Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

TI-Innovator™ Hub-opdateringssoftware

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

EULA v1.0.0

TI-Innovator™ Hub Opdatering af software 1.x til Windows® og Mac®

GYLDIGHED:  Denne gælder for TI-Innovator™ Hub Opdatering af software til Windows® og Mac® købt i Danmark. Såfremt du er forbruger, vil nogle af de nedenfor anførte bestemmelser eventuelt ikke gælde for dig.

VIGTIGT - Læs denne aftale ("Aftale") omhyggeligt forud for installationen af softwareprogrammet/-programmerne i pakken.  Ved at installere eller på anden måde anvende software programmet/-programmerne i pakken, accepterer du at være forpligtet af betingelserne i denne Licens.

Softwareprogrammet/-programmerne i pakken ("Softwaren") og eventuelt tilhørende dokumentation (samlet benævnt "Programmet") gives i licens af Texas Instruments Incorporated (TI) og/eller enhver anden relevant tredjeparts licensgiver som angivet nedenfor (samlet benævnt "Licensgiver").  Licensen er nærmere specificeret nedenfor.

 

(1.1) Du accepterer, at du ikke vil tilbageoversætte Softwaren (ved "reverse assembly" eller "dekompilering") eller bruge andre metoder til at få adgang til kildekoden, medmindre dette er nødvendigt for at skaffe de informationer, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet mellem Softwaren og et uafhængigt skabt computer program og forudsat: (1) at disse handlinger udføres af dig eller på dine vegne, (2) at informationerne, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet, ikke tidligere er blevet stillet til din rådighed af TI indenfor rimelig tid efter din anmodning herom, og (3) at disse handlinger er indskrænket til de dele af Softwaren, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet.  Informationen, som skaffes på denne måde, må alene anvendes af dig til at opnå interoperabilitet.  TI er berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt du misligholder ovennævnte bestemmelser eller forsøger at udføre en handling, som ville udgøre en misligholdelse af ovennævnte bestemmelser.

(1.2) Du er ikke berettiget til at udleje, lease eller på anden måde midlertidigt overdrage hele eller dele af Programmet eller kopier heraf til tredjemand.  Du er alene berettiget til at sælge Programmet, såfremt du foranlediger, at din køber skriftligt bekræfter, at licensbetingelserne som fastlagt heri er bindende for køber, og såfremt du ikke beholder kopier af Programmet.

(2) Reklamationskrav i tilfælde af mangler 

(2.1) Såfremt Programmet udviser en mangel indenfor reklamationsfristen anført i pkt. (2.5) nedenfor, som eksisterede på tidspunktet for risikoens overgang, vil TI efter eget valg og for egen regning afhjælpe manglen eller foretage omlevering ("Efterfølgende Opfyldelse") eller tage Programmet tilbage og betale købesummen tilbage til dig.  Efterfølgende Opfyldelse udføres uden nogen lovbestemt pligt hertil. Ved fremsættelse af et krav i tilfælde af mangler, skal der fremlægges bevis for købet.

(2.2) Programmet er mangelfuldt, såfremt det ikke er i overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen anført i den gældende brugermanual.

(2.3) TI er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes forsømmelse, misbrug eller dårlig behandling, herunder forkert installation, drift, brug, vedligeholdelse eller testning, brug i anvendelsesområder eller omgivelser, som ikke svarer til de, som udtrykkeligt er angivet af TI, og anvendelse i kombination med andre produkter, som ikke er godkendt af TI til dette formål, eller såfremt Programmet er blevet ændret eller modificeret på nogen måde.

(2.4) Såfremt det ikke lykkes at gennemføre Efterfølgende Opfyldelse, er du, uanset dine eventuelle erstatningskrav (som er omfattet af Ansvarsbegrænsningen nedenfor), berettiget til at annullere Aftalen eller at kræve et nedslag i prisen.

(2.5) Reklamationsfristen for krav i tilfælde af mangler er to (2) år.  For Programmer, som er blevet udbedrede, skal den resterende del af den oprindelige reklamationsfrist løbe fra returneringen af det udbedrede Program til dig.  For omleverede Programmer starter reklamationsfristen på ny fra leveringen af det omleverede Program til dig.

(2.6) Såfremt analysen af en påstået mangel viser, at der ikke findes nogen mangel, er TI berettiget til at kræve betaling for mangelanalysen i henhold til TI's til enhver tid gældende priser.  I dette tilfælde vil forsendelsen af Programmet være for din regning og risiko.

