Education Technology

Ohjelmistot, Sovellukset ja OS päivitykset

TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System

Lue Käyttöoikeus ennen kuin jatkat. Lataamalla sovelluksen ilmaiset hyväksyväsi määräykset ja ehdot Käyttöoikeus.

Suomi | ABYSS Web Server License

TI-Nspire™ 5.x Math and Science Learning Software for TI Handheld Yhden käyttäjän lisenssi

SOVELTUVUUS: Tätä yhden käyttäjän lisenssiä sovelletaan Suomesta hankittuun TI-Nspire™ 5.x Math and Science Learning Software for TI Handheld –ohjelmistoon.

TÄRKEÄÄ – Lue tämä lisenssi (“Lisenssi”) huolellisesti ennen Texas Instruments Handheld Device (“THD”) –laitteen käyttämistä. Mikäli käytät THD:lle esiasennettuja tietokoneohjelmia, katsotaan sinun sitoutuneen tämän Lisenssin ehtoihin. Mikäli et hyväksy tämän Lisenssin ehtoja, tulee sinun palauttaa THD ja sen alkuperäinen pakkaus kaikkine sisältöineen ostopaikkaan täyden hyvityksen saamiseksi. Tämä pakkaus pitää palauttaa 14 päivän kuluessa ostopäivästä.

THD:lle esiasennetut tietokoneohjelmat (“Tietokoneohjelma”) ja kaikki siihen liittyvä dokumentaatio (yhdessä “Ohjelmisto”) lisensioidaan Texas Instruments Incorporated – yhtiön (TI) toimesta. Sinulle myönnettyjen oikeuksien yksityiskohdat on kuvattu jäljempänä.

YHDEN KÄYTTÄJÄN LISENSSI

(1) Lisenssi

(1.1) TI myöntää sinulle henkilökohtaisen ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Ohjelmistoa THD:ssa, joka voidaan siirtää vain kohdassa (1.3) kuvatulla tavalla. Mikäli dokumentaatiossa ei ole nimenomaisesti toisin todettu, ei sinulla ole oikeutta kopioida doku-mentaatiota.

(1.2) Sinulla ei ole oikeutta dekompiloida tai muulla tavoin kääntää Tietokoneohjelman koodin muotoa lähdekieliseksi, ellei se ole vält- tämätöntä sellaisen tiedon hankkimiseksi, jolla saavutetaan yhteen- toimivuus itsenäisesti luodun tietokoneohjelman kanssa ja edellyttäen, että: (1) suoritat edellä mainitut toimenpiteet itse tai ne tehdään sinun lukuusi, (2) TI ei ole aiemmin toimittanut yhteentoimi- vuuden saavuttamiseksi tarvittavaa tietoa käyttöösi kohtuullisen ajan kuluessa sinun tekemästä pyynnöstä, ja (3) nämä toimenpiteet rajoittuvat niihin Tietokoneohjelman osiin, jotka ovat yhteentoimi- vuuden saavuttamisen kannalta tarpeen. Tietoja, jotka olet saanut edellä mainitulla tavalla, saadaan käyttää vain yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. TI:lla on oikeus purkaa tämä Lisenssi välittömin vaikutuksin, mikäli et noudata edellä sovittuja ehtoja tai yrität tehdä jotain sopimusrikkomukseksi katsottavaa toimenpidettä.

(1.3) Sinulla ei ole oikeutta vuokrata tai muulla tavoin luovuttaa kokonaan tai edes osittain Ohjelmistoa tai sen kopioita kolmansille osapuolille. Sinulla on oikeus myydä Ohjelmiston käyttöoikeuden THD:n osana ja ainoastaan mikäli varmistat kyseessä olevan osta- jan antavan kirjallisen vahvistuksen siitä, että tässä lisenssissä kuvatut ehdot sitovat ostajaa ja ettet itse enää säilytä yhtään kopi- ota Ohjelmistosta.

(1.4) Mikäli noudatat tämän Lisenssin ehtoja, on sinulla myös oikeus käyttää mitä tahansa THD sovellusta (“Sovellusta”) yhdessä Ohjelmiston kanssa, johon sinulla on voimassa oleva lisenssi.

(2) Virheitä koskevat rajoitetut takuuvelvoitteet

(2.1) Mikäli jäljempänä kohdassa (2.5) mainitun takuuajan aikana ilmenee, että Ohjelmistossa on virhe, joka oli olemassa jo vaaranv- astuun siirtyessä, tulee TI:n omalla kustannuksellaan ja oman valin- tansa mukaisesti joko korjata virhe tai korvata Ohjelmisto uudella Ohjelmistolla (“Takuuvelvoitteet”) tai ottaa vastaan THD:n palautus ja hyvittää sinulle Ohjelmiston ostohinta. Takuuvelvoitteet täytetään ilman, että siihen olisi laillista velvollisuutta. Takuuvelvoitteiden täyt- tämistä koskevien vaatimuksien tekemisen yhteydessä sinun täytyy esittää ostotodistus.

