdrukkelijk akkoord gaan met dit volledige reglement, inclusief de door hen verleende toestemming op het gebied van de hieronder genoemde persoonsgegevens, en met de publicatie en verspreiding van hun inzendingen, inclusief hun stemgeluid en beelden in de video’s die zij voor de Prijsvraag hebben ingezonden.

9.5 TI behoudt zich het recht voor om deze Prijsvraag zonder aankondiging vooraf te wijzigen, (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen, door dit via zijn website en elektronische nieuwsbrief aan zijn database bekend te maken zonder enige aansprakelijkheid.

9.6 Er wordt bij deelname aan deze prijsvraag geen vertrouwensrelatie tot stand gebracht tussen TI en de Deelnemers, en de informatie die zij inzenden wordt door TI niet vertrouwelijk behandeld.

9.7 TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS. Tenzij Deelnemers bij inschrijving toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, worden de verstrekte persoonsgegevens door TI (en aan TI gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen), alsmede door dienstverleners die door TI als gegevensverwerkers zijn ingezet (voor bijvoorbeeld webhostingsdiensten), uitsluitend gebruikt voor het doel van de Prijsvraag en de publicatie van de inzending, zoals hierboven beschreven. TI verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het online privacybeleid van Texas Instruments (zie http://www.ti.com/corp/docs/legal/privacy.shtml) en de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

9.8 Door hun deelname aan de Prijsvraag stemmen de Deelnemers ermee in dat zij TI en aan TI gelieerde ondernemingen vrijwaren van enige schade, rechten en claims die voortvloeien uit (i) te late of niet geslaagde pogingen om de winnaars op de hoogte te brengen van een prijs, evenals te late of niet geslaagde pogingen om een prijs naar de winnaars te verzenden; (ii) verbeuring van een prijs en selectie van een alternatieve winnaar; (iii) storingen, defecten of problemen met elektronica, hard- en software, netwerken, het internet of computers, inclusief vertraagde computerverzending, in welke vorm dan ook; (iv) beëindiging van de Prijsvraag of uitsluiting of diskwalificatie van een Deelnemer op grond van deze Regels; en (v) enig letsel, verlies of schade in welke vorm van ook, verband houdend met deelname aan de Prijsvraag.