Education Technology

Software, OS opdateringer og applikationer

TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System

Læs Licens før du fortsætter. Ved at downloade det program, du dig indforstået med vilkårene og betingelserne i licensaftalen..

Danmark | Andre gældende licenser

TI-Nspire™ 5.x Grafregnersoftware til TI Handheld Enkeltbrugerlicens


GYLDIGHED: Denne enkeltbrugerlicens gælder for TI-Nspire™ 5.x Grafregnersoftware til TI Handheld købt i Danmark. Såfremt du er forbruger, vil nogle af de nedenfor anførte bestemmelser eventuelt ikke gælde for dig.

VIGTIGT - Læs disse licensbetingelser ("Licens") omhyggeligt forud for brugen af Texas Instruments Handheld Device ("THD"). Ved at anvende software programmet/- programmerne, som er præinstalleret på THD'en, accepterer du at være forpligtet af betingelserne i denne Licens. Såfremt du ikke kan acceptere betingelserne i Licensen, bedes du returnere THD'en og pakken med alt indhold til det sted, hvor du købte den, mod at få refunderet den fulde købspris. Pakken skal være returneret senest 14 dage fra købsdatoen.

Softwareprogrammet/-programmerne, som er præinstalleret på THD'en ("Softwaren"), og eventuelt tilhørende dokumentation (samlet benævnt "Programmet") gives i licens af Texas Instruments Incorporated ("TI"). Licensen er nærmere specificeret nedenfor.

ENKELTBRUGERLICENS

(1) Licens

(1.1) TI meddeler dig en personlig, ikke-eksklusiv licens til at anv- ende Programmet på en THD, idet Licensen alene kan overdrages i henhold til bestemmelserne i pkt. (3) nedenfor. Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af dokumentationen, er du ikke berettiget til at kopiere dokumentationen. Du er berettiget til at tage nødvendige kopier af Softwaren til backup- eller arkiveringsformål. Du er ikke berettiget til at tage kopier for at rette fejl i Softwaren.

(1.2) Du accepterer, at du ikke vil tilbageoversætte Softwaren (ved "reverse assembly" eller "dekompilering") eller bruge andre metoder til at få adgang til kildekoden, medmindre dette er nødven-digt for at skaffe de informationer, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet mellem Softwaren og et uafhængigt skabt com- puter program og forudsat: (1) at disse handlinger udføres af dig eller på dine vegne, (2) at informationerne, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet, ikke tidligere er blevet stillet til din rådighed af TI indenfor rimelig tid efter din anmodning herom, og (3) at disse handlinger er indskrænket til de dele af Softwaren, som er nødvendige for at opnå interoperabilitet. Informationen, som skaffes på denne måde, må alene anvendes af dig til at opnå interoperabilitet. TI er berettiget til at opsige Licensen med øjeblikkelig virkning, såfremt du misligholder ovennævnte bestemmelser eller forsøger at udføre en handling, som ville udgøre en misligholdelse af oven-nævnte bestemmelser.

(1.3) Du er ikke berettiget til at udleje, lease eller på anden måde overdrage hele eller dele af Programmet eller kopier heraf til tredjemand. Du er alene berettiget til at sælge Programmet som en del af THD'en, og alene såfremt du foranlediger, at din køber skriftligt bekræfter, at licensbetingelserne som fastlagt heri er bindende for køber, og såfremt du ikke beholder kopier af Programmet.

(1.4) Såfremt du overholder Licensbetingelserne, er du ligeledes berettiget til at benytte enhver THD applikation ("Applikation"), som du har en gyldig licens til, sammen med Programmet.

(2) Reklamationskrav i tilfælde af mangler

(2.1) Såfremt Programmet udviser en mangel indenfor reklama- tionsfristen anført i pkt. (2.5) nedenfor, som eksisterede på tid- spunktet for risikoens overgang, vil TI efter eget valg og for egen regning afhjælpe manglen eller foretage omlevering ("Efterfølgende Opfyldelse") eller tage THD'en tilbage og betale købesummen til- bage til dig. Efterfølgende Opfyldelse udføres uden nogen lovbe- stemt pligt hertil. Ved fremsættelse af et krav i tilfælde af mangler, skal der fremlægges bevis for købet.

(2.2) Programmet er mangelfuldt, såfremt det ikke er i overens- stemmelse med funktionsbeskrivelsen anført i den gældende bru- germanual.