(2.2) Ohjelmistossa on virhe, mikäli se ei toimi soveltuvissa käyttöo- hjeissa olevissa toiminnallisissa määrityksissä kuvatulla tavalla.

(2.3) TI ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat huolimattomuud- esta, vääränlaisesta käytöstä mukaan lukien virheellisesti suoritettu asennus, operointi, käyttö, ylläpito tai testaus, tai käytöstä sellai- sissa sovelluksissa tai ympäristössä, joita TI ei ole nimenomaisesti yksilöinyt; sekä käytöstä muiden kuin TI:n tähän tarkoitukseen hyväksymien tuotteiden kanssa, tai mikäli Ohjelmistoa on muutettu jollain tavalla.

(2.4) Mikäli Takuuvelvoitteiden täyttäminen epäonnistuu, on sinulla oikeus vetäytyä THD:n ostoa koskevasta sopimuksesta tai vaatia hinnanalennusta mahdollisten vahingonkorvausvaateiden esit- tämisen (joita koskee jäljempänä mainittu vastuunrajoitus) lisäksi.

(2.5) Takuuvelvoitteiden täyttämistä koskevat vaatimukset tulee esittää kahden (2) vuoden kuluessa. Korjattujen Ohjelmistojen osalta alkuperäisestä takuuajasta jäljellä oleva takuuaika alkaa kulua korjatun Ohjelmiston palautuksesta lukien. Mikäli Ohjelmisto on korvattu uudella Ohjelmistolla, alkaa sen toimitushetkestä kulua kokonaan uusi takuuaika.

(2.6) Mikäli väitettyä virhettä koskevien selvitysten perusteella sel- viää, ettei mitään virhettä olekaan olemassa, on TI:lla oikeus veloit- taa virheen selvittämistyöstä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa Ohjelmiston toimitus tapahtuu omalla kustannuksellasi ja vastuullasi.

(3) Immateriaalioikeusloukkaukset ja oikeudelliset virheet

(3.1) Kohtien (3.2) ja (3.3) sekä vastuunrajoituslausekkeen sisältämät ehdot huomioon ottaen sitoutuu TI korvaamaan kaikki vahingot ja kulut kohdassa (2.5) määritellyn takuuajan aikana, jotka sinulle ovat syntyneet lainvoimaisten tuomioiden tai TI:n tekemien sovintojen tai hyväksymien kompromissiratkaisujen johdosta, mikäli ne perustuvat väitteisiin, joiden mukaan Ohjelmisto väitetään louk- kaa suoraan jotain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa tai jos- sain Euroopan Unionin jäsenvaltiossa voimassa olevaa patenttia, tekijän- tai muuta immateriaalioikeutta edellyttäen, että (i) TI:lle ilm- oitetaan vaatimuksesta ja, mikäli mahdollista, toimitetaan siitä kopio, (ii) TI:lle annetaan kaikki hallussasi olevat todisteet, (iii) TI:lle annetaan kohtuullista apua sekä täysi puhevalta puolustuksessa, joka TI:lla on halutessaan oikeus saada muttei velvollisuutta ottaa, sekä sovintoa tai kompromissiratkaisua koskevissa neuvotteluissa, ja (iv) sinä et myönnä immateriaalioikeuksien loukkausta suhteessa kolmansiin osapuoliin. Mikäli lopetat Ohjelmiston käytön vahinkoja minimoidaksesi tai muusta tärkeästä syystä, on sinulla velvollisuus ilmoittaa samalla vaatimuksia esittäneelle kolmannelle osapuolelle, ettei käytön lopettaminen tarkoita sen myöntämistä, että kyseessä olevan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia olisi loukattu.

(3.2) Mikäli sinua vastaan esitetään väite, jota vastaan TI on velvol- linen puolustamaan sinua kohdan (3.1) perusteella, on TI:lla oikeus omasta harkinnastaan: (i) hankkia lisenssi, joka antaa sinulle oikeuden jatkaa Ohjelmiston käyttöä, tai (ii) korvata Ohjelmisto uudella Ohjelmistolla tai muuttaa sitä niin, että oikeudenloukkaus poistuu, mutta kuitenkin sellaisella tavalla, joka ei olennaisesti vai- kuta Ohjelmiston toiminnallisuuksiin, tai (iii) mikäli kumpaakaan edellä mainituista vaihtoehdoista (i) tai (ii) ei ole mahdollista toteuttaa kohtuullisin kustannuksin, hyvittämään sinulle Ohjelmiston ostohinnan ja kuljetuskustannukset. Mikäli TI päättää toimia kohdan (iii) mukaisesti, tulee sinun palauttaa TI:lle kaikki hallussasi, säily- tyksessäsi tai muutoin kontrollipiirissäsi olevat tuotteet. Edellä sovi- tut ehdot kuvaat tyhjentävästi TI:n vastuun immateriaalioikeuksien loukkauksista jäljempänä olevien vastuunrajoitusehtojen puitteissa tehtyjen rajoitettujen vahingonkorvausvaatimusten lisäksi.

