Education Technology

Ohjelmistot, Sovellukset ja OS päivitykset

TI Connect™ CE Software for Macintosh®

Easily take screen captures, transfer files, and write TI basic programs for the TI-84 Plus family.

TI Connect™ Software


TI Connect™

TI Connect™ CE Software


TI Connect™ CE

Get the right version


Determine which version of TI Connect™ software is right for your graphing calculator.


See the Difference

Lue Käyttöoikeus ennen kuin jatkat. Lataamalla sovelluksen ilmaiset hyväksyväsi määräykset ja ehdot Käyttöoikeus.

TI Connect™ Software 5.x for Windows® ja Mac®-ympäristöön

SOVELTUVUUS:  Tätä koekäyttö- tai yhden käyttäjän lisenssiä sovelletaan Suomesta hankittuun TI Connect™ Software for Windows® ja Mac®- ohjelmistoon.

TÄRKEÄÄ – Lue tämä sopimus ("Sopimus") huolellisesti ennen tässä pakkauksessa olevan tietokoneohjelman asentamista.  Sinun katsotaan hyväksyneen tämän Sopimuksen ehdot, mikäli asennat tai muulla tavoin käytät tässä pakkauksessa olevaa tietokoneohjelmaa. 

Tässä pakkauksessa oleva tietokoneohjelma (“Tietokoneohjelma”) ja kaikki sen mukana tuleva dokumentaatio (yhdessä “Ohjelmisto”) on Texas Instruments Incorporated –yhtiön (TI) ja/tai muiden jäljempänä viitattujen kolmansien osapuolien lisensioima (yhdessä ”Lisenssinantaja”).  Sinulle myönnettyjen oikeuksien yksityiskohdat on kuvattu jäljempänä. 

(1.1) Sinulla ei ole oikeutta dekompiloida tai muulla tavoin kääntää Tietokoneohjelman koodin muotoa lähdekieliseksi, ellei se ole välttämätöntä sellaisen tiedon hankkimiseksi, jolla saavutetaan yhteentoimivuus itsenäisesti luodun tietokoneohjelman kanssa ja edellyttäen, että: (1) suoritat edellä mainitut toimenpiteet itse tai ne tehdään sinun lukuusi, (2) TI ei ole aiemmin toimittanut yhteentoimivuuden saavuttamiseksi tarvittavaa tietoa käyttöösi kohtuullisen ajan kuluessa sinun tekemästä pyynnöstä, ja (3) nämä toimenpiteet rajoittuvat niihin Tietokoneohjelman osiin, jotka ovat yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta tarpeen.  Tietoja, jotka olet saanut edellä mainitulla tavalla, saadaan käyttää vain yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.  TI:lla on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli et noudata edellä sovittuja ehtoja tai yrität tehdä jotain sopimusrikkomukseksi katsottavaa toimenpidettä.

(1.2) Sinulla ei ole oikeutta vuokrata tai muulla tavoin väliaikaisesti luovuttaa kokonaan tai edes osittain Ohjelmistoa tai sen kopioita kolmansille osapuolille.  Sinulla on oikeus myydä Ohjelmiston käyttöoikeus edellyttäen, että varmistat kyseessä olevan ostajan antavan kirjallisen vahvistuksen siitä, että tässä lisenssissä kuvatut ehdot sitovat häntä ja ettet itse enää säilytä yhtään kopiota Ohjelmistosta.

 (2) Virheitä koskevat rajoitetut takuuvelvoitteet

(2.1) Mikäli jäljempänä kohdassa (2.5) mainitun takuuajan aikana ilmenee, että Ohjelmistossa on virhe, joka oli olemassa jo vaaranvastuun siirtyessä, tulee TI:n omalla kustannuksellaan ja oman valintansa mukaisesti joko korjata virhe tai korvata Ohjelmisto uudella Ohjelmistolla (“Takuuvelvoitteet”) tai ottaa vastaan Ohjelmiston palautus ja hyvittää sinulle Ohjelmiston ostohinta.  Takuuvelvoitteet täytetään ilman, että siihen olisi laillista velvollisuutta.  Takuuvelvoitteiden täyttämistä koskevien vaatimuksien tekemisen yhteydessä sinun täytyy esittää ostotodistus.

(2.2) Ohjelmistossa on virhe, mikäli se ei toimi soveltuvissa käyttöohjeissa olevissa toiminnallisissa määrityksissä kuvatulla tavalla.

