Nationella studier


Grafräknare
Forskning om användandet av grafritande räknare
Nedan följer ett antal externa länkar till sidor som berättar om forskning som är gjord i Sverige kring teknik i klassrummet. Vi har valt forskning eller försöksverksamhet som berör Texas Instruments egen teknologi, i det här fallet grafräknare
Miniräknaren i dagens gymnasieskola
En undersökning av lärares och elevers attityder och användande Författare: Daniel Nordström (Malmö Lärarhögskola), HT-2005

Arbetets syfte var att undersöka hur lärare använder miniräknaren i sin undervisning men även hur eleverna använder den och om det finns några skillnader i attityder och användning mellan elever och lärare.
 Studie Grafräknare - Daniel Nordström
Den grafritande räknaren som ett medierande redskap
Författare: Michael Falkebo och Peters Linus Schrab (Malmö Lärarhögskola), HT 2006

Syftet med denna undersökning är att presentera hur två av de mest frekvent använda läroböckerna i matematik förhåller sig till den grafritande räknaren som ett hjälpmedel i lärprocessen? För att göra detta har de, utifrån olika metoder för textanalys, beskrivit böckernas innehåll. Vidare visar de att den grafritande räknaren är ett medierande redskap i lärprocessen och frågar sig därför hur de analyserade böckerna förhåller sig till detta

 Studie Grafräknare - Falkebo/Schrab
Användandet av den grafritande räknaren i gymnasieskolans matematikundervisning.
Författare: AnnaKarin Davidsson och Jenny Mårtensson (Malmö Lärarhögskola), HT 2006

Detta arbete behandlar den grafritande räknaren som hjälpmedel i matematikundervisningen. Syftet med studien var att undersöka hur gymnasielärare använder den grafritande räknaren i undervisningen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex stycken gymnasielärare i matematik fördelade på två olika gymnasieskolor i södra Sverige.

 Studie Grafräknare - Davidsson/Mårtensson