(3.3) TI ei ole vastuussa sellaisista vahingoista ja kuluista, jotka johtuvat sinun tahallaan tekemistä toimista tai sinun ilman TI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tekemistä sovinnoista tai hyväksymistä kompromissiratkaisuista. TI:lla ei ole velvollisuutta puolustaa sinua eikä sillä ole vastuuta sellaisista vahingoista tai kuluista, mikäli oikeudenloukkausväite perustuu siihen, että: (i) olet käyttänyt Ohjelmistoa yhdessä jonkun toisen tuotteen, ohjelmiston tai laitteen kanssa; (ii) olet käyttänyt Ohjelmistoa sellaisella tavalla tai jossain sellaisessa sovelluksessa, johon sitä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu riippumatta siitä, oliko TI tietoinen tai oliko sille ilm- oitettu edellä mainitusta käytöstä (ellei TI ole hyväksynyt sellaista käyttöä kirjallisesti); tai (iii) olet tehnyt muutoksia Ohjelmistoon (edellä kohdissa (i-iii) mainitut toimet oikeuttavat TI:n esittämään vaatimuksia sinua kohtaan, joita kutsutaan jäljempänä yhdessä ”Muiksi Vaatimuksiksi”).

(3.4) Olet velvollinen puolustamaan kustannuksellasi TI:ä ja maksa- maan kaikki vahingot, kulut ja kustannukset, jotka määrätään TI:n maksettaviksi tai joista sinä olet tehnyt sovinnon tai hyväksynyt muun kompromissiratkaisun, mikäli TI:a vastaan esitetty vaatimus perustuu Muita Vaatimuksia koskeviin väitteisiin.

(3.5) TI:n ja sinun vastuusi immateriaalioikeusloukkauksista on määritelty tyhjentävästi tässä kohdassa.

(4) Vastuunrajoitus

(4.1) TI ei ole vastuussa välillisistä vahingoista lukuun ottamatta sellaisia välillisiä vahinkoja, jotka johtuvat kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) (”Laki”) 5 luvun 20§:ssä tarkoitetusta huo- limattomuudesta TI:n puolella tai siitä, että Ohjelmisto ostohetkellä poikkesi siitä, mihin TI oli erityisesti sitoutunut.

(4.2) Mikäli olet ostanut Ohjelmiston oikeushenkilön lukuun tai sinun harjoittamaa elinkeinotoimintaa varten Lain 1 luvun 4§:ssä ja 5§:ssä tarkoitetulla tavalla, ei TI ole vastuussa välillisistä vahin goista missään tilanteessa ja TI:n vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu sinun THD:stä maksamien maksujen yhteismäärään lukuun ottamatta tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja, joiden osalta TI ei rajoita vastuutaan.

(4.3) TI:n vastuu rajoittuu, niiltä osin kuin Lain pakottavat säännök- set mahdollistavat vastuunrajoittamisen ajallisesti, vaatimuksiin, jotka esitetään TI:a vastaan 2 vuoden kuluessa siitä kun tulit tietoiseksi syntyneestä vahingosta. Riippumatta siitä, milloin sait tie- don syntyneestä vahingosta, päättyy TI:n vastuu 3 vuoden päästä vahingon syntymisestä. Virheisiin perustuvat vahingonkorvaus- vaatimukset tulee esittää edellä kohdassa (Virheitä koskevat rajoitetut takuuvelvoitteet) kuvatulla tavalla.

(4.4) Tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaista henkilö- tai omaisuusvahinkoa koskevaa korvausvastuuta lukuun ottamatta edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan kaikkiin korvaus- vaatimuksiin riippumatta korvausvastuun oikeudellisesta perust- eesta.

(4.5) Edellä mainitut vastuunrajoitukset soveltuvat myös Ostajan korvausvaatimuksiin TI:n työntekijöitä tai edustajia vastaan.

YLEISTÄ

(1) TI:lla on oikeus purkaa tämä Lisenssi välittömin vaikutuksin, mikäli et noudata näitä ehtoja. Olet sitoutunut palauttamaan tai hävittämään alkuperäisen pakkauksen ja kaikki hallussasi olevat kokonaiset tai osittaiset Ohjelmiston kopiot tämän Lisenssin purka- mishetkellä sekä vahvistamaan kirjallisesti TI:lle, että olet suoritta- nut edellä mainitut toimet.