(2.3) TI er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes forsømmelse, misbrug eller dårlig behandling, herunder forkert installation, drift, brug, vedligeholdelse eller testning, brug i anvendelsesområder eller omgivelser, som ikke svarer til de, som udtrykkeligt er angivet af TI, og anvendelse i kombination med andre produkter, som ikke er godkendt af TI til dette formål, eller såfremt Programmet er ble- vet ændret eller modificeret på nogen måde.

(2.4) Såfremt det ikke lykkes at gennemføre Efterfølgende Opfyldelse, er du, uanset dine eventuelle erstatningskrav (som er omfattet af Ansvarsbegrænsningen nedenfor), berettiget til at annullere købsaftalen eller at kræve et nedslag i prisen.

(2.5) Reklamationsfristen for krav i tilfælde af mangler er to (2) år. For Programmer, som er blevet udbedrede, skal den resterende del af den oprindelige reklamationsfrist løbe fra returneringen af det udbedrede Program til dig. For omleverede Programmer starter reklamationsfristen på ny fra leveringen af det omleverede Program til dig.

(2.6) Såfremt analysen af en påstået mangel viser, at der ikke findes nogen mangel, er TI berettiget til at kræve betaling for mangelanalysen i henhold til TI's til enhver tid gældende priser. I dette tilfælde vil du skulle bære udgifterne og risikoen for forsend- else af Programmet.

(3) Skadesløsholdelse for krænkelse af immaterielle rettigheder, vanhjemmel

(3.1) Under forbehold af pkt. (3.2) og (3.3) og Ansvarsbegrænsnin- gen nedenfor og under reklamationsfristen for mangelkrav (pkt. (2.5) i bestemmelsen Reklamationskrav i tilfælde af mangler) vil TI holde dig skadesløs for ethvert erstatningsbeløb, erstatningsansvar eller omkostninger, som du måtte blive endeligt idømt, eller som TI accepterer som et forlig eller kompromis, forudsat at et sådant krav er baseret på en påstand om, at Programmet direkte krænker et patent, en copyright eller en anden immateriel rettighed i USA, Canada, Japan eller et EU-medlemsland. Dette forudsætter (i) at TI omgående underrettes herom og, hvor dette er relevant, får en kopi af påstanden, (ii) at TI modtager alt bevismateriale, som du er i besiddelse af, (iii) at TI ydes rimelig bistand i forbindelse med og får enekontrol med forsvaret deraf, hvilket TI er berettiget men ikke forpligtet til, og alle forhandlinger om forlig eller kompromis, og (iv) at du ikke tilstår en krænkelse af immaterielle rettigheder over for tredjemand. Såfremt du ophører med brugen af Programmet for at begrænse skaden eller af andre vigtige årsager, er du forpligtet til at gøre tredjemand opmærksom på, at ophøret ikke udgør en indrøm- melse af en krænkelse af den pågældende tredjemands immateri- elle rettigheder.

(3.2) I tilfælde af en påstand, som TI er forpligtet til at holde dig skadesløs for i henhold til pkt. (3.1) ovenfor, er TI forpligtet til efter eget valg: (i) at opnå en licens, som berettiger dig til at fortsætte brugen af Programmet, eller (ii) erstatte eller ændre Programmet, således at det ikke længere udgør en krænkelse, men på en sådan måde, at det ikke i væsentlig grad påvirker Programmets funktionalitet, eller (iii) såfremt hverken mulighed (i) eller (ii) er til rådighed for TI for økonomisk rimelige omkostninger, er TI berettiget til at betale købsprisen og forsendelsesomkostningerne for Programmet tilbage til dig. Såfremt TI vælger mulighed (iii), er du forpligtet til at return- ere alle produkter til TI, som du forsat er i besiddelse af, har i din varetægt eller har kontrol over uden at tilbageholde kopier heraf. Ovennævnte udgør TI's eneste forpligtelse, bortset fra eventuelle begrænsede erstatningskrav i overensstemmelse med Ansvarsbe-grænsningen nedenfor.