(2.3) TI ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat huolimattomuudesta, vääränlaisesta käytöstä mukaan lukien virheellisesti suoritettu asennus, operointi, käyttö, ylläpito tai testaus, tai käytöstä sellaisissa sovelluksissa tai ympäristössä, joita TI ei ole nimenomaisesti yksilöinyt; sekä käytöstä muiden kuin TI:n tähän tarkoitukseen hyväksymien tuotteiden kanssa, tai mikäli Ohjelmistoa on muutettu jollain tavalla.

(2.4) Mikäli Takuuvelvoitteiden täyttäminen epäonnistuu, on sinulla oikeus vetäytyä tästä Sopimuksesta tai vaatia hinnanalennusta mahdollisten vahingonkorvausvaateiden esittämisen (joita koskee jäljempänä mainittu vastuunrajoitus) lisäksi.

(2.5) Takuuvelvoitteiden täyttämistä koskevat vaatimukset tulee esittää kahden (2) vuoden kuluessa.  Korjattujen Ohjelmistojen osalta alkuperäisestä takuuajasta jäljellä oleva takuuaika alkaa kulua korjatun Ohjelmiston palautuksesta lukien.  Mikäli Ohjelmisto on korvattu uudella Ohjelmistolla, alkaa sen toimitushetkestä kulua kokonaan uusi takuuaika.

(2.6) Mikäli väitettyä virhettä koskevien selvitysten perusteella selviää, ettei mitään virhettä olekaan olemassa, on TI:lla oikeus veloittaa virheen selvittämistyöstä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.  Tällaisessa tilanteessa Ohjelmiston toimitus tapahtuu omalla kustannuksellasi ja vastuullasi.

(3) Immateriaalioikeusloukkaukset ja oikeudelliset virheet

(3.1) Kohtien (3.2) ja (3.3) sekä vastuunrajoituslausekkeen sisältämät ehdot huomioon ottaen sitoutuu TI korvaamaan kaikki vahingot ja kulut kohdassa (2.5) määritellyn takuuajan aikana, jotka sinulle ovat syntyneet lainvoimaisten tuomioiden tai TI:n tekemien sovintojen tai hyväksymien kompromissiratkaisujen johdosta, mikäli ne perustuvat väitteisiin, joiden mukaan Ohjelmisto väitetään loukkaa suoraan jotain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai jossain Euroopan Unionin jäsenvaltiossa voimassa olevaa patenttia, tekijän- tai muuta immateriaalioikeutta edellyttäen, että (i) TI:lle ilmoitetaan vaatimuksesta ja, mikäli mahdollista, toimitetaan siitä kopio, (ii) TI:lle annetaan kaikki hallussasi olevat todisteet, (iii) TI:lle annetaan kohtuullista apua sekä täysi puhevalta puolustuksessa, joka TI:lla on halutessaan oikeus saada muttei velvollisuutta ottaa, sekä sovintoa tai kompromissiratkaisua koskevissa neuvotteluissa, ja (iv) sinä et myönnä immateriaalioikeuksien loukkausta suhteessa kolmansiin osapuoliin.  Mikäli lopetat Ohjelmiston käytön vahinkoja minimoidaksesi tai muusta tärkeästä syystä, on sinulla velvollisuus ilmoittaa samalla vaatimuksia esittäneelle kolmannelle osapuolelle, ettei käytön lopettaminen tarkoita sen myöntämistä, että kyseessä olevan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia olisi loukattu.

(3.2) Mikäli sinua vastaan esitetään väite, jota vastaan TI on velvollinen puolustamaan sinua kohdan (3.1) perusteella, on TI:lla oikeus omasta harkinnastaan: (i) hankkia lisenssi, joka antaa sinulle oikeuden jatkaa Ohjelmiston käyttöä, tai (ii) korvata Ohjelmisto uudella Ohjelmistolla tai muuttaa sitä niin, että oikeudenloukkaus poistuu, mutta kuitenkin sellaisella tavalla, joka ei olennaisesti vaikuta Ohjelmiston toiminnallisuuksiin, tai (iii) mikäli kumpaakaan edellä mainituista vaihtoehdoista (i) tai (ii) ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin, hyvittämään sinulle Ohjelmiston ostohinnan ja kuljetuskustannukset.  Mikäli TI päättää toimia kohdan (iii) mukaisesti, tulee sinun palauttaa TI:lle kaikki hallussasi, säilytyksessäsi tai muutoin kontrollipiirissäsi olevat tuotteet.  Edellä sovitut ehdot kuvaat tyhjentävästi TI:n vastuun immateriaalioikeuksien loukkauksista jäljempänä olevien vastuunrajoitusehtojen puitteissa tehtyjen rajoitettujen vahingonkorvausvaatimusten lisäksi.