(2) Ohjelmiston maastavienti ja jälleenvienti tulee suorittaa sekä sen valtion maastavientiä koskevissa vientimääräyksissä määrä- tyllä tavalla, josta sinä ostit THD:n, että Yhdysvaltojen ”Export Administration Act of 1969” määräyksissä (muutoksineen) määrä- tyllä tavalla. Edellä mainittujen määräysten noudattaminen on sinun vastuullasi. Sitoudut siihen, että et aio etkä koskaan tule viemään maasta tai jälleenviemään tai siirtämään, suoraan tai epäsuorasti, Ohjelmistoa tai teknistä dataa mihinkään sellaiseen valtioon, johon edellä kuvattua maastavientiä, jälleenvientiä tai siirtoa ei voi tehdä Yhdysvaltojen tai minkään sellaisen valtion soveltuvien määräysten tai säännösten perusteella, josta olet ostanut THD:n, ilman asian- mukaista suostumusta tai lisenssiä, jonka THD:n ostovaltion toimi- valtainen viranomainen tai Yhdysvaltojen ”Bureau of Industry and Security of the United States Department of Commerce” -virasto edellyttää.

(3) Tähän Lisenssiin sovelletaan Suomen lakia. Kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopi- musta (CISG) ei sovelleta osapuolten väliseen sopimussuhteeseen.

(4) Mikäli jokin tässä Lisenssissä oleva ehto tai ehdon osa on pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, jäävät muut tässä Lisens- sissä olevat ehdot, samoin kuin pätemättömän ehdon eipätemät- tömät osat, voimaan.

(5) TI:n ja sinun välisen sopimussuhteen ehdot on määritelty tyhjen- tävästi tässä Lisenssissä. Kaikki lisäykset ja muutokset tähän Lisenssiin on sovittava kirjallisesti ollakseen päteviä, minkä lisäksi TI:n toiminimenkirjoitusoikeuden omaavan edustajan tulee allekir- joituksellaan hyväksyä ne. Edellä mainittu koskee myös luopumista tästä kirjallista muotoa koskevasta vaatimuksesta.

(6) Valmistaja on Texas Instruments Incorporated,12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.


ABYSS Web Server License
Copyright (C) 2000 by Moez Mahfoudh (mmoez@bigfoot.com). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of ABYSS Web Server License
---------------------------------------------------------------------------------------
Chipmunk (the C Library, not including the Chipmunk Pro features) is covered under the MIT License Copyright (C) 2011 by Scott Lembcke and Howling Moon Software
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Chipmunk License
---------------------------------------------------------------------------------------
eXpat is free software distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for eXpat
eXpat
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of eXpat License
---------------------------------------------------------------------------------------
LAPACK is free software distributed under the license set forth below.
Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation. All rights reserved.
Copyright (c) 2000-2013 The University of California Berkeley. All rights reserved.
Copyright (c) 2006-2013 The University of Colorado Denver. All rights reserved.
COPYRIGHT
Additional copyrights may follow HEADER
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of LAPACK License
---------------------------------------------------------------------------------------
Lua is free software distributed under the terms of the MIT license
Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Lua License
---------------------------------------------------------------------------------------
The OpenSSL Toolkit License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl- core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
-----------------------
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution license [including the GNU Public License].
End of OpenSSL Toolkit License
---------------------------------------------------------------------------------------
XML-RPC For C/C++ License
Copyright (C) 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of XML-RPC For C/C++ License
Ladattu PDF eGuide Versio Koko (KB)
TI-Nspire™ CX II-T Handheld Operating System 5.1.3 13 359
Ohjekirjat
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS håndholdte Vejledning (Dansk) Katso Katso 5.1 1 819
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Handhelds Handbuch (Deutsch) Katso Katso 5.1 1 854
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Handhelds Guidebook (UK English) Katso Katso 5.1 1 820
Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Guía (Español) Katso Katso 5.1 1 855
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS -kämmenlaitteet Opas (Suomalainen) Katso Katso 5.1 1 810
Unités TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Manuel d’utilisation (Français) Katso Katso 5.1 1 858
Palmari TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Guida (Italiano) Katso Katso 5.1 1 842
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS-rekenmachines Handleiding (Nederlands) Katso Katso 5.1 1 852
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Håndholdte Håndbok (Norsk) Katso Katso 5.1 1 826
Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS Manual do utilizador (Português) Katso Katso 5.1 1 847
TI-Nspire™ CX II-T / CX II-T CAS-handenheter Handbok (Svenska) Katso Katso 5.1 1 824