(3) Skadesløsholdelse for krænkelse af immaterielle rettigheder, vanhjemmel 

(3.1) Under forbehold af pkt. (3.2) og (3.3) og Ansvarsbegrænsningen nedenfor og under reklamationsfristen for mangelkrav (pkt. (2.5) i bestemmelsen Reklamationskrav i tilfælde af mangler) vil TI holde dig skadesløs for ethvert erstatningsbeløb, erstatningsansvar eller omkostninger, som du måtte blive endeligt idømt, eller som TI accepterer som et forlig eller kompromis, forudsat at et sådant krav er baseret på en påstand om, at Programmet direkte krænker et patent, en copyright eller en anden immateriel rettighed i USA, Canada, Japan eller et EU-medlemsland. Dette forudsætter (i) at TI omgående underrettes herom og, hvor dette er relevant, får en kopi af påstanden, (ii) at TI modtager alt bevismateriale, som du er i besiddelse af, (iii) at TI ydes rimelig bistand i forbindelse med og får enekontrol med forsvaret deraf, hvilket TI er berettiget men ikke forpligtet til, og alle forhandlinger om forlig eller kompromis, og (iv) at du ikke tilstår en krænkelse af immaterielle rettigheder over for tredjemand.  Såfremt du ophører med brugen af Programmet for at begrænse skaden eller af andre vigtige årsager, er du forpligtet til at gøre tredjemand opmærksom på, at ophøret ikke udgør en indrømmelse af en krænkelse af den pågældende tredjemands immaterielle rettigheder.

(3.2) I tilfælde af en påstand, som TI er forpligtet til at holde dig skadesløs for i henhold til pkt. (1) ovenfor, er TI forpligtet til efter eget valg: (i) at opnå en licens, som berettiger dig til at fortsætte brugen af Programmet, eller (ii) erstatte eller ændre Programmet, således at det ikke længere udgør en krænkelse, men på en sådan måde, at det ikke i væsentlig grad påvirker Programmets funktionalitet, eller (iii) såfremt hverken mulighed (i) eller (ii) er til rådighed for TI for økonomisk rimelige omkostninger, at betale købsprisen og forsendelsesomkostningerne for Programmet tilbage til dig.   Såfremt TI vælger mulighed (iii), er du forpligtet til at returnere alle produkter til TI, som du forsat er i besiddelse af, har i din varetægt eller har kontrol over uden at tilbageholde kopier heraf.  Ovennævnte udgør TI's eneste forpligtelse, bortset fra eventuelle begrænsede erstatningskrav i overensstemmelse med Ansvarsbegrænsningen nedenfor.

(3.3) TI er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstatninger, som er et resultat af dine forsætlige handlinger eller eventuelle forlig eller kompromisser, som er udført hhv. indgået af dig uden TI's forudgående skriftlige accept.  TI er ikke forpligtet til at forsvare og er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstatninger, såfremt påstanden om krænkelse er baseret på: (i) din anvendelse af Programmet i forbindelse med et andet produkt, software eller udstyr; (ii) din anvendelse af Programmet på en måde eller til en anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med den planlagte eller tiltænkte anvendelse, uanset om TI havde kendskab til eller var blevet informeret om denne anvendelse (medmindre TI skriftligt har godkendt anvendelsen); eller (iii) dine ændringer i Programmet (de handlinger, som er beskrevet i (i)-(iii) ovenfor, berettiger TI til tilsvarende krav mod dig, og disse benævnes hver for sig eller samlet "Andre Krav").

(3.4) Du er forpligtet til at godtgøre og skadesløsholde TI for skadeserstatninger, erstatningsansvar og omkostninger, som TI endeligt idømmes, eller som du accepterer som et forlig eller kompromis, og du er forpligtet til at forsvare ethvert krav, som rejses mod TI, for så vidt som kravet er baseret på en påstand opstået fra Andre Krav.

(3.5) Denne bestemmelse angiver TI's og dit samlede ansvar for krænkelse af immaterielle rettigheder.

(4) Ansvarsbegrænsning. 

(4.1) Licensgiver er uden begrænsning ansvarlig for skade forårsaget af grov uagtsomhed og forsæt.

(4.2) Licensgiver er alene ansvarlig for skader forårsaget af anden uagtsomhed, såfremt disse skyldes en væsentlig pligtforsømmelse, som bringer opnåelsen af denne Aftales formål i fare, eller skyldes en manglende iagttagelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for en behørig opfyldelse af Aftalen.

(4.3) I tilfælde omfattet af pkt. (4.2) begrænses ansvaret til den skade, som er typisk for sådanne aftaler, og som kunne have været forudset.

(4.4) I tilfælde omfattet af pkt. (4.3) udgør reklamationsfristen for dine erstatningskrav 2 år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod, og du fik kendskab dertil.  Uanset dit kendskab udgør reklamationsfristen 3 år fra skadens indtræden.  Reklamationsfristen for erstatningskrav baseret på mangler er som anført ovenfor under bestemmelsen om Reklamationskrav i tilfælde af mangler.

(4.5) Med undtagelse af krav i henhold til produktansvarsloven, misligholdelse af en garanti for Programmets kvalitet, svigagtigt skjulte mangler og skader på liv, legeme eller helbred gælder ovennævnte ansvarsbegrænsninger alle erstatningskrav, uanset deres retsgrundlag.

(4.6) Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ligeledes for krav rejst af dig mod Licensgivers ansatte eller forhandlere.