(3.3) TI ei ole vastuussa sellaisista vahingoista ja kuluista, jotka johtuvat sinun tahallaan tekemistä toimista tai sinun ilman TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tekemistä sovinnoista tai hyväksymistä kompromissiratkaisuista.  TI:lla ei ole velvollisuutta puolustaa sinua eikä sillä ole vastuuta sellaisista vahingoista tai kuluista, mikäli oikeudenloukkausväite perustuu siihen, että: (i) olet käyttänyt Ohjelmistoa yhdessä jonkun toisen tuotteen, ohjelmiston tai laitteen kanssa; (ii) olet käyttänyt Ohjelmistoa sellaisella tavalla tai jossain sellaisessa sovelluksessa, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu riippumatta siitä, oliko TI tietoinen tai oliko sille ilmoitettu edellä mainitusta käytöstä (ellei TI ole hyväksynyt sellaista käyttöä kirjallisesti); tai (iii) olet tehnyt muutoksia Ohjelmistoon (edellä kohdissa (i-iii) mainitut toimet oikeuttavat TI:n esittämään vaatimuksia sinua kohtaan, joita kutsutaan jäljempänä yhdessä ”Muiksi Vaatimuksiksi”).

(3.4) Olet velvollinen puolustamaan kustannuksellasi TI:ä ja maksamaan kaikki vahingot, kulut ja kustannukset, jotka määrätään TI:n maksettaviksi tai joista sinä olet tehnyt sovinnon tai hyväksynyt muun kompromissiratkaisun, mikäli TI:a vastaan esitetty vaatimus perustuu Muita Vaatimuksia koskeviin väitteisiin.

(3.5) TI:n ja sinun vastuusi immateriaalioikeusloukkauksista on määritelty tyhjentävästi tässä kohdassa.

(4) Vastuunrajoitus

(4.1) TI ei ole vastuussa välillisistä vahingoista lukuun ottamatta sellaisia välillisiä vahinkoja, jotka johtuvat kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) (”Laki”) 5 luvun 20§:ssä tarkoitetusta huolimattomuudesta TI:n puolella tai siitä, että Ohjelmisto ostohetkellä poikkesi siitä, mihin TI oli erityisesti sitoutunut.

(4.2) Mikäli olet ostanut Ohjelmiston oikeushenkilön lukuun tai sinun harjoittamaa elinkeinotoimintaa varten Lain 1 luvun 4§:ssä ja 5§:ssä tarkoitetulla tavalla, ei TI ole vastuussa välillisistä vahingoista missään tilanteessa ja TI:n vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu sinun maksamien lisenssimaksujen yhteismäärään lukuun ottamatta tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja, joiden osalta TI ei rajoita vastuutaan.

(4.3) TI:n vastuu rajoittuu, niiltä osin kuin Lain pakottavat säännökset mahdollistavat vastuunrajoittamisen ajallisesti, vaatimuksiin, jotka esitetään TI:a vastaan 2 vuoden kuluessa siitä kun tulit tietoiseksi syntyneestä vahingosta.  Riippumatta siitä, milloin sait tiedon syntyneestä vahingosta, päättyy TI:n vastuu 3 vuoden päästä vahingon syntymisestä.  Virheisiin perustuvat vahingonkorvausvaatimukset tulee esittää edellä kohdassa (Virheitä koskevat rajoitetut takuuvelvoitteet) kuvatulla tavalla.

(4.4) Tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaista henkilö- tai omaisuusvahinkoa koskevaa korvausvastuuta lukuun ottamatta edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan kaikkiin korvausvaatimuksiin riippumatta korvausvastuun oikeudellisesta perusteesta.

(4.5) Edellä mainitut vastuunrajoitukset soveltuvat myös Ostajan korvausvaatimuksiin TI:n työntekijöitä tai edustajia vastaan.

YLEISTÄ

(1) TI:lla on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli et noudata näitä ehtoja.  Olet sitoutunut palauttamaan tai hävittämään alkuperäisen pakkauksen ja kaikki hallussasi olevat kokonaiset tai osittaiset Ohjelmiston kopiot tämän Sopimuksen purkamishetkellä sekä vahvistamaan kirjallisesti TI:lle, että olet suorittanut edellä mainitut toimet.