(3.3) TI er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstat- ninger, som er et resultat af dine forsætlige handlinger eller eventu- elle forlig eller kompromisser, som er udført hhv. indgået af dig uden TI's forudgående skriftlige accept. TI er ikke forpligtet til at forsvare og er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skadeserstatninger, såfremt påstanden om krænkelse er baseret på: (i) din anvendelse af Programmet i forbindelse med et andet produkt, software eller udstyr; (ii) din anvendelse af Programmet på en måde eller til en anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med den planlagte eller tiltænkte anvendelse, uanset om TI havde kendskab til eller var blevet informeret om denne anvendelse (medmindre TI skriftligt har godkendt anvendelsen); eller (iii) dine ændringer i Programmet (de handlinger, som er beskrevet i (i)-(iii) ovenfor, berettiger TI til tilsvarende krav mod dig, som hver for sig eller samlet benævnes "Andre Krav").

(3.4) Du er forpligtet til at godtgøre og skadesløsholde TI for skade- serstatninger, erstatningsansvar og omkostninger, som TI endeligt idømmes, eller som du accepterer som et forlig eller kompromis, og du er forpligtet til at forsvare ethvert krav, som rejses mod TI, for så vidt som kravet er baseret på en påstand opstået fra Andre Krav.

(3.5) Denne bestemmelse angiver TI's og dit samlede ansvar for krænkelse af immaterielle rettigheder.

(4) Ansvarsbegrænsning

(4.1) TI er uden begrænsning ansvarlig for skade forårsaget af grov uagtsomhed og forsæt.

(4.2) TI er alene ansvarlig for skader forårsaget af anden uagtsom- hed, såfremt disse skyldes en væsentlig pligtforsømmelse, som bringer opnåelsen af denne Licens' formål i fare, eller skyldes en manglende iagttagelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er en væsentlig forudsætning for en behørig opfyldelse af Licensen.

(4.3) I tilfælde omfattet af pkt. (4.2) begrænses ansvaret til den skade, som er typisk for sådanne licenser, og som kunne have været forudset.

(4.4) I tilfælde omfattet af pkt. (4.3) udgør reklamationsfristen for dine erstatningskrav 2 år fra det tidspunkt, hvor kravet opstod, og du fik kendskab dertil. Uanset dit kendskab udgør reklamationsfris- ten 3 år fra skadens indtræden. Reklamationsfristen for erstatning- skrav baseret på mangler er som anført ovenfor under bestemmelsen om Reklamationskrav i tilfælde af mangler.

(4.5) Med undtagelse af krav i henhold til produktansvarsloven, mis- ligholdelse af en garanti for Programmets kvalitet, svigagtigt skjulte mangler og skader på liv, legeme eller helbred gælder ovennævnte ansvarsbegrænsninger alle erstatningskrav, uanset deres retsgrun- dlag.

(4.6) Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder ligeledes for krav rejst af dig mod TI's ansatte eller forhandlere.

GENERELT

(1) TI er berettiget til at opsige Licensen med øjeblikkelig virkning som følge af misligholdelse, såfremt du ikke overholder Licensens bestemmelser. Ved opsigelse af Licensen forpligter du dig til at returnere eller destruere den originale pakke og alle hele eller delvise kopier af Programmet, som du er i besiddelse af, og at bekræfte dette skriftligt overfor TI.

(2) Enhver eksport og reeksport af Programmet er omfattet af eksportkontrolreglerne i det land, hvor du købte THD'en, og USA's Export Administration Act fra 1969 med senere ændringer. Det er dit ansvar at overholde disse. Du accepterer, at du hverken vil eller planlægger at ville, hverken direkte eller indirekte, eksportere, reek- sportere eller overføre Programmet eller tekniske data til et land, hvortil eksport, reeksport eller overførsel er begrænset i henhold til gældende love og regler i det land, hvor du købte THD'en, eller USA's regler og love, uden behørig skriftlig godkendelse eller tilladelse, såfremt dette er krævet af den kompetente myndighed i det land, hvor du købte THD'en, og/eller Bureau of Industry and Security of the United States Department of Commerce.

(3) Licensen er underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret. Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på Licensen.

(4) Såfremt en bestemmelse eller en del heraf i Licensen er eller bliver ugyldig, skal de øvrige bestemmelser samt den resterende del af bestemmelsen forblive gyldig.

(5) Denne Licens udgør den samlede aftale mellem dig og TI. Eventuelle tilføjelser eller ændringer til Licensen skal indgås skrift- ligt og underskrives af en behørigt bemyndiget repræsentant for TI. Dette gælder ligeledes ethvert afkald på kravet om skriftlighed.