GENERELT

(1) TI er berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning som følge af misligholdelse, såfremt du ikke overholder Licensens bestemmelser.  Ved opsigelse af Aftalen forpligter du dig til at returnere eller destruere den originale pakke og alle hele eller delvise kopier af Programmet, som du er i besiddelse af, og at bekræfte dette skriftligt overfor TI.

(2) Enhver eksport og reeksport af Programmet er omfattet af eksportkontrolreglerne i det land, hvor du købte licens til Programmet, og USA's Export Administration Act fra 1969 med senere ændringer.  Det er dit ansvar at overholde disse.  Du accepterer, at du hverken vil eller planlægger at ville, hverken direkte eller indirekte, eksportere, reeksportere eller overføre Programmet eller tekniske data til et land, hvortil eksport, reeksport eller overførsel er begrænset i henhold til gældende love og regler i det land, hvor du købte Programmet, eller USA's regler og love, uden behørig skriftlig godkendelse eller tilladelse, såfremt dette er krævet af den kompetente myndighed i det land, hvor du købte licensen til Programmet, og/eller Bureau of Industry and Security of the United States Department of Commerce.

(3) Aftalen er underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret.  Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på Licensen.

(4) Såfremt en bestemmelse eller en del heraf i Aftalen er eller bliver ugyldig, skal de øvrige bestemmelser samt den resterende del af bestemmelsen forblive gyldig.

(5) Denne Aftale udgør den samlede aftale mellem dig og TI.  Eventuelle tilføjelser eller ændringer til Licensen skal indgås skriftligt og underskrives af en behørigt bemyndiget repræsentant for TI.  Dette gælder ligeledes ethvert afkald på kravet om skriftlighed.

(6) Producenten er Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.

 

 

****************************************************

 

The following components are covered by and distributed under the Apache License.  Additional files and licenses follow the Apache 2.0 License.

Open Sans

Log4net

Swift 3 (Mac® only)

 

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

  1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. 

    You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of Apache License

****************************************************

 

The following components are covered by the Limited License agreement below.

 

Uniflash DebugServer and device support files

Uniflash Emulation components

 

 

TECHNOLOGY SOFTWARE PUBLICLY AVAILABLE

 

Copyright (c) 2016 Texas Instruments Incorporated

 

All rights reserved not granted herein.

 

Limited License Agreement. 

 

This Limited License Agreement (“Agreement”) is a legal agreement between you (either an

individual or entity) and Texas Instruments Incorporated (“TI”).  The “Software” consists of the

following materials: (a) the materials identified as TI proprietary software programs in the

software manifest for the software subject to the terms herein, and any “on-line” or electronic

documentation associated with these programs, or any portion thereof (the “Licensed

Materials”), and (b) the materials identified as open source materials or third party proprietary

software in the software manifest for the Software, or any portion thereof (“Public Software”). 

For clarification, your use of the Licensed Materials is subject to the licensing terms contained in

this Agreement and your use of the Public Software is subject to the separate licensing terms

specified in the applicable software manifest and/or identified or included with the materials to

which they apply.  This Agreement does not limit your rights under, or grant you rights that

supersede, the license terms of any applicable Public Software license agreement.  By installing,

copying or otherwise using the Licensed Materials you agree to abide by the terms of this

Agreement.  If you choose not to accept or agree with these terms, do not download or install

the Licensed Materials.

 

TI hereby grants you a world-wide, royalty-free, non-exclusive license under copyrights and

patents it now or hereafter owns or controls to make, have made, use, import, offer to sell and

sell ("Utilize") the Licensed Materials.  With respect to the foregoing patent license, such license

is granted solely to the extent that any such patent is necessary to Utilize the Licensed Materials

alone.  The patent license shall not apply to any combinations which include the Licensed

Materials, other than combinations with devices manufactured by or for TI (“TI Devices”).  No

hardware patent is licensed hereunder.

 

Redistributions must preserve existing copyright notices and reproduce this Limited License

(including the above copyright notice and the disclaimer and (if applicable) source code license

limitations below) in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

 

Redistribution and use in binary form, without modification, are permitted provided that the

following conditions are met:

 

*No reverse engineering, decompilation, or disassembly of this software is permitted with

respect to any software provided in binary form.

 

*any redistribution and use are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*Nothing shall obligate TI to provide you with source code for the software licensed and

provided to you in object code.

 

If software source code is provided to you, modification and redistribution of the source code are

permitted provided that the following conditions are met:

 

*any redistribution and use of the source code, including any resulting derivative works, are

licensed by TI for use only with TI Devices.

 

*any redistribution and use of any object code compiled from the source code and any

resulting derivative works, are licensed by TI for use only with TI Devices.

 

Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its suppliers may be used

to endorse or promote products derived from this software without specific prior written

permission.

 

DISCLAIMER.

 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TI AND TI’S LICENSORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL TI AND TI’S LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN

ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 

END OF TERMS AND CONDITIONS

 

End of License

****************************************************

 

Downloads Version Størrelse (KB)
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (EXE) 1.0 91.378
TI-Innovator™ Hub Update Software for Windows® (MSI) 1.0 85.043
TI-Innovator™ Hub Update Software for Macintosh® 1.0 15.025