(2) Ohjelmiston maastavienti ja jälleenvienti tulee suorittaa sekä sen valtion maastavientiä koskevissa vientimääräyksissä määrätyllä tavalla, josta sinä ostit lisenssin Ohjelmistoon, että Yhdysvaltojen ”Export Administration Act of 1969” määräyksissä (muutoksineen) määrätyllä tavalla.  Edellä mainittujen määräysten noudattaminen on sinun vastuullasi.  Sitoudut siihen, että et aio etkä koskaan tule viemään maasta tai jälleenviemään tai siirtämään, suoraan tai epäsuorasti, Ohjelmistoa tai teknistä dataa mihinkään sellaiseen valtioon, johon edellä kuvattua maastavientiä, jälleenvientiä tai siirtoa ei voi tehdä Yhdysvaltojen tai minkään sellaisen valtion soveltuvien määräysten tai säännösten perusteella, josta olet ostanut Ohjelmiston, ilman asianmukaista suostumusta tai lisenssiä, jonka lisenssinostovaltion toimivaltainen viranomainen tai Yhdysvaltojen ”Bureau of Industry and Security of the United States Department of Commerce” -virasto edellyttää.

(3) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta (CISG) ei sovelleta osapuolten väliseen sopimussuhteeseen.

(4) Mikäli jokin tässä Sopimuksessa oleva ehto tai ehdon osa on pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, jäävät muut tässä Sopimuksessa olevat ehdot, samoin kuin pätemättömän ehdon ei-pätemättömät osat, voimaan.

(5) TI:n ja sinun välisen sopimussuhteen ehdot on määritelty tyhjentävästi tässä Sopimuksessa.  Kaikki lisäykset ja muutokset tähän Sopimukseen on sovittava kirjallisesti ollakseen päteviä, minkä lisäksi TI:n toiminimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan tulee allekirjoituksellaan hyväksyä ne. Edellä mainittu koskee myös luopumista tästä kirjallista muotoa koskevasta vaatimuksesta.

(6) Valmistaja on Texas Instruments Incorporated, 13532 N. Central Expressway, M/S 3816, Dallas, Texas 75243, U.S.A. _________________________________________________________________________________

The following program files are covered by and distributed under the Apache License.  Additional files and licenses follow.

OpenSans-Bold.ttf

OpenSans-BoldItalic.ttf

OpenSans-ExtraBold.ttf

OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf

OpenSans-Italic.ttf

OpenSans-Light.ttf

OpenSans-LightItalic.ttf

OpenSans-Regular.ttf

OpenSans-Semibold.ttf

OpenSans-SemiboldItalic.ttf

NOTE: NOT APPLICABLE FOR USB VERSIONS OF THE TI-SMARTVIEW™ EMULATOR SOFTWARE.

For more information on Apache software please visit the following website http://www.apache.org/licenses/.

Apache License follows:

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

 (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

End of Apache License

_________________________________________________________________________________

JSON in Java is free software distributed under the terms of the JSON.org license.  Additional files and licenses follow.

Copyright (c) 2002 JSON.org

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

The Software shall be used for Good, not Evil.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

End of JSON in Java license

_________________________________________________________________________________

Java Runtime Environment (JRE) is distributed under the Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX.  Additional files and licenses follow. 

Please refer to http://java.com/license 

End of Oracle Binary Code License Agreement

_________________________________________________________________________________

Java Advanced Imaging API is distributed under the Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement for the Java Advanced Imaging API 1.1.3. 

Please refer to http://download.java.net/media/jai/builds/release/1_1_3/LICENSE-jai.txt 

End of Sun Microsystems, Inc Binary Code License

_________________________________________________________________________________

Ladattu PDF eGuide Versio Koko (KB)
TI Connect™ CE Software for Macintosh® 5.6.3 78 527
Ohjekirjat
TI Connect™ CE Software (Dansk) Katso 5.6.3 2 208
TI Connect™ CE-Software (Deutsch) Katso 5.6.3 2 216
TI Connect™ CE Software (English) Katso Katso 5.6.3 1 963
Software TI Connect™ CE (Espanol) Katso 5.6.3 2 217
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-83 Premium CE (Français) Katso Katso 5.6.3 2 348
Logiciel TI Connect™ CE pour TI-84 Plus CE (Français) Katso Katso 5.6.3 2 318
Software TI Connect™ CE (Italiano) Katso 5.6.3 2 187
TI Connect™ CE Software (Nederlands) Katso 5.6.3 2 211
TI Connect™ CE-programvare (Norsk) Katso 5.6.3 1 963
Software TI Connect™ CE (Portugues) Katso 5.6.3 2 214
TI Connect™ CE-programvara (Svenska) Katso 5.6.3 2 209
TI Connect™ CE Software (UK English) Katso Katso 5.6.3 2 196
TI Connect™ CE 软件 (简体) (Simplified Chinese) Katso 5.6.3 2 315
TI Connect™ CE 軟體 (繁体) (Traditional Chinese) Katso 5.6.3 2 357