(6) Producenten er Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Blvd. Dallas, Texas 75243, U.S.A.


ABYSS Web Server is distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for ABYSS Web Server.
ABYSS Web Server License
Copyright (C) 2000 by Moez Mahfoudh . All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of ABYSS Web Server License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the BSD License. Additional files and licenses follow the BSD License.
PCRE
PCRE LICENCE
--------------------------
PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language.
Release 7 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the software itself.
The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the distribution is a set of C++ wrapper functions
THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
---------------------------
Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service,
Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2010 University of Cambridge
All rights reserved.
BSD License follows:
-----------------
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of BSD License
------------------------------------------------------------------------------
The following program files are covered by the eXpat License. Additional files and licenses follow the eXpat License.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of eXpat License
------------------------------------------------------------------------------
Kilo Editor is covered by and distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for Kilo Editor.
The Kilo Editor License follows:
Copyright (c) 2016, Salvatore Sanfilippo
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of the Kilo Editor license
------------------------------------------------------------------------------
Chipmunk (the C Library, not including the Chipmunk Pro features) is covered under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT License for Chipmunk.
Copyright (C) 2011 by Scott Lembcke and Howling Moon Software
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Chipmunk License
------------------------------------------------------------------------------
Lua is free software distributed under the terms of the MIT license. Additional files and licenses follow the MIT License for Lua.
Copyright © 1994–2012 Lua.org, PUC-Rio.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of Lua License
------------------------------------------------------------------------------
MicroPython is covered by and distributed under the MIT License. Additional files and licenses follow the MIT license for MicroPython.
MicroPython License follows:
The MIT License (MIT)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
End of MicroPython License
------------------------------------------------------------------------------
Portions of files from the following directories are covered by and distributed under the OpenSSL License. Additional files and licenses follow the OpenSSL License.
The OpenSSL Toolkit
OpenSSL License follows:
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS"" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
===================================================================
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
-----------------------
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young"s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word "cryptographic" can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related.
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS"" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed, i.e., this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence].
End of OpenSSL License
------------------------------------------------------------------------------
LAPACK is free software distributed under the license set forth below. Additional files and licenses follow the License for LAPACK.
Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation. All rights reserved.
Copyright (c) 2000-2013 The University of California Berkeley. All rights reserved.
Copyright (c) 2006-2013 The University of Colorado Denver. All rights reserved.
COPYRIGHT
Additional copyrights may follow
HEADER
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
The copyright holders provide no reassurances that the source code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient for claims brought against recipient by any third party for infringement of that parties intellectual property rights.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
End of LAPACK License
------------------------------------------------------------------------------
XML-RPC For C/C++ is distributed under the license set forth below.
XML-RPC For C/C++ License
Copyright (C) 2001 by First Peer, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 2001 by Eric Kidd. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
End of XML-RPC For C/C++ License
Downloads eGuide Version Størrelse (KB)
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 5.3.2 14.131
Vejledninger
TI-Nspire™ CX II håndholdte Vejledning (Dansk) Vis Vis 5.3.2 2.595
TI-Nspire™ CX II Handhelds Handbuch (Deutsch) Vis Vis 5.3.2 2.619
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (English) Vis Vis 5.3.2 2.520
TI-Nspire™ CX II Handhelds Guidebook (UK English) Vis Vis 5.3.2 2.582
Dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II Guía (Español) Vis Vis 5.3.2 2.616
TI-Nspire™ CX II -kämmenlaitteet Opas (Suomalainen) Vis Vis 5.3.2 2.572
Unités TI-Nspire™ CX II Manuel d’utilisation (Français) Vis Vis 5.3.2 2.625
Palmari TI-Nspire™ CX II Guida (Italiano) Vis Vis 5.3.2 2.606
TI-Nspire™ CX II-rekenmachines Handleiding (Nederlands) Vis Vis 5.3.2 2.589
TI-Nspire™ CX II Håndholdte Håndbok (Norsk) Vis Vis 5.3.2 2.590
Unidades Portáteis TI-Nspire™ CX II Manual do utilizador (Português) Vis Vis 5.3.2 2.611
TI-Nspire™ CX II-handenheter Handbok (Svenska) Vis Vis 5.3.2 2.586